Главная » Корисні статті » Прорізка бетону розцінка в кошторисі

Прорізка бетону розцінка в кошторисі

1.3. Склад і структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Кошторисна вартість будівництва - це сума коштів, необхідних для здійснення будівництва і обумовлених кошторисними розрахунками на основі проектних даних і кошторисно-норматнвіой бази.

Відповідно до технологічної структурою інвестицій в основний капітал і практикою роботи підрядних організацій кошторисна вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту) формується з наступних частин:

вартість будівельних (ремонтно -будівельних) робіт;

вартість робіт з монтажу обладнання (монтажні роботи);

вартість устаткування, меблів, інвентарю;

Нагадаємо читачеві, що будівельні роботи в цілому поділяються на об-щестроітельние та спеціальні. До загальбудівельних робіт відносять земляні, кам'яні, бетонні, монтаж будівельних конструкцій, влаштування підлог, покрівель, а також оздоблювальні роботи. Спеціальними роботами вва таются буровибухові, санітари-технічні, електротехнічні та деякі інші роботи.

У кошторисній справі під монтажними роботами розуміються роботи з установки (монтажу) обладнання і прокладання пристроїв, пов'язаних з обладнанням, монтажу технологічних металоконструкцій, конструктивно відносяться до обладнання, та інші монтажні роботи.

Вартість устаткування, меблів та інвентарю включає вартість їх придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад всього комплексу в цілому.

До інших витрат відносять витрати, які не ввійшли у вартість попередніх витрат: відвід земельної ділянки, розбивка основних осей будівель і споруд, кошти на організацію та проведення підрядних торгів (тендерів), проектно-вишукувальні роботи, технічний та авторський нагляд, експертиза проектної доісументаціі, інші витрати по основній діяльності підрядних організацій, включаються у вартість підрядних робіт.

Рекомендований перелік основних видів інших робіт і витрат, що включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, дано в дод. 8 МДС 81-35.2004 (дод. 24). У зведеному кошторисі є глава 9, яка так і називається: «Інші роботи і витрати" -. Елементи кошторисної вартості будівництва у наведеній вище послідовності показуються у відповідних графах 4-7 об'єктного кошторису та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, що наочно видно в зразку № 1 (табл. 1.5).

Тепер про структуру. В економіці під пий розуміється процентне співвідношення окремих складових до загального підсумку.

Структура кошторисної вартості будівельної продукції різна в залежності від видів будівництва.

Таблиця 1.5. Зразок зведеного кошторисного розрахунку

Зразок № 1 Замовник

«Затверджено» «» 20 р.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі тис. руб.

У тому числі зворотних сум _тис. руб.

(Посилання на документ про затвердження) «»;;: '1 '20' м.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (капітального ремонту)

(найменування будови (об'єкта, що ремонтується))

Складено в цінах станом на 20 р., тис. руб. № п.п. Номери кошторисних розрахунків і кошторисів Найменування глав, об'єктів,, робіт і витрат Кошторисна вартість Загальна кошторисна вартість будівельних

(ремонтно-будівельних) робіт монтажних робіт обладнання, мебепн та інвентарю інших витрат 1 2 3 4 5 б 7 серпня Керівник проектної організації (підпис (ініціали, прізвище)) Головний інженер проекту (підпис (ініціали, прізвище)) Начальник (найменування) відділу (підпис (ініціали, прізвище)) Замовник (посада, підпис (ініціали, прізвище)) -

В цілому структура кошторисної вартості будівництва за останні роки приблизно наступна [4]: ??вартість будівельних робіт 63% вартість монтажних робіт 4,5% вартість устаткування, меблів та інвентарю 18% вартість інших витрат 14,5% Разом 100%

Як ми бачимо, найбільшу довго в структурі кошторисної вартості будівництва займає вартість будівельних робіт. У справі вдосконалення технологічної структури капітальних вкладенні (інвестицій) такий стан вважається незадовільним. В умовах ринкової економіки та науково-технічного прогресу слід збільшувати частку витрат на нове обладнання за рахунок зниження витрат виробництва за іншими складовими, в першу чергу собівартості будівельних робіт, як найбільш пасивної частини в даній структурі. Для цього є чималі резерви, в тому числі вдосконалення кошторисної справи і підвищення кваліфікації інженерів-кошторисників.

Кошторисна вартість як будівельних (ремонтно-будівельних), так і монтажних робіт (Ссмр) за методами розрахунку і економічним змістом в основному складається з прямих витрат (ПЗ), накладних витрат (HP) і кошторисного прибутку (СП):

Ссмр = ПЗ + HP + СП. (1.1)

При виконанні окремого комплексу робіт у локальному кошторисі можуть враховуватися й інші (лімітовані) витрати, а також ПДВ.

Прямі витрати безпосередньо (прямо) пов'язані з виконанням певного обсягу робіт. Тому їх величина визначається прямим рахунком і залежить від обсягів робіт, необхідних ресурсів, кошторисних норм і цін на ресурси.

У суму прямих витрат входять:

вартість будівельних матеріалів, деталей і конструкцій (далі - матеріали, М);

витрати на оплату праці робітників-будівельників (3t);

витрати па експлуатацію будівельних машин і механізмів (Ем), включаючи

Звідси випливає формула прямих витрат:

II3 - М и 3 (. + Ем. (1.2)

Уточнимо деякі деталі.

Передусім згадаємо, що прямі витрати на одиницю виміру роботи називаються одиничної розцінкою і приводяться в збірниках ФБР, ТЕР та ін Далі відзначимо, що оплата праці робітників у складі прямих витрат з 1992 р. враховує всі витрати на оплату праці виробничих робітників, безпосередньо зайнятих на будівельних роботах, включаючи виплати компенсаційного і стимулюючого характеру і за невідпрацьований час відповідно до трудового законодавства (тобто додаткова заробітна плата).

Заробітна плата робітників, що виконують некапітальні роботи (зведення та розбирання тимчасових НЕ титульних будівель і споруд, благоустрій будівельних майданчиків, підготовка об'єктів до здачі в експлуатацію тощо) ураховується у складі накладних витрат.

В кошторисну вартість матеріалів входять витрати не тільки на їх придбання, а й витрати, пов'язані з попередньою заготівлею деяких матеріалів і кінцевої доставкою на будівельний майданчик.

Вартість експлуатації машин включає витрати, передбачені кошторисними нормами і розцінками (амортизаційні відрахування, вартість паливно-мастильних матеріалів та ін, а також оплата праці робітників, керуючих машинами).

Одиничні розцінки наводяться в збірниках ФЕР і ТЕР. В ФЕР вони складені «закритими»>, тобто з урахуванням вартості матеріалів, найбільш типових для виконання даного виду робіт. У збірках ТЕР розцінки, як правило, є «відкритими», без урахування вартості основних матеріалів (пісок, щебінь, розчини, бетони, збірні бетонні, залізобетонні вироби тощо), вартість яких додатково розцінюється в локальних кошторисах .

Накладні витрати у складі собівартості робіт (понад прямих витрат) призначені для компенсації витрат будівельних організацій иа обслуговування, організацію та управління будівництвом (адміністративно-господарські витрати та ін.) Величина їх визначається непрямим методом в відсотках від фонду оплати праці робітників у складі прямих витрат.

Прямі витрати і накладні витрати в сумі утворюють кошторисну собівартість робіт (Сс):

Кошторисна прибуток (раніше - планові накопичення)

це нормативна (га-гарантованого) прибуток підрядної організації у складі кошторисної вартості будівельної продукції, необхідна для покриття витрат будівельної організації на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання працівників.

Чималий економічний інтерес представляє структура елементів кошторисної вартості будівельних робіт. Вона залежить від видів робіт, їх матеріаломісткості, трудомісткості, динаміки цін на матеріальні і трудові ресурси. Тому й тут обмежимося приблизною картиною, але більш сучасною. Для цього скористаємося даними ресурсної кошторису табл. 1.1 в цінах червня 2007

Співвідношення елементів кошторисної вартості цегляної кладки зовнішніх стін будівництва житлового будинку,%: витрати на матеріали 75,34 оплата праці робітників-будівельників; 7,04 вартість експлуатації машин і механізмів, включаючи оплату праці машиністів 2,83 Разом прямі витрати 85,21 накладні витрати 8,71 Разом кошторисна собівартість 93,92 кошторисна прибуток 6,08 Всього кошторисна вартість 100

Наведені показники отримані ставленням відповідних статей витрат по кошторису до загальної кошторисної вартості цегляної кладки в сумі 1536289 крб.

Отримана структура - результат використання кошторисно-иормативно бази 2001 і кошторисних цін на ресурси ССЦ-06/2007. Вона характеризує нормативну, але не реальну картину співвідношення витрат. 1. Матеріальні витрати в будівництві завжди займали близько 60% кошторисної вартості. У нашій кошторисі вони перевищують 75%, а в прямих витратах складають більше 88% (75,34 + 85,21 х 100). Оцінка матеріальних ресурсів залежить від проектних даних, а також від роботи кошторисника. За складом і марці розчину в кошторисній нормі ГЕСН 08-02-010-5 є посилання на проект, а по цеглі вибір ціни залежить і від кошторисника. У розглянутій кошторисі передбачено цегла М150 ЗАТ «Перемога» з цінами за 1000 шт. 7516,81 руб. та лицевого - 17 038,04 руб., в той час як в НВО «Кераміка» ціни тієї леї марки цегли становлять відповідно 7863,02 руб. та 11 259,62 руб. За кошторисом цегла ЗАТ «Перемога» обходиться дорожче на 128 114 руб. [(543 089 + 451 508 - (72,25 х 7863,02 + 26 , 50 х 11 259,62)]. Залишається одне: узгодити це з замовником.

У реальної ринкової дійсності структура витрат значно є різною від нормативної. У локальних кошторисах на будівельні роботи в житловому будівництві, складених ресурсним методом по кошторисно-нормативній базі 2001 р., частка коштів на оплату праці, наприклад, не перевищує 10% кошторисної вартості робіт. У розглянутій кошторисі табл. 1.1 цей показник становить всього 7,6%, а в складі прямих витрат - 8 , 9%.

Важливо відзначити, що в приватному секторі на будівельних, а також ремонтно-будівельних роботах за останні роки витрати на матеріали і зарплату робітникам практично зрівнялися. І це правильно, оскільки таке положення продиктовано життєвими умовами. Кваліфікований працю треба цінувати і високо оплачувати. Принаймні, не так низько, як це передбачено в офіційних документах.

У журналах Цісна і ССЦ за нюнь 2007 годинна тарифна ставка оплати праці робітника 6-го розряду в будівництві і на ремонтно -будівельних роботах встановлена ??в розмірі 105,96 руб., а 4-го розряду - всього в 78,96 руб. при ре-альної денний зарплаті на 1 чел.-дн. в 1000 руб. (125 руб. на годину). За основними професіями робітників навіть 148 руб. на годину. Ця обставина є однією з причин значної різниці між кошторисною та ринковою вартістю 1 м2 метра житла.

Складіть ресурсну відомість на установку 100 шт. панелей зовнішніх стін одноповерхових будівель довжиною до 7 м, площею до 10 м-при висоті будівлі до 25 м.

На основі ресурсної відомості п. 1 складіть локальну ресурсну кошторис за зразком табл. 1.1.

1. Що дає в кошторисній справі сума добутків норм витрати ресурсів на ціни ресурсів:

а ) кошторисну вартість;

б) прямі витрати;

Чим визначається ціпа будівельної продукції:

б) кошторисним розрахунком;

в) зведенням витрат.

На основі яких документів складається локальна ресурсний кошторис:

б) ГЕСН, ССЦ, МДС 81 -33.2004, Вказівки Росстроя;

в) МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001.

Прямі витрати - це:

а) вартість матеріалів і робочої сили;

б) вартість матеріальних і трудових витрат;

в) вартість матеріальних і трудових ресурсів.

Кошторисна вартість - це:

а) прямі витрати плюс накладні витрати;

б) собівартість і кошторисна прибуток;

в) прямі витрати плюс накладні витрати і кошторисний прибуток.

Кошторисна собівартість - це:

а) прямі витрати плюс оплата праці;

б) прямі витрати плюс кошторисна прибуток;

в) прямі витрати плюс накладні витрати.

Ресурсні кошториси складаються на основі: 1) елементних кошторисних норм; 2) обсягів робіт; 3) вартості ресурсів; 4) дефектної відомості; 5) збірників одиничних розцінок:

Тверда договірна ціна - це:

а) ціна в базисному рівні з індексацією на момент укладення договору;

б) незмінна сума на весь період будівництва;

в) скоригована ціна на дату подання рахунки за виконані роботи без компенсаційних виплат.

Кількість матеріальних ресурсів, необхідних для виконання будівельних робіт, визначається за:

а) територіальним одиничними розцінками;

б) державним елементним кошторисних норм;

в) збірників кошторисних цін на матеріальні ресурси;

г) збірникам ГЕСН і проектним даним.

Кошторисно-нормативна база 2001 відображає рівень цін але станом на:

в) I квартал 2001

Кошторисна документація розробляється:

б) підрядною організацією;

в) проектною організацією;

г) фізичною особою (кошторисником);

д) будь-яким юридичною або фізичною особою, що має відповідну ліцензію.

і 2. Кошторисна вартість будівництва включає в себе:

а) вартість будівельно-монтажних робіт;

б) вартість робіт та обладнання;

в) вартість будівельних і монтажних робіт, устаткування та інших витрат.

13. Первинним документом в кошторисній документації є:

а) зведений кошторисний розрахунок;

б) відомість обсягів робіт;

в) локальний кошторис.

Види норм витрати ресурсів.

Чим відрізняється кошторисна розцінка від відрядної розцінки?

Чим відрізняється ринкова ціна будівельної продукції від її кошторисної вартості?

Що створює додану вартість та з чого вона складається?

Сутність і формування внутрішнього валового продукту (ВВП).

Етапи формування ціни на будівельну продукцію.

Основні методи ціноутворення в сучасному будівництві.

Основні особливості ціноутворення в будівництві.

Елементи кошторисної вартості і собівартості будівельних робіт.

Назвіть основний методичний документ з кошторисного справі в даний час.

Що є первинним кошторисним документом у будівництві?

Чим відрізняється локальна ресурсний кошторис від локального кошторису?

Види кошторисних норм і розцінок.

Наведіть приклади відносних і вартісних укрупнених нормативів.

У чому відмінність ФЕР і ТЕР?

У яких цінах наводяться вартісні показники в сучасній кошторисно-іорматнвнон базі?

Склад і структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-мон-талших робіт.

У чому полягає проблема вдосконалення технологічної структури капітальних вкладень (інвестиції)?

Що потрібно підвищувати в структурі кошторисної вартості роботи?

У чому основні недоліки кошторисно-нормативної бази 2001?

Ардзшюв В. Д. Як складати і перевіряти будівельні кошторису. - СПб.: Питер, 2008.

Барановська Н. І,, Котов А. А. Основи кошторисної справи в будівництві: Навчальний посібник для освітніх установ. - М., СПб., ТОВ «КЦЦС», 2005.

Збірники ГЕСН-2001, ССЦ, Методичні документи (див. бібліографію та додатки).

Складання кошторисної документації

Для визначення кошторисної вартості будівництва розробляється кошторисна документація, що складається з локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) на монтаж систем опалення та вентиляції.

Вартість, що визначається в локальних кошторисах, включає в себе прямі витрати, накладні витрати та кошторисну прибуток.

Складання локальних кошторисів на монтаж систем опалення та вентиляції. Кошторисна вартість на монтаж систем ТГВ визначається базисно-індексним методом. Підставою для складання локальних кошторисів є:

1. Відомість обсягів робіт по монтажу систем ТГВ.

2. Збірники одиничних розцінок на будівельно-монтажні роботи і кошторисних цін на матеріали та вироби для санітарно-технічних робіт [15,16,18,20].

Прямі витрати в локальних кошторисах визначаються наступним чином:

- При використанні закритих одиничних розцінок:

де - Кошторисні одиничні розцінки на окремі види робіт;

- Обсяги окремих видів робіт у вимірювачі відповідних одиничних розцінок;

n - Кількість видів робіт по монтажу систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря.

- При використанні відкритих одиничних розцінок:

де - Норма витрати матеріалів, які не обліковані одиничними розцінками;

- Кошторисна вартість одиниці виміру матеріалів, які не обліковані одиничними розцінками;

j = 1, m - Номенклатура матеріалів, які не обліковані одиничними розцінками.

Локальні кошториси складаються за формою, рекомендованою МДС 81-35.2004 «Методика визначення вартості будівельної продукції на території російської федерації» (Додатки В і Г).

Порядок складання локального кошторису на монтаж системи опалення та системи вентиляції наступний (див. Додатки В і Г):

1. Для кожного виду робіт з відомості обсягів робіт (див. Додаток Б) за збірником одиничних розцінок підбирається відповідна їм одинична розцінка. Параметри одиничної розцінки переносяться в форму кошторису в графи 2, 3, 4, 6, 7, 11 (чисельник), а обсяги цих видів робіт (з відомості обсягів робіт у графу 5). Для того, щоб правильно вибрати розцінки, необхідно ознайомитися з положеннями технічної частини цієї збірки.

2. Параметри кожної одиничної розцінки вибираються по зоні будівництва. Зона будівництва визначається відповідно до району будівництва (вказується в завданні на проектування) по табл. 1 (загальні положення) в збірниках [15,16, 17, 18, 19].

3. Якщо розцінка відкрита, то в кошторисі після відповідної розцінки окремим рядком розраховуються витрати на матеріали, не враховані в ній. Для цього в кошторис заноситься найменування і характеристика цих матеріалів, а також кошторисна вартість на прийняту одиницю виміру матеріалу, яка визначається за збіркою кошторисних цін і заноситься в графу 6 кошторису (Додаток В). Витрата матеріалів (гр. 5 кошторису) на проектний обсяг робіт визначається за нормативними показниками, наведеними в таблиці одиничних розцінок, або за проектними даними (відповідно до вимог Технічної частини Загальних вказівок збірників одиничних розцінок).

4. Для кожного виду робіт розраховуються прямі витрати всього (гр. 8) і за складовими статтями (гр. 9, 10) перемножением, відповідно, даних гр. 5 (обсяги робіт) і гр. 6, 7 (вартість одиниці).

5. Підраховуються витрати праці робітників (чол-год.), Не зайнятих обслуговуванням машин, шляхом перемноження даних гр. 5 і гр. 11 (чисельник) і заносяться в гр. 11 (знаменник).

6. Розраховується сумарна величина прямих витрат по кошторису і їх складових, а також витрат праці з усього комплексу робіт (сума витрат за графами 8, 9, 10 (окремо по чисельнику і знаменника) і 11 (по знаменника).

7. За підсумком прямих витрат, довідково, показується розмір коштів на оплату праці робітників-будівельників і машиністів (сума підсумкових даних гр. 9 і знаменника гр. 10).

8. Накладні витрати обчислюються (згідно 4,5), за нормами накладних витрат за видами будівельних та монтажних робіт, наведеними в Додатку Д, від суми коштів на оплату праці робітників-будівельників і механізаторів по формулі:

де - Величина накладних витрат, руб .;

- Витрати на оплату праці робітників-будівельників за окремими видами робіт;

- Витрати на оплату праці машиністів за окремими видами робіт;

- Норми накладних витрат за окремими видами робіт.

9. Від суми коштів на оплату праці за нормами кошторисного прибутку за видами будівельних та монтажних робіт, наведеними в Додатку Д, розраховується розмір кошторисного прибутку.

де - Величина кошторисного прибутку, руб .;

- Витрати на оплату праці робітників-будівельників за окремими видами робіт;

- Витрати на оплату праці машиністів за окремими видами робіт;

- Норми кошторисного прибутку за окремими видами робіт.

10. Визначається загальна кошторисна вартість робіт по монтажу систем ТГВ як сума прямих витрат, накладних витрат і кошторисного прибутку (підсумкові дані розраховуються за графами 8, 9 і 10 - окремо по чисельнику і знаменника) і підсумкова величина витрат праці робітників, не зайнятих обслуговуванням машин (гр. 11, знаменник).

Переклад підсумків локальних кошторисів в поточний рівень цін здійснюється з використанням:

- Гранично допустимих індексів подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Головного управління будівництва Тюменської області на дату здійснення розрахунків, за формулою:

де - Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (БМР) в поточному рівні цін;

- Прямі витрати, розраховані в базисному рівні цін;

- Накладні витрати, розраховані в базисному рівні цін;

- Прибуток кошторисна, розрахована в базисному рівні цін;

- Поточний (гранично допустимий) індекс подорожчання БМР;

0,85 - поправочний коефіцієнт (Лист №41099-КК / 08 Міністерство регіонального розвитку (Про застосування коефіцієнтів 0,85 до НР і 0,8 до СП з 2011р.);

0,8 - поправочний коефіцієнт (Лист №41099-КК / 08 Міністерство регіонального розвитку (Про застосування коефіцієнтів 0,85 до НР і 0,8 до СП з 2011р.).

- Індексів подорожчання за статтями прямих витрат за формулою:

де , , - Підсумкова величина, відповідно, витрат на оплату праці робітників-будівельників, матеріали та експлуатацію будівельних машин, розрахованих в базисному рівні цін;

, , - Поточні індекси подорожчання витрат, відповідно, на оплату праці, матеріалів, експлуатацію будівельних машин (затверджені наказом Головного управління будівництва Тюменської області на дату здійснення розрахунків).

При перекладі в поточний рівень цін до підсумкової величиною накладних витрат, розрахованих в базисному рівні цін, необхідно застосувати поправочний коефіцієнт в розмірі 0,94 (лист Федерального агентства по будівництву і ЖКГ від 31.01.2005 р № ЮТ - 260-06).

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...