Главная » Як побудувати » Дрібнозернистий бетон гост крупність заповнювача

Дрібнозернистий бетон гост крупність заповнювача

Дрібнозернистий бетон

Бетон, який виготовляють без крупного заповнювача, нази­вають дрібнозернистим бетоном. Такий бетон застосовують для виготовлення тонкостінних армоцементних конструкцій, бетон армують сталевими тканими сітками із дроту Ø до 2 мм. Крім того, дрібнозернистий бетон, в якому найбільша крупність заповнювача не перевищує 10 мм, доцільно застосовувати для густоармованих конструкцій.

Для зниження витрати цементу важливе значення має оптимізація гранулометричного складу заповнювачів різних фракцій, а також показники їх якості. Як правило, застосовують приро­дний чистий пісок з модулем крупності до 2,5 з добавкою дріб­ного щебеню фракцій 2,5-5,0 мм і 5-10 мм. Суттєвий ефект має введення пластифікуючих добавок - зменшується водопотреба бетонної суміші, знижується В/Ц.

Для зниження витрати цементу потрібно застосовувати хі­мічні добавки, крупні піски з оптимальним гранулометричним складом, ефективне ущільнення суміші.

Серед хімічних добавок доцільно застосовувати добавки гід­рофільного типу-ЛСТМ, сулерпластифікатори і т.п.

Ефективне ущільнення цементно-пісчаної суміші досягаєть­ся пресуванням, трамбуванням, вібролресуванням, роликовим ущільненням, вібровакуумуванням.

Дрібнозернистий бетон має підвищену міцність при згині, водонепроникність і морозостійкість, тому його можна ефективно застосовувати для дорожніх покриттів у районах з дефіцитом якісного щебеню, для залізобетонних труб і гідротехнічних споруд.

38. Декоративний бетон

Для одержання білих і кольорових бетонів застосовують білі, кольорові і різні мінеральні або органічні пігменти.

Пігменти дозволяють одержати широку гаму кольорів: від чорного (оксид заліза) і зе­леного (оксид хрому) до фіолетового (оксид марганцю) і чорно­го (перекис марганцю). До білих пігментів відносять крейду або вапняк, до чорних - сажу, до жовтих - вохру, яка є сумішшю каоліну з оксидом заліза. Застосовуючи змішані пігменти, одер­жують бетони різних кольорів і тонів.

Для одержання достатньої щільності і кольорової виразнос­ті поверхні декоративного бетону порівняно із звичайним бето­ном застосовують деяке збільшення витрати цементу. В кольорових бетонах застосовують чисті кварцові піски, ба­жано світлих відтінків, без домішок частинок оксидів заліза, які придають бетону сірий колір. Як крупні заповнювачі можуть за­стосовуватися світлий вапняк і доломіт, а також відходи каменедроблення у вигляді піску і щебеню із мармуру, відсіву грані­ту, туфу.

Бетонну суміш треба берегти від забруднення при приготу­ванні, транспортуванні і укладанні у форми. Тривалість змішу­вання сумішей для кольорових бетонів дещо більша, ніж для звичайних бетонів. Форми для виготовлення виробів повинні бути хімічно нейтральними, жорсткими, чистими і водонепроникни­ми. Найчастіше застосовують сталеві форми, з різноманітним рельєфом і високою якістю поверхні.

Для формування виробів доцільно застосовувати глибинне вібрування, що забезпечує добре заповнення форм навіть склад­ної конфігурації—при глибинному вібруванні зменшується повітро-втягування в бетонну суміш на межі бетону і форми. Вико­ристовують також ударне формування і низькочастотне віб­рування.

При бетонуванні виробів із кольорових бетонів треба засто­совувати спеціальні композиції для змащування форм, наприклад на основі парафіну або воску, які не забруднюють лицьову по­верхню бетону.

Шлаколужні бетони – нова група бетонів на основі шлако-лужних в'яжучих, створених під керівництвом В.Д.Глуховського у Київському інженерно-будівельному інституті.

В залежності від потрібних властивостей і призначення шлаколужних бетонів їх структура може бути щільною, крупнопористою, поризованою і ніздрюватою. За середньою густиною їх поділяють на важкі і легкі, а за найбільшою крупністю заповню­вачів — на дрібно- і крупозернисті.

Вихідними матеріалами для шлаколужних бетонів є шлаколужні в'яжучі, крупні і дрібні заповнювачі, модифікуючі добавки. Як крупні заповнювачі слід використовувати щебінь і гравій, які застосовуються для звичайних бетонів на ПЦ і його різновидах, але при цьому допустимий більш високий вміст пилоподібних і глиняних частинок. Як дрібний за­повнювач можна застосовувати дуже дрібні піски, відходи промисловості, а також сипучі мате­ріали, в яких масова доля пилоподібних і глиняних часток складає до 25 %.

Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-24-95 вста­новлені марки за міцністю для шлаколужних бетонів від М200 до М1400 (відповідно класи від В10 до В110), за морозостійкіс­тю від F200 до F1000, за водонепроникністю від W4 до W30. Такі показники для портландцементних бетонів практично не­досяжні.

Основні фактори міцності шлаколужних бетонів:

- вид шлаку, його модуль основності і тонина помелу;

- вид лужного компоненту, зміна щільності його водяного розчину;

- витрата шлаку і шлакорозчинне відношення;

- фізико-мехаиічні властивості заповнювачів і параметри структури бетону;

Гідротехнічний бетон

1) Запроектувати складу гідротехнічного бетону.

A) Загальні принципи проектування гідротехнічного бетону.

B) Розрахунок складу.

2) Розрахунок цегли.

A) Розрахунок цеглин на 1м2. Креслення.

B) Розрахунковий проект будівель. Креслення.

3) Кладка стін з цегли в зимовий час і контроль її якості.

Загальні принципи проектування.

У завдання проектування складу гідротехнічного бетону входить вибір цементів, заповнювачів води і добавок; встановлення їх оптимальних співвідношень при мінімальному витраті цементу; забезпечення необхідних технологічних властивостей бетонної суміші; отримання бетону із заданими проектними фізико-механічними властивостями по міцності показників, водонепроникності, коефіцієнту фільтрації, корозійної стійкості, морозостійкості, тріщиностійкості і т. д.

При проектуванні складу бетонної суміші повинні враховуватися всілякі чинники, що впливають на кінцеву якість бетону з метою забезпечення надійності і довговічності бетонної або залізобетонної конструкції.

Довговічний високоякісний гідротехнічний бетон може бути отриманий при найкращою структурі бетонної суміші, яка утворюється тільки при використанні доброякісного цементу, мінімальної кількості води, оптимального гранулометричного складу якісних заповнювачів, введення пластифікуючих і воздухововлекающих (або комплексних) добавок.

Залежно від розмірів конструкції, густоти армування, способу укладання і ущільнення призначається легкоукладальність бетонної суміші і максимальна крупність (dнаіб) гравію і щебеню. Слід застосовувати великий заповнювач максимальної крупності з умов забезпечують мінімальний витрата цементу. Однак потрібно мати на увазі, що дуже велика велике зменшення кількості цементу може викликати розшарування бетонної суміші і зниження міцності, водонепроникності і морозостійкості бетону.

Гранична крупність заповнювача не повинна перевищувати 0,75 найменшого відстані (у світлі) між стрижнями арматури і 1/3 найменшого розміру бетонируемой конструкції. При бетонуванні плит максимальний розмір крупного заповнювача допускається збільшувати до 0,5 товщини плити.

Легкоукладальність бетонної суміші при певному вигляді і крупності заповнювачів визначається кількістю цементного тесту (співвідношенням обсягів цементного тіста і заповнювачів) і його пластичністю.

Найістотнішим чинником, що визначає щільність, міцність, водонепроникність, морозостійкість і довговічність бетону є водонепроникне співвідношення (В / Ц). Тому при проектуванні складу бетону на визначення цього параметра слід звернути особливу увагу.

Види і марки цементу повинні відповідати вимоги ГОСТ. Цементи, застосовувані для приготування бетонної суміші гідротехнічного бетону, повинні забезпечувати довговічність бетону в конструкції, задану міцність в певному віці, морозостійкість, водонепроникність, водостійкість, тріщиностійкість при екзотермії і усадки.

Для замішування бетонної суміші застосовується звичайна питна вода, яка не містить шкідливих домішок (з водопроводу, річок, природних і штучних водоймищ), що перешкоджають нормальній гідратації цементу, схоплювання і твердіння бетонної суміші.

Як крупний заповнювач у гідротехнічному бетоні використовується природний гравій або щебінь з щільних гірських порід, що відповідають вимогам Держстандартів.

Зерновий склад суміші великих наповнювачів рекомендується підбирати експериментально, він повинен задовольняти вимогам ГОСТів.

Використання крупного заповнювача, що не відповідає вимогам стандартів, збільшує витрату цементу, знижує міцність до 10%. Збільшення крупності заповнювачів знижує водопотребность бетонної суміші в певних межах, що сприятливо позначається на міцності бетону. При заміні щебеню гравієм міцність бетону знижується до 20% за рахунок гладкої поверхні гравію. Як дрібний заповнювач слід застосовувати кварцові піски, що відповідають вимогам Держстандартів. При зведенні монолітних і залізобетонних конструкцій і споруд гідромеліоративного призначення обов'язково застосовуються хімічні добавки, т. До. До гідротехнічної бетону пред'являються вимоги по водонепроникності марки В4 і вище, морозостійкості Мрз150 і вище. Крім того, хімічні добавки в значній мірі покращують технологічні властивості бетонної суміші та фізико-механічні властивості бетону.

В якості хімічних добавок при приготуванні бетонної суміші гідротехнічного бетону застосовуються:

* Пластифицирующие - з метою зниження початкового водосодержания, зменшення витрати цементу, поліпшення легкоукладальності суміші, підвищення водонепроникності і міцності бетону;

* Воздухововлекающие - з метою поліпшення однорідності, зв'язності і легкоукладальності бетонної суміші, підвищення морозостійкості, тріщиностійкості і водонепроникності бетону;

* Пластіфіцірующе-воздухововлекающие - з метою зниження початкового водосодержания, зменшення витрати цементу, поліпшення легкоукладальності і однорідності суміші, підвищення водонепроникності, морозостійкості, тріщиностійкості і міцності бетону;

* Прискорювачі твердіння цементу - для нейтралізації уповільнює дії поверхнево-активних добавок на процес гідратації та підвищення щільності бетону, а також для прискорення тверднення бетону при зниженій позитивній температурі;

* Уповільнювачі схоплювання - для запобігання раннього загустевания суміші в процесі виробництва робіт при підвищеній температурі і низькій відносній вологості навколишнього середовища;

* Протівоморозние - для збереження рідкої фази бетону при негативній температурі навколишнього середовища;

Запроектувати складу гідротехнічного бетону використовуючи:

Бетонні суміші важкого бетону — властивості і склад

Так званий важкий бетон знайшов застосування на будівництвах завдяки своїм характеристикам, які дещо відрізняються від характеристики звичайного бетону. Давайте розглянемо їх докладніше.

Важкий бетон: властивості бетонної суміші

Основне і найважливіше властивість такого бетону – підвищена міцність після висихання. Саме такий бетон використовують для заливки металоконструкцій при зведенні монолітних багатоповерхівок. Його також застосовують для виготовлення дорожніх плит, плит перекриття, паль, блоків для фундаменту, стовпів та ін. виробів, які повинні прослужити в ідеалі не один десяток років.

Інші властивості важкого бетону:

Склади важких бетонів

Суміш для важкого бетону складається з цементу, води, заповнювача. Допускається додавання піску фракцією від півтора до п’яти міліметрів.

Якщо ви робите бетон важкий, крупність заповнювача за ГОСТОМ 2012 року – до 80 мм. Зробити важкий бетон самостійно нескладно, якщо мати під рукою професійну бетономішалку. Приміром, відмінно з таким завданням впорається бетономішалка MOYO

Заповнювач для важкого бетону – щільні гірські породи, такі як граніт, щебінь, гравій. Застосовується також відсів, отриманий в результаті дроблення великих гірських порід.

Розрізняють великі і дрібні заповнювачі. Щільність зерен крупного заповнювача повинна становити від 2000 до 3000 кг на метр кубічний. В якості дрібного заповнювача береться пісок щільністю від 2000 до 28000 кг на метр кубічний. Допускається заміна піску золо-шлаковими сумішами. Частка пилу і глини в заповнювачі не повинна перевищувати 1-3 відсотків (залежно від виду гравію).

Самі міцні й довговічні – суміші бетонні важкого бетону на гранітному щебені.

Добавки у важкий бетон

Допускається застосовувати різні хімічні добавки у важкий бетон (пластифікатори і ін.), але їх частка не повинна перевищувати 5 % від загальної маси цементу.

Вода для приготування бетону повинна відповідати Гост 23732.

Шкідливі домішки в бетоні

Іноді в заповнювачі зустрічаються домішки, які можуть негативно позначитися на якості готового матеріалу і відлитих з нього конструкцій. До них відносяться:

Міцність і довговічність бетону страждає, насамперед, через домішки вугілля, графіту, апатиту, фосфорита.

Корозію арматури в бетоні викликають наступні домішки: сульфіди, сульфати, сірка.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...