Главная » Як позбутися від » Середня щільність крупного заповнювача бетону

Середня щільність крупного заповнювача бетону

Насипна густина та пустотність крупного заповнювача

до лабораторних випробувань будівельних матеріалів

(для студентів всіх будівельних спеціальностей)

(денна форма навчання)

Міністерство освіти і науки України

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Кафедра технологій будівельних матеріалів, виробів та автомобільних доріг

до лабораторних випробувань будівельних матеріалів

(для студентів всіх будівельних спеціальностей)

(денна форма навчання)

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ.. 5

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ ВАЖКОГО ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНУ.. 11

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ БЕЗ РУЙНУВАННЯ.. 27

АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ МАТЕРІАЛИ.. 34

Методичні вказівки до лабораторних випробувань будівельних матеріалів (для студентів всіх будівельних спеціальностей, частина 2, денна форма навчання)/ Укл. В.І. Братчун, Єфремов О.М., В.Г. Вешневська. – Макіївка: ДонНАБА, 2006. – 38 с.

Викладена методика розрахунку складу щільних, легких і ніздрюватих бетонів, будівельних розчинів, а також випробування властивостей цих матеріалів. Описані методи визначення міцності бетону в конструкціях (без руйнування). Наведені дані про властивості заповнювачів для бетонів, азбестоцементних матеріалів і вимоги до їх якості відповідно діючих стандартів. Дається стислий опис лабораторного обладнання.

Укладачі: В.І. Братчун, д.т.н., професор

О.М. Єфремов, к.т.н., доцент

В.Г. Вешневська, к.т.н., доцент

1. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ

Заповнювачами для бетонів і розчинів називають природні або штучні пухкі кам’яні матеріали. В залежності від розмірів зерен їх поділяють на дрібні (пісок) і крупні (щебінь і гравій).

Пісок – це пухка суміш зерен 0,16-5 мм. Для бетонів застосовують крупні, середні, дрібні, подрібнені й подрібнені з відсівів, а також піски, збагачені і фракціоновані, що відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95. Вибір піску для бетонів проводять за насипною густиною, зерновим складом і модулем крупності, вмістом пилуватих і глинистих часток, петрографічним складом, в тому числі за вмістом шкідливих домішок, включаючи органічні і потенційно реакційноздатні породи і мінерали. При застосуванні подрібнених пісків їх якість характеризується за границею міцності вихідної гірської породи при стиску в насиченому водою стані. Кращими за якістю є кварцові піски, їх найчастіше застосовують для бетонів і розчинів.

Повний об’єм піску для проведення всіх випробувань, передбачених держстандартом, складає 50 кг.

Обладнання і матеріали. Мірний циліндр об’ємом 1 л, терези технічні або торгівельні з гирками, шафа сушильна, лінійка металева, сито з отворами діаметром 5 мм, совок, проба піску масою 5 кг.

Пісок фракції менш 5 мм висипають у попередньо зважений мірний циліндр з висоти 10 см верхнього краю до утворення над верхом циліндру конусу. Без ущільнення піску зрізують надлишок нарівні з краями мірного циліндра за допомогою металевої лінійки. Після цього циліндр з піском зважують. Всі важення провадять з точністю 0,1% за масою.

При відсутності лабораторної лійки дозволяється засипати пісок у мірний циліндр совком з висоти 10 см.

Насипну густину піску (rн) в кг/м 3 , обчислюють за формулою (1.1.):

, (1.1.)

де m1 – маса мірного циліндру, кг; m2 – маса мірного циліндру з матеріалом, кг;

V – об’єм мірного циліндру, м 3 .

Результати випробувань заносять до табл. 1.1.

Результати насипної густини дрібного заповнювача

Легкі бетони

Розрахунок складів легких бетонів спрямований на попереднє визначення витрат входять у них компонентів, що забезпечують при заданих умовах тверднення досягнення нормованих показників. У всіх випадках проектування складів легких бетонів поряд з міцністю при стисканні повинна забезпечувати їх задану щільність.

Проектування складів легких бетонів може здійснюватися:

Вибір марки цементу проводиться з урахуванням рекомендацій. Відповідно до них при даному класі бетону ефективність підвищення марки цементу тим більше, чим нижче середня щільність бетону і менше міцність крупного пористого заповнювача.

Вибір крупного пористого заповнювача виробляється на основі емпіричних даних, що зв’язують його насипну щільність з щільністю і міцністю бетону (Rб).

Мінімально можлива щільність крупного пористого заповнювача визначається за умови досягнення заданої міцності бетону в зоні ефективних складів (перша ділянка кривий Rб = f (Rр), де Rр-міцність розчину).

Відомо, зокрема, що для щільного легкого бетону максимальне відношення рекомендується при до 800 кг/м3 — 0,40, 800 … 1100 кг/м3 — 0,45, 1200 … 1400 кг/м3 — 0,50, 1400…1800кг/м3 — 0,55.

Вид піску, що характеризується щільністю його зерен, залежить від необхідної щільності розчинової складової, а остання від необхідної щільності бетону.

Пропоновані нижче алгоритми розрахунку складів легких бетонів, засновані на сформульованих у розділі 4 правилі «наведеного Ц / В» і відповідних розрахункових залежностях міцності бетонів, що враховують як Ц / У так і обсяг пір, утворених пористими заповнювачами та залученим повітрям. Лінійна залежність міцності легких бетонів від наведеного Ц / У зберігається в області ефективних складів, коли крупний заповнювач працює спільно з розчинної складової, тобто у межах першої фази кривий міцності бетону в залежності від міцності вхідного в нього розчину (за О. І. Ваганова).

Традиційні методики проектування складів легких бетонів засновані на попередньому призначення витрати цементу і об’ємної концентрації пористого заповнювача на основі емпіричних даних, що враховують міцність і щільність бетону, рухливість бетонної суміші, щільність та міцність заповнювачів. З цією метою можуть бути використані як табульованого довідкові дані, так і відповідні рівняння регресії.

Розрахунок складів легких бетонів методом «наведеного Ц / В» передбачає визначення параметра Z з рівняння, а потім послідовне визначення необхідних витрат великої та дрібної заповнювачів, залученого повітря, води і цементу.

§ 6.10. Легкі бетони

• Легкими бетонами називають всі види бетонів, що мають середню щільність в повітряно-сухому стані від 200 до 2000 кг/м3. Головні вимоги, що пред'являються до легкого бетону, - задана середня щільність, необхідна міцність до певного терміну твердіння і довговічність (стійкість). Характерними особливостями легкого бетону є його знижені середня щільність і теплопровідність.

Легкі бетони класифікують за різними ознаками: основним призначенням, виду в'яжучого, заповнювача, структурі.

За призначенням легкі бетони підрозділяють на два види: конструкційні, включаючи конструкційно-теплоізоляційні, і теплоізоляційні та ін.

По виду в'яжучого легкі бетони можуть бути на основі цементних, вапняних, шлакових, гіпсових, полімерних, випалювальних та інших в'яжучих, що володіють спеціальними властивостями.

По виду крупного пористого заповнювача встановлені такі види легких бетонів: керамзитобетон, шунгизитобетон, аглопоритобетон, шлакопемзобетон, перлітобетон, бетон на Щебені з пористих гірських порід, вермикулитобетон, шлакобетон (бетон на паливному або пористому отвальном металургійному Шлаку), бетони на аглопоритовом або зольному гравії.

За структурою легкі бетони поділяють на щільні, порі. зовані і великопористі.

Далі розглядаються легкі бетону на пористому заповнювачі. Комірчасті легені бетони дано в § 6.1.

Легкі бетони на пористих заповнювачах мають принципові відмінності від звичайних важких бетонів, обумовлені особливостями пористих заповнювачів. Останні мають меншу щільність, ніж щільні, невелику міцність, часто нижче заданого класу бетону, мають сильно розвиненою і шорсткою поверхнею. Ці якості легкого заповнювача впливають на властивості легкобетонних сумішей, так і на властивості бетону.

В залежності від заповнювача, щільного або пористого, різко змінюються колір і водовміст бетонної суміші, змінюються і основні властивості легкого бетону. Одним з вирішальних факторів, від яких залежить міцність легкого бетону, є витрата води. При збільшенні кількості води до оптимального міцність бетону зростає. Оптимальний витрата води в легких бетонах відповідає найбільшій щільності суміші, покладеної в заданих умовах, і встановлюється по найбільшій міцності бетону або ж за найбільшою щільності ущільненої суміші. Якщо ж кількість води перевищує оптимальне для даної суміші, то щільність цементного каменю зменшується, а з ним зменшується і міцність бетону. Для легкого бетону оптимальний витрата води можна встановити за найбільшою щільності ущільненої бетонної суміші або найменшим виходу бетону. Слід також мати на увазі, що в легких бетонах деякий надлишок води менш шкідливий, ніж її недолік. Оптимальній витраті води для бетону даного складу відповідає найкраща легкоукладальність, при якій найбільш компактно розташовуються складові бетону.

Прагнення максимально щільно укласти заповнювач пояснюється тим, що найбільш легкий бетон заданої міцності виходить при мінімальному витрату в'яжучого і найбільшому зближенні зерен пористого заповнювача, тобто при граничної ступеня ущільнення суміші. Гарне ущільнення суміші досягається вібрацією із застосуванням рівномірно розподіленого при-вантажу на поверхні формуемой маси (вибропрессованием, вібро штампуванням).

Оптимальна кількість води для приготування легких бетонів залежить головним чином від водопотребности заповнювача і в'яжучого, інтенсивності ущільнення суміші та складу бетону. Витрата заповнювача визначається зерновим складом ; пористістю, і зазвичай чим вона більше, тим більше сумарна поверхню і відкрита пористість його зерен.

Відсмоктування води з цементного тесту або розчину пористими заповнювачами в період приготування і укладання бетонної суміші : викликає відносно швидке її загусання, що робить суміш жорсткою і трудноукладываемои. Це специфічне яойство посилюється і шорсткою, розвиненою поверхнею пористого заповнювача. Для підвищення рухливості суміші необхідно вводити в неї більшу кількість води, ніж у звичайні (важкі) бетони.

Щільність і міцність легкого бетону залежать головним чином: від насипної щільності та зернового складу заповнювача, витрати в'яжучого і води, а також від методу ущільнення легкобетонних суміші. За якості пористого заповнювача можна орієнтовно судити, яка міцність легкого бетону може бути отримана.

У будівельній практиці огороджувальні та несучі конструкції отримують з відносно щільних легких бетонів значній міцності (2,5. 10 МПа). Зниження щільності досягається ретельним підбором зернового складу пористого заповнювача, а також найменшою витратою в'яжучого для бетону заданої міцності, тобто максимальним заповненням об'єму бетону пористим заповнювачем, так як заповнювач легше цементного каменю. При цьому важливо правильне співвідношення великих і дрібних фракцій заповнювача. Для різних видів заповнювачів буде свій оптимальний зерновий склад. Оптимальний вміст дрібних фракцій відповідає найменшої щільності бетону і найменшому витраті цементу. Проте зі збільшенням кількості дрібних фракцій заповнювача понад оптимального зростає щільність бетону і погіршується легкоукладальність суміші. Оптимальний зерновий склад заповнювача підбирають досвідченим шляхом.

Для зниження щільності бетону без зменшення його міцності доцільно застосовувати високоактивні в'яжучі речовини.

Особливістю легких бетонів є те, що їх міцність залежить не тільки від якості цементу, але і його кількості. Із збільшенням витрати цементу зростають міцність і щільність бетону. Це пов'язано з тим, що з збільшенням кількості цементного тіста легкобетонні суміші краще ущільнюються, а також зростає вміст у бетоні найбільш міцного і важкого компонента - цементного каменю.

Теплоізоляційні властивості легких бетонів залежать від ступеня їх пористості і характеру пір. У легкому бетоні тепло передається через твердий остов і через повітряні простори, що заповнюють пори, а також у внаслідок конвекційного руху повітря в замкнутому об'ємі. Тому чим менший об'єм пор, тим менше рухливість повітря в бетоні і найкращими теплоізолюючими властивостями володіє бетон.

Легкі бетони в силу своєї високої пористості менше морозостійкі, ніж важкі, але досить морозостійкі для застосування в стінових та інших конструкціях будівель і споруд. Гарну морозостійкість легких бетонів можна одержати, застосовуючи штучні пористі заповнювачі, володіють низьким водопоглинанням, наприклад, керамзит, а також шляхом поризації цементного каменю. Підвищують морозостійкість легких бетонів також введенням гідрофобізующіх добавок.

Легкі бетони зважаючи на універсальність властивостей застосовні в різних будівельних елементах будівель і споруд Так, з легких бетонів на пористих заповнювачах, що володіють низькою теплопровідністю, виготовляють панелі для стін та перекриттів опалюваних будівель; напруженого з армованого бетону виконують прогонові будови мостів, ферми, плити для проїзної частини мостів, з легкого бетону будують плавучі засоби.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...