Главная » Як позбутися від » Середня щільність важкого бетону становить

Середня щільність важкого бетону становить

Загальні властивості важкого бетону.

Важкий бетон є основним представником конструкційних бетонів. Головні вимоги до нього: задані міцність та стій­кість в експлуатаційних умовах.

Міцність — здатність матеріалу чинити опір зовнішнім механічним зусиллям. Властивості компонентів бетону й конгломератний харак­тер його структури зумовлюють вищу міцність при стиску, ніж при інших видах деформації.

Внаслідок багаторічних експериментальних досліджень вчених міцність бетону на стиск в узагальненому вигляді визначають за фор­мулою:

Основна функціональна залежність

тобто головні фактори міцності бетону — це міцність цементу та В/Ц - відношення.

Пряма пропорційна залежність міцності бетону від активності (фактичної міцності) цементу, тому наве­дену формулу називають законом водоцементного відношення.

Це положення можна підтвердити таким формально-логічним числовим при­кладом використання формули.

На запитання про те, чи збільшиться міцність бетону із збільшенням витрати цементу, не можна відповісти однозначно «так».

Нехай в обох варіантах:

в першому Ц=200кг/м 3 , В = 100 кґ/м 3 ,

у другому Ц = 300 кг/ м 3 , В=150 кг/ м 3 .

1) Rб = 0,6 . 400 кґ/м 3 ;

2) Rб = 0,6 . 400 кґ/м 3

тобто міцність бетону не змінюється, оскільки не змінюється вивчення В/Ц. А якщо не збільшувати витрату води, то зменшиться В/Ц і зросте міцність бетону.

3 цих причин склад бетону проектують, як правило, розрахун­ково-експериментальними методами з використанням пробних замісів. До менш значущих, ніж Rц та В/Ц, факторів, що також впливають на міцність бетону, належать вид цементу та якість заповнювачів : (форма, характер поверхні). За інших незмінних умов міцність бетону на щебені на 10. 15 % вища, ніж на гравії.

Практично міцність бетону в проектному віці визначають як гра­ницю міцності при стиску зразків-кубів з довжиною ребра 150 мм після зберігання в стандартних умовах. Розмір зразка залежить від найбільшої крупності заповнювача, яка може бути приблизно в 3 ра­зи меншою, ніж ребро-куба. Якщо розмір ребра відрізняється від стандартного (150 мм), то вводять відповідні масштабні коефіцієнти. У разі випробувані на розтяг при вигині виготовляють балки-призми, а для випробувань на осьовий розтяг — так звані «вісімки».

Міцність бетону характеризується марками:

на стиск — М100, 150, М200, М250, М300, М350, М400, М50р, М600;

на розтяг при вигині — М15, М20, М25, М30, М35, М40, М50, М55.

З цих позначень видно, що міцність при розтягу в кілька разів (до 10 і більше) нижча, ніж міцність при стиску. Марка—це округлена до найближчого встановленого нормативним документом меншого значення середня границя міцності, кгс/см 2 . Проте цей показник ще не дає достатньо повного уявлення про міцність бетону при великих обсягах виробництва. Зміни міцності цементу, якості заповнювачів, відхилення в дозуванні компонентів, порушення в технології бетонування на прак­тиці нерідко призводять до неоднорідності структури бетону і, отже, до коливання його властивостей. Тому більш вірогідний висновок формується за оцінкою коефіцієнта варіації V, що дорівнює відношенню середнього квадратичного окремих результатів визначення міцності до середньої міцності бетону. Чим менше його значення, тим однорідніший бетон за властивостями. Нормативний коефіцієнт варіації для важкого бетону становить 13,5 %.

Стандартною характеристикою, яка гарантує одержання заданої міцності бетону, визначається клас бетону — числова оцінка, взята гарантованою забезпеченістю (звичайно 0,95). Це означає, що встановлена класом властивість забезпечується не менш як у 95 випадках із 100. Така оцінка можлива за досить великої кількості випробувань. Установлено такі класи важкого бетону:

за міцністю на стиск, МПа:

В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60;

за міцністю на осьовий розтяг, МПа:

В0,8; В1.2; В1,6; В2,0; В2,4; В2,8; В3,2.

Щоб перейти від класу бетону до його середньої міцності (МПа) для зразків 15х15х15см при нормативному коефіцієнті варіа­ції 13,5 %, застосовують формулу

Деформації бетону — це його здатність змінювати розміри під впливом внутрішніх процесів чи зовнішніх факторів. Під впливом внутрішніх фізико-хімічних процесів можуть відбуватися усадка чи набухання, зумовлені вологовмістом бетону.

Усадка виявляється в скороченні розмірів бетонного елемента, коли він твердне в повітряно-сухих умовах, і складається з вологової, контракційної та карбонізаційної складових. У сумар­ній усадці основну частку становить вологова, спричинювана пере­міщенням та випаровуванням води яка ще не увійшла у взаємодію з тверднучим цементом.

Контракційна частка усадки спричинюється тим, що об'єм новоутворень цементного каменю менший, ніж об'єм мінералів, які вступають у реакцію.

Карбонізаційна частка усадки зумовлюється наявністю вуглекислого газу в повітрі й тому іде з поверхні в глибину тверднучого бетону.

Природно, що найбільшу усадку має цементний камінь, оскільки заповнювачі власної усадки не мають. З цієї причини жорсткий «скелет» із заповнювачів чинить опір загальній усадці бетону. Проте явище усадки — властивість негативна. Чим більша витрата цементу в бетоні і чим вищим є В/Ц - відношення, тим більша усадка, і навпаки.

Набухання — це явище, протилежне усадці. Воно полягає у збільшенні об'єму бетону при зволоженні або прямому контакті з водою. Кількісно набухання пов'язане з тими самими факторами (Ц і В/Ц), що й усадка, але за абсолютними значеннями в кілька разів нижче.

Повзучість це здатність бетону до збільшення деформації при

тривалій дії сталого навантаження. Повзучість залежить від виду цементу, природи заповнювачів, складу бетону, умов роботи бетону у виробі чи конструкції. Чим менша витрата цементу й нижче В/Ц-відношення, тим менша пов­зучість.

Наслідком повзучості є релаксація — перерозподіл напружень у бік їх зниження. У цьому виявляється позитивний бік релаксації. Проте, наприклад, у попередньо напружених залізобетонних кон­струкціях релаксація знижує студінь натягу арматури, що небажано.

Щільність бетону істотно впливає на його стійкість у різних експлуатаційних умовах. У міру того як бетонна суміш перетворюється на бетон, щільність конгломератної системи зменшується за рахунок випаровування «зайвої» води, на місці якої утворюються пори - капіляри. Щільність бетону підвищується за рахунок максимально можливого упакування заповнювачів — відповідним добором зернового складу, зменшенням В/Ц-відношення, особливо якщо використовуються пластифікатори. Максимально щільний затверділий важкий бетон показує пористість 2. З %.

Водонепроникність бетону пов'язана з його щільністю та струк­турою і залежить від проникності цементного каменю, заповнювачів і контактної зони між ними. Однорідність складу, дрібнозернис­та структура при максимальному ущільненні забезпечують затвер­ділому бетону високу водонепроникність.. Підвищити водонепроникність бетону можна, увівши в суміші гідрофобно-пластифікуючі або ущільнювальні добавки.

Морозостійкість бетону є непрямим показником його довговічності. Висока морозостійкість особливо важлива для бетону, який зазнав в експлуатаційних умовах навперемінного заморожування й від­тавання в насиченому водою стані. Ця властивість зумовлюється якістю застосовуваних компонентів і утворюваною при твердінні структурою, зокрема капілярно-пористою .

Підвищенню морозостійкості сприяють зниження В/Ц - відношення до 0,5. 0,4, уве­дення в суміш ґідрофобно-пластифікуючих добавок, інтенсивне ущіль­нення при вкладанні.

За морозостійкістю важкий бетон поділяють на марки:

F 75; F 100; F150; F200; F300; F400; F500; F600; F 800 і F 1000.

1. Назвіть основну класифікацію важких бетонів.

2. Які основні фази бетонної суміші?

3. Які фактори регулюють легкоукладальність бетону?

4. Від яких факторів залежить міцність бетону?

5. Що таке деформація бетонів, назвіть її види?

1. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б. та інші - Будівельне матеріалознавство: Підручник .- К.: ТОВ УВПК “Ексоб”, 2004. – 704 с., с..

2. Кривенко П.В., Барановський В.Б., Безсмертний М.П. та інші - Будівельні матеріали: Підручник .- К.: Вища школа, 1993. – 389 с., с.138-162.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Контрольне завдання № 2

1. Визначити масу негашеного вапна, яку можна отримати з 20 т вапняку. Вапняк містить 95% кальциту (СаСО3). Вологість вапняку становить 4%.

2. Бетон на портландцементі через 7 діб твердіння в нормальних умовах при випробуванні зразків 10'10'10 см показав Rсж = 15,2 МПа, а після теплової обробки (пропарюванні) зразків 15'15'15 см межа міцності при стисненні склав 16,2 МПа. Розрахувати, яку частку від нормативної міцності (класу бетону по міцності) становить міцність бетону після пропарювання.

1. Твердіння портландцементу по А. А. Байкову.

2. Застосування гранульованих доменних шлаків у виробництві цементів. Склад і властивості доменних шлаків. Шлакопортландцемент: склад, властивості і області застосування.

3. Клас бетону по міцності. Зв'язок між нормативною і середньої міцністю бетону.

4. Особливості догляду за твердеющим бетоном в зимовий час.

5. Сировинні матеріали для виробництва автоклавних виробів.

1. Визначити зміст (в% від маси цементу) хімічно зв'язаної води в цементному камені з глиноземистого цементу за умови повної його гідратації. Прийняти, що цемент отриманий з клінкеру, що складається на 100% з однокальціевого алюмінату.

2. На приготування 1 м 3 бетонної суміші витрачається 300 кг портландцементу з насипною щільністю 1300 кг / м 3 , 600 кг сухого піску з насипною щільністю 1500 кг / м 3 , 1350 кг сухого щебеню з насипною щільністю 1400 кг / м 3 і 170 л води. Визначити витрату матеріалів на один заміс бетономішалки об'ємом 500 л, якщо вологість піску дорівнює 4%, а вологість щебеню - 1,5%.

1. Визначення і класифікація гідравлічних в'яжучих речовин.

2. Процеси, що протікають при випалюванні сировини в технології портландцементного клінкеру.

3. Способи формування бетонних сумішей: вібрація, вібровакуумірованіе, вибропрессование, центрифугування.

4. Ніздрюваті бетони. Основи виробництва, властивості та застосування пористих бетонів.

5. Силікатна цегла і великорозмірні автоклавні вироби, їх виробництво, властивості і застосування.

1. Маса гіпсового каменю при вологості 5% становить 10 т, вміст домішок в камені - 15%. Визначити масу гіпсового в'яжучого, отриманого з цієї сировини. При вирішенні завдання прийняти, що склад домішок під час термічної обробки не змінюється.

2. На приготування 1 м 3 бетонної суміші витрачається 300 кг портландцементу, 650 кг піску з вологістю 2%, 1300 кг щебеню з вологістю 3% і 150 л води. Як зміниться міцність бетону, а то й враховувати вологість наповнювачів?

1. Сировина для виробництва портландцементного клінкеру. Способи підготовки сировинної суміші.

2. Корозія цементного каменю і захист від корозії.

3. Класифікації бетонів.

4. Різновиди наповнювачів для легких бетонів і їх властивості.

5. Різновиди азбестоцементних виробів, їх властивості та застосування.

1. Скільки вапняного тесту за масою і обсягом буде отримано з 10 т негашеного вапна, якщо активність вапна становить 80%, вміст води в тесті дорівнює 50%, середня щільність тесту - 1400 кг / м 3 . Прийняти, що вапно не містить MgO.

2. Бетон на високоякісних заповнювачах в семиденнім віці показав межа міцності при стисненні 20 МПа. Визначити активність цементу, якщо водо-цементне відношення становило 0,4.

1. Хімічний і мінеральний склад портландцементу і їх вплив на властивості в'яжучого.

2. Безусадочний, що розширюються і пружний цементи; особливості складів, властивості і призначення.

3. Поділ наповнювачів для бетону на фракції. Переваги фракціонованих заповнювачів.

4. Нормальні умови тверднення бетону. Вплив температури і вологості середовища на твердіння бетону. Способи прискорення твердіння бетону.

5. Будівельні розчини для кам'яної кладки і штукатурки. Сухі суміші.

1. Скільки слід взяти повітряної негашеного вапна з активністю 75%, щоб отримати 200 кг гідратного вапна з вологістю 35%?

2. На виготовлення 1 м 3 бетону на рядових заповнювачах витрачається 290 кг цементу, 610 кг піску, 1220 кг щебеню і 180 л води. При твердінні цементом хімічно зв'язується 18% води від маси цементу. Визначити пористість і міцність бетону на стиск у віці 28 діб. При вирішенні завдання прийняти активність цементу 42 МПа.

1. ангідритного в'яжучі. Різновиди, технічні властивості ангідритових в'яжучих та їх застосування в будівництві.

2. Активні мінеральні добавки, їх склад, властивості і призначення.

3. сульфатостійких цементів: склади, властивості і область застосування.

4. Фактори, що впливають на легкоукладальність бетонних сумішей. Способи поліпшення легкоукладальності.

5. Сировинні матеріали для виробництва азбестоцементних виробів. Основи технології азбестоцементних виробів.

1. Штучний гіпсовий камінь отриманий з гіпсового тесту з В / Г, рівними 0,5 і 0,6. Розрахувати кількість води (в% від води замішування), необхідної для повної гідратації в'яжучого, і пояснити вплив надлишкової води замішування на властивості штучного гіпсового каменю. При вирішенні завдання прийняти, що в обох випадках гіпсове в'язке на 100% складається з напівводного гіпсу.

2. Бетон на заповнювачах, що відповідають вимогам стандартів, у віці 14 діб характеризується межею міцності при стисненні 15 МПа. Визначити активність використаного цементу, якщо В / Ц дорівнювало 0,66.

1. Вапно будівельне повітряне. Сировина і основи виробництва.

2. Технічні властивості портландцементу: водопотребность (нормальна густота), тонкість помелу, терміни схоплювання, рівномірність зміни обсягу при твердінні, активність, марка по міцності.

3. Основні положення підбору складу важкого бетону заданої міцності.

4. Великопористий бетон: особливості технології, структури. Властивості і застосування крупнопористого бетону.

5. Властивості і галузі застосування азбестоцементних виробів.

1. Штучний гіпсовий камінь отриманий з гіпсового тесту з водогіпсовимі відносинами 0,4 і 0,6. Розрахувати, яка частка води від води замішування пішла на утворення пор в обох випадках. При вирішенні завдання прийняти, що гіпсове в'язке на 100% складається з напівводного гіпсу.

2. Бетон на заповнювачах високої якості у віці 6 міс. має межу міцності при стисненні 30 МПа. Визначити активність цементу, використаного для виготовлення бетону, якщо відомо, що В / Ц було рівним 0,65.

1. Гіпсові в'яжучі речовини: сировинні матеріали »виробництво сухим і мокрим способами, технічні властивості і застосування,

2. Склад і структура затверділого цементного каменю, отриманого з портландцементу. Відмінні риси складу і структури каменю, отриманого з пуццоланового цементу.

3. Міцність бетону і фактори, що впливають на міцність.

4. Різновиди легких бетонів. Технічні властивості легких бетонів.

5. Класифікація будівельних розчинів.

1. Якою має бути активність клінкеру для отримання пуццоланового портландцементу марки М400, що містить 20% тонкомолотого трепела і 5% гіпсу?

2. Розрахувати температуру свежеуложенного бетону складу 1: 2: 4, В / Ц = 0,65. Матеріали, використані для приготування бетонної суміші, мали таку температуру: цемент - (-10 ° С), вода - (+ 70 ° С), пісок - (-20 ° С), гравій - 0 ° С. При вирішенні завдання питому теплоємність цементу, піску і гравію можна прийняти однаковою і рівною 0,84 кДж / (кг ? ° С).

1. Магнезіальні в'яжучі речовини: сировина, основи виробництва, технічні властивості і застосування.

2. Пуцолановий портландцемент, його склад, властивості і застосування.

3. Вимоги стандартів до заповнювачів для важкого бетону по вмісту шкідливих домішок.

4. 0собие види важкого бетону - високоміцний, дрібнозернистий, дорожній; особливості їх складів, властивості і застосування.

5. Властивості розчинних сумішей і методики, їх. визначення. Властивості будівельних розчинів і сухих сумішей.

1. Визначити кількість активної мінеральної добавки з вмістом кремнезему 75%, необхідне для утворення гідросилікату кальцію (2СаО ? SiO2 ? 2Н20) при взаємодії з гашеним вапном, що має активність 60%. Розрахунок провести на 50 кг сухої вапна-гідратного.

2. Визначити витрату матеріалів на 1 м 3 бетону, якщо його склад 1: 2: 4 при В / Ц = 0,5. Середня щільність свежеуложенного бетону становить 2480 кг / м 3 .

1. Твердіння гіпсових в'яжучих по А. А. Байкову.

2. Відмінність гідравлічного вапна від повітряної вапна.

3. Глиноземистий цемент: особливості виробництва, властивості та застосування.

4. Властивості важкого бетону: середня щільність, пористість, морозостійкість, водонепроникність, вогнестійкість, жаростійкість, деформації.

5. Особливі види важкого бетону - жаростійкий і кислотостойкий; їх склади, властивості і застосування.

1. Визначити зміст хімічно зв'язаної води (в% від маси цементу) в цементному камені з портландцементу наступного мінерального складу: C3S - 50%, C2S - 27%, C3A - 5%, C4АF - 18%. Ступінь гідратації клінкерних мінералів становить відповідно 70, 10, 85 і 75%.

2. Необхідні міцність бетону і легкоукладальність бетонної суміші отримані при В / Ц = 0,55 і витраті цементу 300 кг на 1 м 3 . При введенні в бетонну суміш суперпластифікатора С-3 аналогічна легкоукладуваність досягнута при В / Ц = 0,45. Наскільки (в%) зменшиться витрата цементу при введенні С-3, якщо міцність бетону залишити без зміни?

1. Гасіння вапна, різновиди гашеного вапна. Технічні властивості гашеного вапна і застосування в будівництві.

2. Швидкотвердіючий і білий портландцемент: особливості технології, 'склад, властивості і застосування.

3. Особливі види важкого бетону - гідротехнічний і для захисту від радіації; їх склади, властивості і застосування.

4. Хімічні і мінеральні добавки, що застосовуються в технології бетону.

5. Легкі бетони на пористих заповнювачах. Особливості підбору складу, властивості і застосування легких бетонів на пористих заповнювачах.

Реферати українською

Визначити витрата матеріалів на приготування 1 м 3 бетону, його середню щільність і підвищення пористости, викликану добавкою СНО, якщо склад бетону щодо маси 1 : X : Y =1 : 2,1 : 3,9 при В/ц = 0,44 і витратах цементу 320 кг/м 3 . Запровадження добавки у кількості 0,05% від безлічі цементу призвело до зниження середньої щільності бетонної суміші на виборах 4% і водоцементного стосунки 9%.

Лабораторний склад бетону наступний: цемент - 310 кг, вода - 160 л, пісок - 650 кг, щебінь - 1250 кг, при активності цементу 470 кгс/см 2 . Визначити наскільки знизиться міцність бетону, якщо його враховано вологість матеріалів. Вологість піску 3%, щебеню - 1%.

Визначити коефіцієнт раздвижки зерен щебеню a , якщо співвідношення між цементом, піском і щебенем становило 1 : 2 : 3,9. Середня щільність бетонної суміші 2400 кг/м 3 , водоцементные відносини 0,52, а истиная і насипна щільності цементу 3,0 кг/л і 1,2 кг/л; піску - 1,5 кг/л і 2,6 кг/л; щебеню - 1,54 кг/л і 2,6 кг/л.

Є склад бетону: цемент ПЦ400 - 310 кг, пісок - 620 кг, щебінь - 1240 кг, вода 175 л, добавка ЛСТМ - 0,2% від безлічі цементу. Запровадження добавки знизило витрата води до 155 л за збереження необхідної рухливості бетонної суміші. При твердении бетону на хімічну реакцію з цементом вступає 12% введеної в бетонну суміш води. Визначити як зміниться марочная міцність бетону на результаті підвищення водоцементного взаємини спікера та наскільки підвищиться щільність при зменшенні витрати води.

Два складу бетону з осадкою конуса 5 див виготовили на гравії значущістю 20 мм. Перший склад містить великий пісок, другий - дрібний. Водоцементное ставлення одно 0,5. Визначити наскільки відрізняються витрати цементу з допомогою крупности піску. МДо другого складу дорівнює 1,0.

Визначити коефіцієнт ущільнення бетонної суміші, якби 1 м 3 бетонної суміші витрачено: цементу - 300 кг, піску - 670 кг, гравію - 1250 кг та води 148 л. Справжня щільність цементу 3150 кг/м 3 , піску 2660 кг/см 3 , гравію 2610 кг/см 3 .

При запровадження у бетонну суміш з В/ц = 0,51 і витратою цементу 320 кг на 1 м 3 пластифицирующей добавки С-3 у кількості 0,3%, така сама удобоукладываемость характеризується В/ц = 0,47. Наскільки зменшиться витрата цементу під час введення С-3, якщо міцність бетону не змінилася.

Визначити як зміниться витрата цементу активністю 450 кг/см 2 на 1 м 3 важкого бетону М400 класу В30, якщо зміняться умови ущільнення бетонної суміші з десятьма до 25 з. Водоцементное ставлення залишається колишнім. Найбільша крупность зерен щебеню 40 мм. Пісок середньої крупности. Заполнители рядові.

Визначити водоцементное ставлення у якому бетон з жорсткої бетонної суміші на рядових заповнювачах і портландцементе ПЦ500-Д20 через 7 діб тверднення набере міцність при стисканні 310 кгс/см 2 .

Визначити, як зміниться витрата цементу на бетоні марки 300 В22,5, для її виготовлення буде использоватся цемент марки ПЦ500-Д0 замість ПЦ300-Д20, а жорсткість бетонної суміші 40с залишиться не змінювалась. Заполнители рядові. Максимальна крупность щебеню 20 мм.

У бетонну суміш з витратою цементу 320 кг на 1 м 3 марки ПЦ500-Д0 і В/ц = 0,5 введено 5% розчину поташу (K2CO3) від безлічі цементу. У цьому міцність бетону через 3 діб тверднення виявилася вищою міцності бетону без добавки в 1,8 разу, а ще через 28 діб на 8%. Визначити міцність бетону через 3 і 28 діб тверднення.

Визначити міцність бетону під час використання заповнювачів різного якості; високоякісних, рядових громадян і зниженого якості. Портландцемент марки ПЦ500-Д5.

Визначити марку і клас бетону, якщо випробуванні на стиснення зразків кубів розмірами 10х10х10 див через 7 діб тверднення руйнує навантаження становила 35000 кгс, 34800 кгс і 32700 кгс.

Які марки і класи важкого бетону можна було одержати що за різних значеннях В/ц - 0,33; 0,5; 0,65. Портландцемент марки ПЦ400-Д20. Заполнители рядові.

При визначенні міцності залізобетонній стіни молотком Кашкарова К.П. отримані значення 10 відбитків ударів і визначено їх середнє 9,5 мм. Середній діаметр лунок лежить на поверхні еталонного стрижня становив 5,7 мм. Вологість бетону 8%. Визначити міцність бетону при стисканні.

Визначити як зміниться середня міцність важкого бетону класу В30 зі збільшенням коефіцієнта варіації з п'ятьма% до 15%.

Марка бетону монолітною конструкції 300 В22,5, а щільність - 2420 кг/м 3 при В/ц = 0,5. Склад бетону щодо маси 1 : 2 : 4. Визначити, як зміниться витрата цементу, якщо введення конструкції в эксплуотацию станеться через 90 діб замість 28 діб тверднення.

Визначити міцність бетону через 28 діб тверднення, якщо 7 діб при поверхневому прозвучивании час проходження ультразвуку становило 42,0 мкс. База прозвучивания 150 мм. Градуировочная залежність «швидкість проходження ультразвуку - міцність» описується рівнянням Rб=0,221*е 0,001227 *U .

Визначити водоцементное ставлення, необхідне отримання через 3 діб тверднення бетону з межею міцності на стиснення 24 Мпа. Портландцемент марки ПЦ400-Д20. Марка суміші по удобоукладываемости Ж-1. Твердение за нормальної температури 20. 25 З. Для прискорення тверднення бетону вводиться добавка CaCe2.

Визначити витрата цементу виготовлення фундаменту розмірами 10х0,6х0,5 м з бетону марки 300 класу В22,5, якщо активність цементу дорівнює 365 кгс/см 2 , заповнювачі рядові, а зміст води - 160 л на 1 м 3 бетону.

При випробуванні бетонних зразків - кубів з розміром ребра 150 мм через 20 діб тверднення руйнує навантаження становила 70000, 76700 і 68500 кгс. Проектна марка бетону 400. Встановити, чи бетон необхідної марки.

Визначити витрата матеріалів на 1000 л ущільненої растворной суміші, якщо відомо, що співвідношення між піском і щебенем становить 1 : 3, водоцементное ставлення В/ц = 0,6, щільність цементу 3,0 кг/л, а піску 2,6 кг/л.

Визначити яких значеннях водоцементного відносини марка бетону чисельно дорівнює активності цементу пересічних заповнювачів і заповнювачів зниженого якості.

Визначити, як зміниться міцність бетону, якщо зміст цементу збільшується в 1,5 разу. Расходводы становить 175 л. Портландцемент марки ПЦ400, заповнювачі рядові. Рухливість бетонної суміші залишається не змінювалась.

При наскрізному прозвучивании залізобетонній балки завтовшки 200 мм через 14 діб тверднення отримана градуировочная залежність міцності від швидкості проходження ультразвуку рис . Визначити чи отримані значення міцності проектного значенням, якщо час проходження ультразвуку на контрольованому ділянці становило .

Визначити температуру бетонної суміші на виході з бетономішалки, якщо цемент має температуру - 10 З, пісок - 13 З, щебінь +5 З, вода +80 З. Склад Бетона щодо маси 1 : 2 : 4, В/ц=0,52. Теплоемкость заповнювачів в цементі дорівнює 0,2, а бетонної суміші 0,253.

Встановити, аж як температури треба нагріти пісок, і щебінь щоб одержати бетонної суміші з температурою +40 З. Цемент має температуру - 10 З, вода +60 З. Склад бетону: цемент - 320 л, пісок - 600 кг, щебінь - 1200 кг, вода - 160 л.

Визначаємо вміст у бетоні піску, щебеню та води

П = 320 * 2,1 = 672 кг У = Ц * В/ц = 320 * 0,44 = 141 л

Щ = 320 * 3,9 = 1248 кг

Середня щільність бетону без добавки

р0 = 320 + 11 + 672 + 1248 = 2381 кг/м 3

Середня щільність бетону з добавкою

Водоцементное ставлення (1-0,09) * 0,44 = 0,4

Витрата матеріалів на 1 м3 бетону з добавкою СНО

Ц` = ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕ = 306

П ` = x * Ц` = 2,1 * 306 = 643 кг

Щ ` = y * Ц` = 0,4 * 306 = 1193 кг

B ` = B/ц` * Ц` = 0,4 * 306 = 122 кг

D П = ѕѕѕѕ * 100% = ѕѕѕѕѕѕѕ * 100% = 5%

2. Визначаємо міцність лабораторного складу бетону

Rб = 0,6 Rц (Ц/B - 0,5) = 0,6 * 470 *(310/160 - 0,5) = 405 кгс/см 2 = 40,5 МПа

Зміст води в піску та щебені становить

Загальна кількість води в бетонної суміші

У` = 160 + 19,5 + 12,5 = 192 л

Rб = 0,6 * 470 *(310/192 - 0Ю5) = 314 кгс/см 2 = 31,4 МПа

При не обліку вологості піску і щебеню міцність бетону знизиться на

ѕѕѕѕѕѕ * 100 = 22,5%

Абсолютний обсяг цементно-песчаного розчину в бетоні Vp a складатиметься з абсолютних обсягів цементу, піску та води

Визначаємо витрата цементу

Ц = ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕѕѕ = 324 кг

1 + x + y+ B/ц 1 + 2 + 3,9 + 0,52

Витрата піску, щебеню та води становить

У = 0,52 * 324 = 168,5 л

П = 2 * 324 = 648 кг

Щ = 3,9 * 324 = 1264 кг

Пустотность щебеню Vщ = 1 - рщ зв /рщ = 1 - 1,54 / 2,64 = 0,42

Обсяг порожнин великого заполнителя

Коефіцієнт раздвижки зерен окреслюється ставлення абсолютного обсягу цементно - піщаного розчину в бетоні обсягу порожнин великого заполнителя

Определим середню щільність бетону без добавок

р0 = 310 + 175+ 620 + 1240 = 2345 кг/м 3

Обсяг порожнин з допомогою испарившейся води

П = 154 / 2345 * 100% = 6,6%

Rб = 0,6 * 400 * (310 / 175 - 0,5) = 305 кгс/см 2 = 30,5 МПа

Кількість води під час введення добавки ЛСТМ знизилося на

D У = 175 - 165 = 10 л

Середня щільність бетону з добавкою ЛСТМ

р0 = 2345 - 10 = 2335 кг/см 3

Обсяг порожнин з допомогою испарившейся води

Пористость з допомогою испарившейся води

П = 145 / 2335 * 100% = 6,2%

Rб = 0,6 * 400 * (310 / 165 - 0,5) = 331 кгс/см 2 = 33,1 МПа

Міцність бетону з допомогою испарившейся води знизилося на

D П = ѕѕѕѕѕ * 100% = 6,1%

Міцність бетону підвищилася на

D R = ѕѕѕѕѕ * 100% = 7,9%

Визначаємо зміст води за таблицею

Для першого складу У = 185 л

Для другого складу У = 185 + 10 = 195 л

Витрата цементу на першому складу

Ц = ѕѕѕ = ѕѕ = 370 кг

Витрата цементу на другому складу

Ц` = ѕѕѕ = ѕѕ = 390 кг

Витрата цементу збільшиться на

390 - 370 = 20 кг

D Ц = ѕѕѕѕѕ * 100% = 5,1%

6. Визначаємо суму абсолютних обсягів матеріалів 1 м 3 суміші

Визначаємо витрата води під час введення С-3

У = 0,47 * 320 = 150,4 л

Аби зберегти колишню міцність необхідно залишити В/ц ставлення колишнім, тобто. 0,51. Тоді витрата цементу становитиме

Ц = ѕѕѕ = ѕѕѕ = 294 л

Зниження витрати цементу становитиме

D Ц = 320 - 294 = 26 кг чи 8,1%

Визначаємо водоцементные відносини бетонної суміші жорсткістю 10с

Витрата води по табл . становив 160 л

Для бетонної суміші з жорсткістю 25с

Витрата води по табл. . У2 = 145 л

Зміна витрати цементу буде

D Ц = 317 - 287 = 30 кг чи 9,5%

Визначаємо міцність бетону через 28 діб тверднення

R28 = R7 * Lg28 / Lg7 = 320 * 1,44/0,85 = 542 кгс/см 2 = 54,2 МПа

В/ц = ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕ = 0,43

Определим кількість води по табл. . при жорсткості бетонної суміші 40с і крупности щебеню 20 мм.

Витрата цементу марки ПЦ300-Д20

Ц1 = ( ѕѕѕ + 0,5) * У = ( ѕѕѕ + 0,5) * 150 = 325 л

Витрата цементу марки ПЦ500-Д0

Витрата цементу зменшиться на

D Ц = 325 - 225 = 100 кг

Определим міцність бетону без добавки

R28 = 0,6 * Rц (ц/В - 0,5) = 0,6 * 500 * (2 - 0,5) = 450 кгс/см 2 = 45 МПа

R3 = R28 * Lg3 / Lg28 = 450 * 0,48/1,44 = 150 кгс/см 2 = 15 МПа

Міцність бетону з добавкою поташу (K2CO3)

Определим міцність бетону при високоякісних заповнювачах із формули

А = 0,65 для високоякісних заповнювачів

Rб = 0,65 * 500 * (2 - 0,5) = 488 кгс/см 2 = 48,8 МПа

При рядових заповнювачах А = 0,60

Rб = 0,6 * 500 * (2 - 0,5) = 45 кгс/см 2 = 45 МПа

При заповнювачах зниженого якості А = 0,55

Rб = 0,55 * 500 * (2 - 0,5) = 413 кгс/см 2 = 41,3 МПа

Визначаємо межа міцності при стискуванні через 7 діб

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...