Главная » Як полагодити » Зразок договору на поставку бетону

Зразок договору на поставку бетону

Договор поставки товара (разовой)

Кому подойдет договор:

  • наименование (ассортимент), количество товара, требования к его комплектности и качеству;
  • стоимость товара,
  • срок договора.
  • Международные правилами "Инкотермс" (не являются обязательными в пределах Украины);
  • Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;
  • Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;
  • Положение о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденное Постановлением Совета министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888.

Сделка о поставке товара действует с момента подписания, при условии, что в договоре указаны все существенные условия (которые должны обязательно прописываться в договоре).

Зразок договору на поставку бетону

м. ___________ «__» _________ 2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», надалі іменоване «Постачальник», в особі директора___________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора _____________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі спільно іменовані Сторонами, уклали даний Договір про нижченаведене:

1.1. За даним Договором Постачальник зобов'язується поставити й передати у власність, а Покупець прийняти й оплатити продукцію в асортименті, іменовану далі по тексту договору - Товар.

1.2. Характеристики, кількість, номенклатура, ціна й загальна вартість Товару, що поставляється по даному Договору, зазначається Сторонами в Специфікації до Договору, що є невід'ємною його частиною.

1.3. Товар поставляється Постачальником Покупцеві партіями, на кожну партію Товару Покупець виписує товарну накладну.

1.4. Товар, який поставляється Постачальником, повинен відповідати Договору, Специфікаціям до Договору, технічним вимогам заводу-виробника Товару, супровідної (технічної) документації.

2.1. Покупець за свій рахунок здійснює доставку Товару від Постачальника за адресою: __________, якщо інше не узгоджено Сторонами в Специфікації до Договору.

2.2. Право власності на Товар, переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі Товару Покупцеві або уповноваженої ним особі та оформлення (підписання) Сторонами товарно-транспортних документів.

2.3. Порядок і строки поставки узгоджуються сторонами в Специфікації.

2.4. Загальний обсяг і вартість Товару, що поставляється по даному Договору, складається із загальної вартості Товару поставленого протягом строку дії даного Договору.

3.1. Умови оплати та поставки Товару узгоджуються Сторонами в Специфікації до Договору.

3.2. Оплата Товару, що поставляється Постачальником, здійснюється Покупцем в національній валюті України - гривні, відповідно до банківських реквізитів Постачальника, зазначеними в даному Договорі.

3.3. Датою платежу є дата зарахування коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.

3.4. Вартість Товару, погоджена й затверджена Сторонами у відповідному додатку (Специфікації) до Договору, є фіксованою й незмінною протягом усього строку його дії.

4. УМОВИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

4.1. Приймання Товару по якості та кількості здійснюється при передачі Товару Постачальником Покупцеві, або вповноваженому їм особі. Приймання Товару здійснюється відповідно до Додатка (Специфікації) до Договору, вимогам виробника Товару, по кількості - шляхом перерахування, по якості - згідно документів, що підтверджують якість Товару або технічним вимогам виробника.

4.2. Приймання Товару здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання N П-6, затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65г. та № П-7. затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66г.

4.3. Претензії й рекламації відносно якості поставленого Товару приймаються Постачальником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі Товару Покупцеві або уповноваженому їм особі.

5.1. У випадку настання обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню однієї зі сторін зобов'язань за договором (пожежа, стихійне лихо, повінь, ембарго, воєнні дії, рішення державних органів і т.д.) і незалежних від волі й свідомості сторони, строки виконання зобов'язань за договором відсуваються відповідно до часу, протягом якого діють зазначені обставини. Сторона, що повністю або частково не може виконати свої зобов'язання за цим Договором, не несе відповідальності, якщо це явилося слідством настання зазначених надзвичайних обставин після підписання Договору, які сторона за договором не могла передбачати і яким не могла перешкодити.

5.2. Сторони сповіщають один одного про настання таких обставин, їхньої можливої тривалості й припиненні протягом 10 (десяти) календарних днів, у писемній формі. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на зазначені в пункті 5.1. обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за договором.

5.3. Настання форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене відповідним компетентним органом або організацією.

6.1. Товар Постачальника повинен мати стандартну тару (упаковку), що забезпечує зберігання Товару й виключає його (Товару) ушкодження при навантаженні/розвантаженні, транспортуванні, складському зберіганні.

6.2. Будь-яка додаткова або нестандартна тара (упаковка) повинна додатково оплачуватися Покупцем.

6.3. Вартість тари (упаковки) і маркування включені у вартість Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При невиконанні або неналежному виконанні Сторонами прийнятих на себе зобов'язань вони несуть відповідальність згідно до діючого законодавства України.

7.2. При порушенні строків поставки Товару Постачальник сплачує Покупцеві неустойку у вигляді пені, у розмірі 0,5% від вартості недопоставленого вчасно Товару, за кожний день прострочення.

7.3. При порушенні строків оплати Товару, Покупець сплачує Постачальникові неустойку у вигляді пені, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період прострочення оплати, від вартості несвоєчасно оплаченого Товару, за кожний день прострочення.

7.4. Виплата неустойки (пені) не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе, відповідно до даного Договору, зобов'язань.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

8.1. Усе суперечки та розбіжності, що виникають за даним Договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то такі суперечки/розбіжності повинні бути врегульовані Господарським судом відповідно до діючого законодавства України. Досудового врегулювання суперечок не є обов'язковим.

9.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

9.2. Після підписання Договору всі попередні переговори по ньому, переписка, попередні угоди й протоколи про наміри з питань, які стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть прийматися до уваги під час розгляду спорів.

9.3. Сторони можуть вносити зміни та доповнення в Договір шляхом затвердження Додаткової угоди та/або Специфікації до нього, або внесення змін і доповнень у раніше затверджені Специфікації до договору.

9.4. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до 31 грудня 201__ року, але в кожному разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

9.5. При укладанні, оформленні, передачі та виконанні цього договору Сторони допускають використання факсимільного зв'язку, електронної пошти; документи, передані з використанням такого зв'язку, будуть мати юридичну силу до обміну оригіналами цих документів.

9.6. Сторони мають статус платників податку на прибуток на загальних підставах.

9.7. Сторони дають згоду на обробку їх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.

10. РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

Товариство з обмеженню відповідальністю

Зразок договору на поставку бетону

Договір на виготовлення та постачання продукції

Акціонерне товариство "АТЕК" в особі директора Матвійчука Івана Петровича, що діє на підставі Статуту Акціонерного товариства, затвердженого 14 травня 1991 р., назване у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і Московське підприємство оптової торгівлі запасними частинами до механізованих агрегатів шляхового будівництва в особі управителя контори Петрова Ігоря Володимировича, що діє на підставі Положення про підприємство, затвердженого 14 червня 1990 р., назване подалі "Покупець", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію, а покупець прийняти її і оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

2. Якість і комплектність продукції

2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що постачається, видати сертифікат, що посвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.

2.3. Продукція, що постачається, підлягає обов'язковому маркіруванню згідно з вимогами стандарту або технічних умов.

3. Тара й упакування

3.1. Продукція, що постачається, пакується у тару відповідно до вимог стандартів, або технічних умов, зазначених у доданій до договору специфікації.

3.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркірування на тарі, упаковці або бірці згідно з державним стандартом або технічними умовами.

4. Ціна продукції і умови франко

4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу покупця за цінами, передбаченими діючими прейскурантами. Дослідні зразки продукції оплачуються покупцем за калькуляцією, розробленою постачальником і погодженою з покупцем.

4.2. Продукція, виготовлювана за цим договором, відвантажується на адресу покупця на умовах франко-станція призначення.

5. Термін і порядок відвантажування продукції

5.1. Продукція, що постачається за цим договором, відвантажується на адресу покупця щоквартально однаковими партіями, а у середині кварталу - щомісячно.

6. Умови розрахунку

6.1. Розрахунок за цим договором між постачальником і покупцем проводиться виставленням рахунку на інкасо, тобто з застосуванням акцептованої форми розрахунків.

6.2. У випадку зміни покупцем рознарядки на постачання продукції і зазначення іншого вантажоодержувача постачальникові надається право вимагати у нього виставлення акредитиву для попередньої оплати вартості продукції, що підлягає відвантажуванню на його адресу.

7. Порядок кількісного і якісного приймання

7.1 Приймання продукції за кількістю і якістю проводиться покупцем у відповідності до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення, затверджених Державним арбітражем.

8. Додаткові умови договору

8.1. Після відвантаження постачальником продукції за рознарядками покупця на адресу організацій, розташованих у районах Далекої Півночі, на Сахаліні, Камчатці або Курильських островах, ця продукція підлягає відправленню у особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

9. Майнова відповідальність сторін

9.1. Майнова відповідальність сторін регулюється нормативними актами, встановленими діючим законодавством.

9.2. Кількість продукції, недопоставленої постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі покупець має право накласти на постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного терміну давнини.

10. Порядок розглядання суперечок і підсудність сторін

10.1. Усі суперечки з цього договору розглядаються в органах арбітражу:

стосовно кількості - за місцем знаходження постачальника; стосовно якості - за місцем знаходження покупця.

11. Сума договору

11.1. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню, визначається у розмірі 17 574 тис. крб. (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тис. крб.).

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що поставляється, відповідно змінюється сума договору, що оформлюється додатковою угодою між сторонами.

12. Термін дії договору

12.1. Термін договору встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня 19__р.

13. Юридичні адреси сторін

13.1. Постачальник - м. Київ, Проспект Перемоги, 98/1, тел. 446-15-26.

Розрахунковий рахунок Н 53444-31586 у Акціонерному банку "Інко".

Покупець - м. Москва, 1-14, В.Тульський пров., 53, тел. 621-54-46.

Розрахунковий рахунок М 35756-18456 у Інкобанку м. Москви.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...