Главная » Як зробити » Склад бетону для промислових підлог

Склад бетону для промислових підлог

Соха Володимир Георгійович. Фіброполімерцементні суміші для улаштування високоміцних покриттів промислових підлог : дис. канд. техн. наук: 05.23.05 / Одеська держ. академія будівництва та архітектури. - О., 2005.

Актуальність теми. Підлоги промислових будівель іспитують постійну дію різних навантажень: рух пішоходів, транспорту, ударні навантаження, вібрація, дія води та інші. До недавнього часу основним матеріалом для їх улаштування був бетон. Аналіз вимог до промислових підлог з погляду можливостей бетонних сумішей, в першу чергу організаційно-технологічних, показує, що задача улаштування якісних бетонних покриттів має ряд складнощів, що полягають в укладанні суміші, вирівнюванні, забезпеченні монолітності без армування (безусадності), міцності поверхневого шару, що сприймає навантаження на стирання і т.д. У зв'язку з цим, найбільш доступні конструкції промислових підлог, що складаються з бетонної основи і фіброполімерцементного покриття, яке зможе задовольнити високим експлуатаційним вимогам. Крім того, однією з типових задач в Україні є улаштування покриттів підлог в промислових приміщеннях, які побудовані досить давно і перепрофілюються або реконструюються нині.

Таким чином, створення покриттів промислових підлог на основі полімерцементів, армованих полімерною фіброю, є своєчасною і актуальною задачею. Забезпечити стабільність складів і властивостей фіброполімерцементних покриттів можна за рахунок використання сухих сумішей промислового виробництва. Склади сухих сумішей фіброполімерцементних покриттів з полімерною фіброю досить широко відомі в зарубіжній практиці, однак вимагають адаптації при використанні вітчизняних мінеральних в’яжучих і заповнювачів. Ці суміші повинні мати достатні рівні розтічності і строків тужавлення, мінімальну усадку при високому рівні механічних властивостей в ранні терміни твердіння.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.2001 р. №1716 „Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки на 2002 - 2006 роки.

Метою роботи є розробка і оптимізація складів полімерцементних сухих сумішей з полімерною фіброю для улаштування покриттів підлог промислових будівель, що забезпечують високий рівень технологічних і механічних вимог, у тому числі в ранні строки твердіння.

- сформулювати вимоги до бетонних покриттів підлог промислових будівель з урахуванням діючих стандартів, результатів досліджень і досвіду експлуатації існуючих конструкцій;

- розробити технологічні умови підготовки поверхні бетонної основи (стяжки), що забезпечують максимальну адгезію фіброполімерцементного покриття;

- розробити склади сухих фіброполімерцементних сумішей для високоміцних покриттів підлог промислових будівель, з урахуванням досвіду провідних світових і вітчизняних компаній галузі по виробництву будівельних сумішей;

- провести натурні експерименти для оптимізації складів полімерцементних сухих сумішей однакової розтічності за рахунок варіювання зернового складу заповнювачів, кількості поліакрилового волокна і редиспергованого полімерного порошку;

- побудувати комплекс чотирьохфакторних експериментально-статистичних моделей (ЕСМ), що дозволяють оцінити вплив основних компонентів сумішей на досліджувані технологічні, фізико-механічні і експлуатаційні властивості матеріалу і провести обчислювальні експерименти, що дозволяють глибше проаналізувати індивідуальні впливи факторів в однаковорозтічних сумішах, у тому числі в ранні строки твердіння;

- спираючись на комплекс ЕСМ і використовуючи комп'ютерний ітераційний метод, провести пошук складів сухих будівельних сумішей з оптимальними компромісними рівнями міцності і усадки в ранні терміни;

- впровадити результати досліджень у виробництво полімерцементних сухих сумішей з полімерною фіброю для улаштування покриттів підлог промислових будівель.

Об’єкт дослідження. Сухі фіброполімерцементні суміші для улаштування високоміцних покриттів підлог промислових будівель по бетонній основі.

Предмет дослідження. Закономірності впливу складу фіброполімерцементних композицій на їх механічні властивості і технологічність нанесення на бетонну основу.

Основні методи досліджень. Параметри якості композитів на основі сухих сумішей визначалися відповідно до нормативів на атестованому сучасному обладнанні. Досліди виконані в акредитованій дослідницькій лабораторії компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)». Вимірювання лінійної усадки проводилося за допомогою спеціального електронного цифрового мікрометра. Оцінка адгезії покриттів здійснювалася з використанням приладу нормального відриву з електронним силовимірювачем. Суміші виготовлялися в лабораторному лопатевому змішувачі, аналогічному промисловому. Експериментальні дослідження виконані по трирівневому 18-ти точковому оптимальному плану. Побудова нелінійних експериментально-статистичних моделей виконувалася із застосуванням спеціалізованої системи COMPEX-2000. Пошук оптимальних компромісних складів сумішей проводився з використанням комп'ютерної ітерації і методу Монте-Карло.

Наукова новизна отриманих результатів:

- теоретично і експериментально обґрунтовані для умов України вимоги до фіброполімерцементних покриттів підлог промислових будівель, які забезпечують надійну і довговічну роботу конструкції в цілому;

- визначені параметри підготовки бетонної основи із застосуванням комплексу ґрунтовок, що містять полімери, для улаштування фіброполімерцементного покриття;

- обґрунтовані, розроблені і практично випробувані склади сухих будівельних сумішей із застосуванням вітчизняних компонентів для якісних високоміцних фіброполімерцементних покриттів промислових підлог;

- за рахунок вживання модифікаторів, зокрема полімерної фібри і редиспергованого полімеру, а також за рахунок оптимізації мінерального каркасу композита (введення чотирьох різних фракцій заповнювача), одержано матеріал з низькою усадкою, високою адгезією до основи і високим рівнем інших механічних властивостей, у тому числі в ранні строки твердіння;

- побудовано комплекс експериментально-статистичних моделей, що відображають закономірності індивідуального впливу компонентів сумішей рівної легкоукладальності на властивості матеріалу фіброполімерцементних покриттів підлог.

- визначені оптимальні склади сухих будівельних сумішей і сформульовані параметри підготовки поверхні під їх нанесення, що забезпечують високі експлуатаційні характеристики підлог промислових будівель і технологічні властивості сумішей для їх улаштування;

- оптимальні склади пройшли промислову перевірку на ряду об'єктів в Україні, впроваджені у виробництво і випускаються на заводах компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

- сформульовані вимоги до технічних характеристик і технологічних параметрів вживання фіброполімерцементних покриттів, які закладені в ДБН В.2.6-22-2001 „Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей" (здобувач є одним з розробників даних норм);

- результати роботи впроваджені в учбовий процес – видано підручник "Матеріали і технології в сучасному будівництві" для професійно-технічних учбових закладів;

- результати досліджень були в 2002 році відзначені Державною премією України в області науки і техніки за роботу «Створення конкурентоспроможних полімермінеральних сумішей, організація їх промислового виробництва та масового застосування в будівництві».

- обґрунтовування вимог до підлог промислових будівель на основі сухих сумішей в умовах України, у тому числі до фіброполімерцементних покриттів;

- експериментальні дані про властивості сухих будівельних сумішей з комплексом модифікуючих добавок для покриттів підлог промислових будівель;

- дані про адгезію фіброполімерцементного покриття до підготовленої бетонної основи;

- закономірності, що відображають вплив факторів складу на властивості композиту і комплекс чотирьохфакторних ЕСМ;

- оптимальні компромісні склади фіброполімерцементних сухих будівельних сумішей, які забезпечують багатокритеріальні вимоги до технологічних і експлуатаційних властивостей матеріалів для підлог промислових будівель.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідались на науково-технічному семінарі «Структура, властивості і склад бетону: питання теорії бетонознавства і будівельної практики» (Рівне, 2003) і міжнародних семінарах по моделюванню і оптимізації композитів (Одеса, 2004 і 2005).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 9 роботах, з них 4 в спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України, 4 доклади на міжнародних конференціях і симпозіумах, 1 підручник для професійно-технічних учбових закладів.

Сучасні технології будівництва бетонних підлог. Влаштування промислових бетонних підлог, Vashdom.

сучасні технології будівництва бетонних підлог

В промислових і складських будівлях надійний, довговічний підлогу особливо актуальний і відіграє важливу роль у діяльності предприятияю Серйозні пошкодження поверхні можуть призвести до уповільнення темпів або навіть повної зупинки виробництва, а значить — до відчутних фінансових втрат. Каоковы ж основні правила проектування, які технології та устаткування сьогодні застосовують для влаштування бетонних підлог?

Промислові підлоги зазнають впливу, що залежать, у першу чергу, від призначення приміщень і специфіки тих чи інших виробничих процесів: абразивні, статичні і вібраційні навантаження, теплові удари, агресивні середовища, впливу вологи, статична електрика та ін Виходячи з цього виробляються основні вимоги, яким должент відповідати промисловий стать: опір механічних і фізичних впливів, жорсткість, гігієнічність, декоративність та ін. Проектування промислових підлог здійснюється в залежності від виду та інтенсивності передбачуваних навантажень і впливів, властивостей підстилаючих грунтів, кліматичних умов будівництва, а так само з урахуванням спеціальних вимог замовника.

Використання бетону для будівництва промислових підлог є найкращим технологічним рішенням на сьогоднішній день. Простий дешевий бетонну підлогу в сучасному розумінні — це рівна, безпилова поверхню, спроектована з урахуванням різних навантажень і спеціальних вимог замовника. Бетонні підлоги влаштовують у цехах заводів і фабрик, складських приміщеннях, механічних та інструментальних майстерень, розважальних центрах, торгових і виставкових залах, на автостоянках, вокзалах. Не вдаючись у подробиці, умовно можна розділити на просто бетонні і бетонні, армовані сіткою або фіброю. Перший варіант в чистому вигляді зустрічається рідко. Що ж тоді називають бетонною підлогою? Найчастіше мають на увазі сукупність самої бетонної основи з нанесеним фінішним покриттям (шаром), тобто передбачається якась центральна несуча конструкція, до якої додаються шари, що підвищують зносостійкість плити, її міцність іт.п. Питання в тому, яке покриття наносити під які навантаження. Бетонні підлоги — практично незамінні при влаштуванні високонавантажених промислових підлог, т.к. володіють такими безумовними перевагами,як надійність, висока зносостійкість, дешивизна і поширеність сировини та ін. Проте і у бетонних підлог є і свої мінуси, пов’язані з низькою міцністю бетону на розтяг і його пористістю. Втім, при граммотном проектуванні і за допомогою новітніх технологій сучасні фахівці успішно з цим борються.

Яким повинен бути бетонну підлогу і як цього домогтися?

Основними експлуатаційними показниками бетонних підлог є конструктивна і поверхнева міцність, рівність, зносостійкість, в більшості випадків — хімічна стійкість. В залежності від технічного завдання існує ряд додаткових вимог, таких як антистатичність, іскробезпека, гігієнічність і ін Одним з істотних недоліків бетонної підлоги є його низька зносостійкість і підвищений пилевиділення при абразивних навантаженнях. У процесі дозрівання бетон дає дуже потужну усадку, що веде до появі тріщин. Тріщини — основний «біч» бетонних підлог. Полипропеленовое волокно значно знижує поява тріщин при пластичній усадці і може розглядатися як економічна альтернатива контролює утворення тріщин сталевій сітці. Тим не менш як 100%-ної заміни конструктивної сталевої арматури поліпропіленове волокно використовуватися не може. Все частіше при влаштуванні підлог складських приміщень застосовують сталефібробетон, тобто бетон, армований відрізками сталевих волокон (фібрами). Сталефібробетон є різновидом дисперсно-армованого залізобетону і складається з дрібнозернистого або важкого бетону(бетону-матриці), в якому в якості арматури використовуються фібри з наведеним діаметром від 0,3 до 1,2 мм. і співвідношенням довжини до діаметру від 50 до 125, які рівномірно розподілені по об’єму бетону. Сталева фібра покращує характеристики бетону після набору бетоном міцності — виконує силові функції. Застосування сталефібробетону дозволяє обмежити, а в ряді випадків повністю виключити традиційне стрижневе армування конструкцій.

Пристрій бетонних підлог.

Бетонну підлогу можна зробити практично при будь несучої здатності основи — це питання ціни і досвіду фахівців-проектувальників. Всі технічні проблеми вирішуються за допомогою граммотных розрахунків і сучасних технологій. В якості прикладу наведемо технолдогическую схему виробництва промислових підлог, яку застосовує одна з московських компаній.

1. Підготовка до укладання бетонних підлог. Останнім часом компанії частіше почали використовувати Ultrafіber500. Він додається у бетон до укладання з витратою 0,68 кг/м3. Його призначення — запобігти появі тріщин в готовому бетоні. Рекомендується використовувати цей матеріал у всіх випадках. Тим не менш необхідно чітко собі уявляти, що це не заміна конструкційного армування.

2. Безпосередньо укладання бетону. Рекомендується використання віброрейки без напрямних. Це обладнання дозволяє швидко укласти бетон в потрібну позначку і ущільнити його. При цьому при товщині бетонної плити до 120 мм. немає необхідності додатково виброуплатнении.

3. Після укладання бетону в умовах спекотної погоди, протягів або значних площ поверхню обробляють складом E-Con, який зводить до мінімуму випаровування води і контролює стан поверхні плити, допомагаючи графіком виконання оздоблювальних робіт. Він ефективний як засіб, що зводить до мінімуму умови швидкого висихання, що є наслідком впливу високих температур, низької вологості, сильного вітру і прямих сонячних променів. Склад служить для запобігання передчасної втрати вологи з поверхні бетону. Це дозволяє підтримувати бетон в пластичному стані до 3-5 годин. Склад предстовляет собою концетрат, який перед вживанням розводять водою у пропорції 1:14.

4. Додаткове вирівнювання спеціальними гладилками на довгій ручці.

5.Поверхню обробляють за допомогою затирочних машин. Повна схема обробки включає в себе послідовне використання затирочних дисків, комбінованих фінішних лопатей. Якщо говорити про використання однороторных затирочних машин, бажано мати їх, щонайменше дві: одну-для дисків, іншу для лопатей.

6.Після повної обробки поверхні потрібно створити сприятливі умови для дозрівання — зберегти вологу в товщі бетону. Для цих цілей використовується складу L&M Cure або подібні. Цей склад предстовляет собою акрилову суміш на водній основі. Формуючи захисну мембрану, склад перешкоджає передчасному виходу вологи з бетону. Витрата — 100-130 г/м2.

Можливо використання інших матеріалів. зазвичай це склади, які формують захисну мембрану на поверхні, але треба пам’ятати, що використання таких матеріалів не дозволяє наносити поверх них інші покриття. Зазвичай на цьому етапі проводять нарізку деформаційних швів. Для цього використовують спеціальні нарізувальники з алмазними дисками. Як правило, шви нарізають по сітці 6х6м.

7. На останньому етапі поверхню покривають зміцнюючих складом Seal Hard або іншим. Цей склад наноситься через мінімум сім днів. Використання складу дозволяє зміцнити бетонну поверхню і знепилити її з гарантією на 5 років.

Seal Hard вступає в реакцію з вільної вапном і утворює цементуючий гель, близький до натурального, отриманому в результаті гидратационоого процесу. Цей гель закупорює пори і не дає проникати в бетон різних руйнуючих засобів. В результаті — міцна, зносостійка поверхня. З часом вона буде мати привабливий блиск,навіть сліди від резтновых шин їй не страшні. Підлоги, оброблені Seal Hard, забезпечують істотну економію коштів по догляду в порівнянні із звичайними акриловими, епоксидними і уретановими захисними покриттями. Витрата — 200-250 г/м2. Отже бетонна підлога повинен бути правильно спроектований. Основні завдання при цьому — забезпечити несучу здатність підлоги, уникнути утворення тріщин, наскільки можливо знизити кількість швів, забезпечити спільну роботу нарізаних заздалегідь плит. Тільки так можна зробити дійсно міцний, довговічний бетонну підлогу.

У цілому бетонну підлогу розглядається як несуча конструкція, і при його проектуванні повинні враховуватися всі показники нижчого підстави (щебенева або піщана просіювання, материковий грунт, грунт з низькими несучими показниками), а так само чинники зовнішнього впливу на плиту (які статистичні, динамічні навантаження будуть зосереджені на об’єкті і як вони будуть розподілені). Від сукупності всіх цих показників залежить технічне рішення самої плити.

Як вже говорилося вище,в чистому вигляді бетонні підлоги практично не застосовуються, оскільки насамперед руйнування схильний верхній шар плити. Для того щоб бетонна підлога володів високими експлуатаційними характеристиками, фахівці використовують різні технологічні прийоми поверхневого зміцнення.

Верхній шар бетонної підлоги бере на себе всі «тяготи» експлуатації. Якщо він недостатньо щільний і міцний, то речовини, що проникають у товщу бетону (вода, бруд, різна хімія), викликають його руйнування.

Бетон — міцний матеріал, але він руйнується під впливом тих речовин, які потрапляють всередину і вступають з ним у хімічну реакцію. У процесі дозрівання бетону утворюються дрібні пори, через які згодом всередину потрапляє бруд,вода, різні хімічні речовини. У зв’язку з цим верхній шар бетонної підлоги потребує зміцнення і захисту.

За типами застосовуваних варіантів «фінішного» шару підлоги бувають двох основних типів: бетонні із зміцненим верхнім шаром, бетонні з полімерним покриттям. В останні роки, згідно з новими вимогами з Сніпам, широке поширення набула технологія виробництва бетонної підлоги зі зміцненим верхнім шаром, так званим топпінгом (від англ. top — «вершина», «верхній»).

Сухі упрочнітелі і топінги — найбільш поширений на сьогодні спосіб захисту бетонних підлог і оптимальний варіант по співвідношенню ціна-якість. Спеціально розроблена суха суміш практично втирається в поверхневий шар свіжоукладеного бетону. Такі дії значно підвищую технічні характеристики ( міцність на стиск, ударостійкість, зносостійкість), забезпечують зменшення кількості пилу, поліпшують зовнішній вигляд. Топінги діляться на три основні категорії і відрізняються видом заповнювача (кварц, корунд, металева стружка). В Європі широке поширення отримав коррундовый топпінг. Правда, використання такого начинки до подорожчання поверхні в середньому на 5 євро/м2 .

Відомо, що бетон має визрівати у вологих умовах, інакше плита не встигне набрати міцність. Для того, щоб зберегти вологу в бетоні на період набору міцності, використовуються спеціальні склади — кьюринги.

Кьюринг захищає поверхню бетонних підлог від проникнення води, масел та інших рідин, підвищує міцність і стійкість до стирання, оберігає підлогу від забруднення. При нанесенні на свіжоукладені бетонні підлоги склад утворює на поверхні плівку, герметизуючого пори і тріщини. В результаті герметизації тверднучого бетону сповільнюється занадто швидке випаровування вологи, знижує ризик утворення тріщин, забезпечується процес оптимального набору міцності.

Дата публікації 05.04.09

Короткий опис статті: бетонні підлоги Статті на порталі ВАШ БУДИНОК. Сучасні технології будівництва бетонних підлог сучасний технології будівництва бетонну підлогу промисловий

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...