Главная » Як зробити » Скоби для степлера по бетону

Скоби для степлера по бетону

Комунікації

Детально про інжинерні системи

Скоби для будівельного степлера - хоч в дерево, хоч в бетон

Якщо вам доводилося зшивати папір за допомогою нехитрого канцелярського апаратик, значить, ви маєте уявлення і про те, як виглядають і використовуються скоби для будівельного степлера, принцип дії якого ідентичний офісному. Різниця між ними тільки в розмірах і потужності, і лише почасти в конструкції, яка у професійного інструменту буває досить складною.

1 Скоби для будівельного степлера - модифікації і калібри

Інструмент для забивання скоб і невеликих цвяхів - Текер, в народі більше відомий як степлер, користується чималим успіхом як у професійних будівельників, так і домашніх майстрів. Великі скоби для будівельного степлера використовувати вкрай зручно з двох причин. По-перше, відразу йде кріплення в двох точках, що значно міцніше, ніж якщо використовувати для тієї ж мети один цвях. По-друге, поперечина захоплює закріплюється деталь більш надійно, ніж капелюшок того ж цвяха.

Калібр спеціальних цвяхів, вистрілюються степлером, зазвичай невеликий - довжина до 32, а товщина в межах 1.6 міліметрів, капелюшки (швидше поперечки) також великими розмірами не відрізняються.

Модифікації скоб бувають найрізноманітніші. Наприклад, П-подібні, схожі на канцелярські, але більш потужні, в залежності від калібру використовуються при монтажі на дерев'яну або навіть бетонну поверхню різних м'яких матеріалів, від тканини до пластикового сайдингу. Для фіксації кабелю різного діаметру використовуються закруглені U-образні скоби. Пристрій будівельного степлера таке, що касету скоб до магазину можна вставити або горизонтально, або вертикально, в будь-якому випадку подача буде здійснюватися тільки уздовж каналу магазину.

2 Степлер будівельний: інструкція до застосування

Професійні степлери спрацьовують не тільки від пружини, що приводиться в дію тугим спусковим важелем-рукояткою. Є і набагато більш серйозні інструменти з електричним механізмом, що живляться від силового кабелю або акумулятора. Перший варіант передбачає практично безперервну роботу протягом всього дня, другий потребує або в електромережі, або в регулярній підзарядці. Моделі з акумуляторами дають повну автономність, що іноді вкрай необхідно. Щоб почати використовувати степлер будівельний, інструкція може бути прочитана всього один раз, після чого можна приступати до роботи, але обережність проявляти не завадить.

Справа в тому, що у будь-якого Текера практично відсутня запобіжник, який не дозволяє вилетіти заряду, будь то скоба або цвях, без упору в тверду поверхню. Винятком є тільки так звані автоматичні молотки, скоби і цвяхи якими забиваються при ударі інструментом по поверхні (точність не гарантується). Повернувши степлер звичайного натискного дії в бік помічника або власної руки або ноги, можна нанести неабияку травму.

Зазвичай, щоб здійснити постріл, потрібно докласти деяке зусилля, випадкове спрацьовування практично виключено, але поки інструмент не використовується, краще ставити його на спеціальний кронштейн-фіксатор. В іншому, в тому, як користуватися будівельним степлером, немає нічого хитрого. Просто розмітьте лінію, за якою будете забивати кріплення, і щільно притискайте по ній інструмент, щоб уникнути зсуву через неминучою віддачі. Щоб висмикнути скобу або текерний цвях, використовується аж ніяк не обценьки, а особливий інструмент, що нагадує кліщі.

3 Як зарядити будівельний степлер: види магазинів

Як вже говорилося вище, заряджати текери можна шляхом горизонтальної або вертикальної установки касети, залежно від моделі інструмента. Це стосується і скоб, і цвяхів, для цих двох досить сильно відрізняються один від одного витратних матеріалів використовується один і той же магазин, і бойок міняти не потрібно. Головне, відразу уточніть у продавця, як заправити будівельний степлер, нехай навіть покаже, і не один раз.

Скоби і цвяхи завжди склеєні в зв'язки, які можуть містити різну кількість «зарядів», залежне від калібру. Так, магазин може вміщати до 80 скоб і до 100 цвяхів, в упаковці може бути від 1000 до 5000 штук. Скоби вставляються в магазин легко, досить просто укласти їх в жолоб, а от як зарядити будівельний степлер цвяхами - це вже інша розмова, тут все інакше.

У першу чергу після того, як розкрили магазин, зверніть увагу на бойок. Там, де повинен розташовуватися цвях, є спеціальне потовщення, зазвичай воно позиционировано праворуч або ліворуч, але бувають і симетричні бойки. Якщо потовщення тільки з одного боку, саме вздовж тієї ж стінки жолоба укладаєте стапель цвяхи, затискаючи їх потім подає. Якщо бойок симетричний, цвяхи можете класти уздовж будь-якої стінки.

Відео інструкція як вибрати будівельний степлер

Скобы для строительного степлера – хоть в дерево, хоть в бетон

Если вам доводилось сшивать бумагу с помощью нехитрого канцелярского аппаратика, значит, вы имеете представление и о том, как выглядят и используются скобы для строительного степлера, принцип действия которого идентичен офисному. Разница между ними только в размерах и мощности, и лишь отчасти в конструкции, которая у профессионального инструмента бывает довольно сложной.

Скобы для строительного степлера – модификации и калибры

Инструмент для забивания скоб и небольших гвоздей – текер, в народе больше известный как степлер, пользуется немалым успехом как у профессиональных строителей, так и домашних мастеров. Крупные скобы для строительного степлера использовать крайне удобно по двум причинам. Во-первых, сразу идет крепеж в двух точках, что значительно крепче, чем если использовать для той же цели один гвоздь. Во-вторых, поперечина захватывает закрепляемую деталь более надежно, нежели шляпка того же гвоздя.

Калибр специальных гвоздей, выстреливаемых степлером, обычно небольшой – длина до 32, а толщина в пределах 1.6 миллиметров, шляпки (скорее поперечины) также большими размерами не отличаются.

Модификации скоб бывают самые разные. К примеру, П-образные, похожие на канцелярские, но более мощные, в зависимости от калибра используются при монтаже на деревянную или даже бетонную поверхность различных мягких материалов, от ткани до пластикового сайдинга. Для фиксации кабеля разного диаметра используются закругленные U-образные скобы. Устройство строительного степлера таково, что кассету скоб в магазин можно вставить или горизонтально, или вертикально, в любом случае подача будет осуществляться только вдоль канала магазина.

Степлер строительный: инструкция к применению

Профессиональные степлеры срабатывают не только от пружины, приводимой в действие тугим спусковым рычагом-рукояткой. Есть и намного более серьезные инструменты с электрическим механизмом, питаемые от силового кабеля или аккумулятора. Первый вариант подразумевает практически непрерывную работу в течение всего дня, второй нуждается или в электросети, или в регулярной подзарядке. Модели с аккумуляторами дают полную автономность, что иногда крайне необходимо. Чтобы начать использовать степлер строительный, инструкция может быть прочитана всего один раз, после чего можно приступать к работе, но осторожность проявлять не помешает.

Дело в том, что у любого текера практически отсутствует предохранитель, не позволяющий вылететь заряду, будь то скоба или гвоздь, без упора в твердую поверхность. Исключением являются только так называемые автоматические молотки, скобы и гвозди которыми вбиваются при ударе инструментом по поверхности (точность не гарантируется). Повернув степлер обычного нажимного действия в сторону помощника или собственной руки либо ноги, можно нанести нешуточную травму.

Обычно, чтобы осуществить выстрел, нужно приложить некоторое усилие, случайное срабатывание практически исключено, но пока инструмент не используется, лучше ставить его на специальный кронштейн-фиксатор. В остальном, в том, как пользоваться строительным степлером, нет ничего хитрого. Просто разметьте линию, по которой будете вбивать крепежи, и плотно прижимайте по ней инструмент, чтобы избежать смещения из-за неизбежной отдачи. Чтобы выдернуть скобу или текерный гвоздь, используется отнюдь не гвоздодер, а особый инструмент, напоминающий клещи.

Как зарядить строительный степлер: виды магазинов

Как уже говорилось выше, заряжать текеры можно путем горизонтальной или вертикальной установки кассеты, в зависимости от модели инструмента. Это касается и скоб, и гвоздей, для этих двух довольно сильно отличающихся друг от друга расходных материалов используется один и тот же магазин, и боек менять не нужно. Главное, сразу уточните у продавца, как заправить строительный степлер, пусть даже покажет, и не один раз.

Скобы и гвозди всегда склеены в связки, которые могут содержать разное количество «зарядов», зависящее от калибра. Так, магазин может вмещать до 80 скоб и до 100 гвоздей, в упаковке может быть от 1000 до 5000 штук. Скобы вставляются в магазин легко, достаточно просто уложить их в желоб, а вот как зарядить строительный степлер гвоздями – это уже другой разговор, тут все иначе.

В первую очередь после того, как вскрыли магазин, обратите внимание на боек. Там, где должен располагаться гвоздь, имеется специальное утолщение, обычно оно позиционировано справа или слева, но бывают и симметричные бойки. Если утолщение только с одной стороны, именно вдоль той же стенки желоба укладываете стапель гвозди, зажимая их затем подающим механизмом. Если боек симметричный, гвозди можете класть вдоль любой стенки.

Скоби для степлера

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 500 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 140 (G)
 • Висота: 12 мм
 • Ширина: 10,2 мм
Купити

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 0,75 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: H
 • Висота: 6 мм
 • Ширина: 10,6 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 5000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 140 (G)
 • Висота: 12 мм
 • Ширина: 10,2 мм
Купити

 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Висота: 14 мм
Купити

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 5000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 0,95 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: Т50
 • Висота: 14 мм
 • Ширина: 10,6 мм
Купити

 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Висота: 10 мм
Купити

 • Товщина: 0,95 мм
 • Кількість в упаковці: по 5000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 80
 • Висота: 8, 10, 12 мм
 • Ширина: 12,5 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 140 (G)
 • Висота: 8 мм
 • Ширина: 10,2 мм
Купити

 • Товщина: 0,7 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 53 (А)
 • Висота: 6 мм
 • Ширина: 11,3 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: J
 • Висота: 12 мм
Купити

 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: J
 • Висота: 6 мм
Купити

 • Товщина: 0,6 мм
 • Кількість в упаковці: 10000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 23GA
 • Висота: 25 мм
 • Ширина: 0,6 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 1000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: T14
 • Висота: 12 мм
 • Ширина: 12,85 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 5000 шт.
 • Висота: 38 мм
Купити

 • Товщина: 1,2 мм
 • Кількість в упаковці: 10000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 80
 • Висота: 10 мм
 • Ширина: 12,8 мм
Купити

 • Товщина: 0,95 мм
 • Кількість в упаковці: 5000 шт.
 • Тип скоби, цвяха: 80
 • Висота: 12 мм
 • Ширина: 12,8 мм
Купити

Рекомендовано для вас

Скоби для степлера купити

Інтернет-магазин Епіцентр пропонує найбільший каталог групи Скоби для степлера за найкращою ціною та Україні: від 8.60 до 508.56 грн. На сайті Ви знайдете великий асортимент даних товарів, доступних у кредит, розстрочку та для купівлі онлайн: 33 шт. Окрім того, постійно проводиться розпродаж та діють акції з великими знижками на весь асортимент категорії Витратні матеріали, а на сторінці товару Ви знайдете основні характеристики, комплектацію, інструкції, огляди, відеоогляди, статті, опис, якісні фото, корисні відгуки на Скоби для степлера, дізнаєтесь реальну наявність, термін гарантії, зможете замовити доставку, а також зробити безкоштовний самовивіз із магазину, який розташований за адресою: Київ, вул. Полярна, 20-Д

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...