Главная » Як зробити » Сніп коефіцієнт лінійного розширення бетону

Сніп коефіцієнт лінійного розширення бетону

Коефіцієнт теплового розширення

Коефіцієнт теплового розширення - величина, що характеризує відносну величину зміни обсягу або лінійних розмірів тіла зі збільшенням температури на 1 К при постійному тиску. Відповідно до цього розрізняють:

1. Коефіцієнт об'ємного теплового розширення

і, для твердих тіл,

2. Коефіцієнт лінійного теплового розширення

Коефіцієнт лінійного теплового розширення показує відносну зміну довжини тіла при нагріванні на температуру ΔT:

- Відносна зміна лінійного розміру тіла при нагріванні його на d T градусів при постійному тиску.

У загальному випадку, коефіцієнт лінійного теплового розширення може бути різний при вимірюванні уздовж різних напрямків: α x, α y, α z. Для ізотропних тіл α x = α y = α z і α V = 3α L;.

Наприклад, вода, залежно від температури, має коефіцієнт об'ємного розширення

Для заліза коефіцієнт лінійного розширення дорівнює 11,3 10 -6 K -1 [1] .

2.1. Для стали

Таблиця коефіцієнта лінійного розширення α, 10 -6 / C

Лінійне теплове розширення твердих тіл. Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл.

Теплове розширення. Коефіцієнт теплового розширення твердих тіл.

1. Лінійне теплове розширення твердих тіл. Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл.

2. Об'ємне теплове розширення твердих тіл. Коефіцієнт лінійного об'ємного розширення твердих тіл.

3. Застосування лінійного та об'ємного розширення твердих тіл в природі і техниці.

Шерстюк А.И. Физика твердого тела. Лекции для студентов. Санкт – Петербург, 2001.

Лінійне теплове розширення твердих тіл. Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл.

Тверді тіла при нагріванні розширюються. Це може призвести до виникнення значних механічних напруг, а тому в техніці доводиться запобігати наслідкам теплового розширення твердих тіл або враховувати їх.

Розширення твердого тіла при нагріванні пов’язане з характером теплового руху іонів і атомів, розміщених у вузлах кристалічної ґратки. Вказані частинки при Т>0 о К коливаються навколо своїх положень рівноваги. Якщо припустити, що на певну частинку діє сила тільки з боку найближчих сусідніх частинок, а ті у свою чергу вважати умовно нерухомими, то ця сила лінійно залежить від величини зміщення xвибраної частинки з її положення рівноваги.

,

де k – коефіцієнт пропорційності, величина якого залежить

від природи твердого тіла.

Таку силу називають квазіпружною, а частинку, що коливається під її дією, – гармонічним осцилятором.

Потенціальна енерґія гармонічного осцилятора

.

При нагріванні мають здатність розширюватися всі тіла. Тверді тіла при нагріванні розширюються по - різному. Так як кристали мають анізотропію, то величина розширення при нагріванні залежить від напряму. Проте більшість твердих тіл мають ізотропні властивості. Такі речовини розширюються однаково у всіх напрямах.

Розрізняють лінійне розширення твердих тіл і їх об’ємне розширення. В залежності від форми твердого тіла на практиці враховують здебільшого лінійне розширення ( видовження труб чи проводів ).

Зміна одного певного розміру твердого тіла при змінах температури називається лінійним видовженням ( стиском ). Це видовження позначають Dl. Тоді

Тут коефіцієнт пропорційності aназивається коефіцієнтом лінійного розширення:

Одиниця вимірювання цього коефіцієнта - 1/ град.

У формулі l o - довжина стержня при температурі 0 о С, Dt - зміна температури стержня при нагріванні.

anti botan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

Визначити середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла

http://antibotan.com/file.html?work_id=517033

Частина тексту файла:

Лаболаторна робота __ По темі: «____________________________________________________________

Мета роботи: “Визначити середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла.”

Прилади та обладнання:

годинникового типу, електрична піч, хромель-копелева термопара, мілівольтметр, металевий циліндр .

Опис вимірювального пристрою

Вимірювальний пристрій (Рис.1) складається з прикріплених до підставки електричної печі 1 і мілівольтметра 2. У піч поміщують досліджуваний зразок (металевий циліндр) 3. Температуру зразка контролюють термопарою 4 і мілівольтметром 2; абсолютне видовження зразка вимірюють індикатором годинникового типу 5, закріпленого на кронштейні над зразком.

Послідовність виконання роботи

Увімкнути піч у мережу з напругою 220 В, при цьому загориться

сигнальна лампочка. 2. Поворотом шкали індикатора виставити велику стрілку приладу на нульову позначку. 3. Нагріваючи зразок, через кожні 0,5 мВ вимірювати його абсолютні видовження; отримані числові дані заносити в таблицю.

Температура зразка не повинна перевищувати 200 (С. 4. Використавши таблицю ґрадуювання термопари, (Додаток 3) визначити відповідні температури і побудувати ґрафік залежності

. 5. Використовуючи формулу , визначити середнє значення для всього діапазону зміни температури.

Довжина зразка L подана на підставці вимірювального пристрою. 6.

Визначити з ґрафіка кутовий коефіцієнт нахилу прямої . 7.

Визначити середнє значення ( за формулою

Порівняти результати, отримані в пунктах 4, 6; зробити висновок про їх точність.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...