Главная » Як зробити » Сніп міцність бетону 28 діб

Сніп міцність бетону 28 діб

ГЛАВА 5. Міцність бетону

Вплив віку на міцність бетону

Залежність між В/Ц і міцністю бетону дійсна тільки для одного виду цементу та в одному віці. Залежність міцності від відносини гель: простір є більш загальною, оскільки кількість гелю в цементному тесті в будь-який час саме по собі залежить від віку і виду цементу. Іншими словами, різні цементи вимагають різної тривалості у часу для отримання такої ж кількості гелю.

Інтенсивність росту міцності різних цементів розглядалася в гол. 2, а на рис. 2.1 і 2.2 показані типові криві залежності міцності від часу. Вплив умов витримування бетону на міцність буде розглянуто в даній главі нижче, але тут ми стикаємося з практичною проблемою міцності бетону, який випробовується в різному віці. У більшості випадків випробування проводяться у віці 28 діб коли міцність бетону значно нижче його міцності в більш пізньому віці. Раніше зростання міцності після 28 діб розглядалося лише як фактор, збільшує запас міцності, але у 1957 р. в Будівельних правилах для залізобетону (СР 114) було передбачено, що при проектуванні складу бетону слід враховувати зростання міцності бетону при відсутності навантаження до певного віку.

Будівельні правила СР 114 визначають допустимі напруги в різні строки, причому за одиницю прийнятий межа міцності при стисненні в 28-добовому віці. Зрозуміло, що наведені дані не застосовуються при використання прискорювачів твердіння.

Часто потрібно перевірити придатність бетонної суміші задовго до того, як будуть відомі результати випробування бетону у віці 28 доби. Однак, навіть якщо умови витримування ретельно дотримувалися, попереднє обчислення міцності 28-добового бетону на основі міцності, виміряної у віці 7 діб, ускладнене", головним чином, за варіацій в мірі зростання міцності цементів.

Коли відсутні більш точні дані по застосовуваних матеріалів, можна прийняти 28-добової міцності в 1,5 рази більше 7-суточ-ной. Будівельні правила СР 114 (1957) допускають 7-добову міцність, рівну не менш ніж 2/з необхідної 28-добової. Досліди показали, що для бетонів, приготовлених на звичайному портландцементі, ставлення 28-добової міцності до 7-добової зазвичай знаходиться в межах 1,3-1,7, у більшості випадків 1,5. Екстраполяція 7-добової міцності за Будівельним правилам абсолютно надійна. Проте в жаркому кліматі ранній зростання міцності вище і відношення 28-добової міцності до 7-добової має тенденцію бути нижче, ніж при холодному кліматі.

Хюммель рекомендує використовувати приблизно лінійне відношення між міцністю і логарифмом віку в межах від 3 діб до двох місяців. Таким чином, якщо визначена міцність через 3 і 7 діб, то шляхом екстраполяції можна обчислити 28-добову міцність.

Все згадане тут застосовно тільки для бетону, виготовленого із звичайного портландцементу. Інші цементи нарощують міцність різною мірою, і при їх застосуванні попереднє встановлення міцності повинно бути засноване на експериментальних результатах.

Міцнісні та деформативні характеристики бетону. Арматура для залізобетонних конструкцій.

Міцність бетонів залежить від багатьох факторів: марки і виду цементу, водоцементного відношення, виду і міцності великих заповнювачів, структури бетону, умов зберігання та виготовлення. Міцність бетону зростає з часом. Наростання міцності найбільш інтенсивно відбувається в початковий період твердіння бетону, в перші 28 діб. Надалі воно сповільнюється, але продовжується протягом багатьох років.

Величину міцності бетону оцінюють на підставі результатів випробувань зразків спеціальної форми (кубів, циліндрів, призм) заданих розмірів, регламентованих у різних країнах своїми нормами.

Крім основних міцнісних параметрів R, Rb, Rbt існує ряд інших параметрів, що характеризують властивості бетону: міцність при зрізі й сколюванні, міцність при тривалій дії навантаження, міцність при багаторазово повторному навантаженні, динамічна міцність, опір проникаючій радіації та ін.

Встановлені такі класи важких бетонів за міцністю на осьовий стиск: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60. При цьому під класом бетону на осьовий стиск розуміється міцнісна характеристика, одержана при стиску зразків розміром 15х15х15 см, витриманих у нормальних умовах і випробуваних у віці 28 діб з обов'язковою статистичною обробкою результатів випробувань. Ступінь надійності значень міцності повинен складати не менше 95%.

Деформативність бетонів. Бетон має властивість змінювати розмір і форму під впливом зовнішніх навантажень і температурно-вологісних факторів, що виникають у результаті взаємодії бетону із зовнішнім середовищем. Якщо випробувати призму зі співвідношенням сторін h:а = 1:4 на стиск, то можна отримати діаграму залежності деформації  цієї призми від зовнішніх напружень σ, скорочено: діаграму σ– (рис.1.2). Ця діаграма явно має криволінійний характер і умовно характеризується двома ділянками: перша – це лінійна залежність між напруженнями і деформаціями; другий – це нелінійна ділянка, де зв'язок між σ і  не підпорядковується лінійній залежності. На підставі цього розрізняють і два модулі деформацій бетону: модуль пружності і справжній модуль деформацій у точці.

Арматура та її основні властивості

Арматурою називають гнучкі чи тверді сталеві стержні, розміщені в масі бетону відповідно до розрахунку або за конструктивними і виробничими вимогами. У ролі арматури можуть виступати й синтетичні матеріали, скловолокно та інші елементи. Призначення арматури в залізобетонних конструкціях полягає у сприйнятті напружень, що розтягують, чи зміцненні стиснутого бетону. Завдяки зчепленню арматури з бетоном у період твердіння бетонної суміші конструкція працює під навантаженням як одне монолітне тіло, здатне сприймати усі види силових впливів, хоч частка зусиль розподіляється на бетон і арматуру неоднаково.

Арматуру підрозділяють за функціональним призначенням, технологією виготовлення, профілем поверхні та іншими параметрами.

За призначенням арматуру розділяють на робочу, встановлювану за розрахунком для роботи під впливом зовнішніх зусиль; конструктивну, що сприймає усадочні деформації і сприяє рівномірному розподілу зусиль, і монтажну, що забезпечує проектне положення робочої арматури й об'єднує робочу арматуру в сітки й каркаси.

За фізико-механічними характеристиками арматурна сталь умовно підрозділяється на три типи: 1) пластичну (м'яку); 2) підвищеної міцності (напівтверду); 3) високоміцну (тверду). Кожен тип сталей має свої визначені міцнісні й деформативні характеристики, свою особливу діаграму розтягу

Арматура підрозділяється відповідно до СНіП 2.03.01-84* на стержньову, дротову і канатну. Стержньова арматура позначається буквою А з додаванням римської цифри. Чим вище міцність сталі, тим більше номер римської цифри.

Гарячекатана стержньова – A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI (A-I – гладка, всі інші класи періодичного профілю).

Термічно і термомеханічно зміцнена також стержньова – Ат-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-VII. Якщо арматура даного класу має зварюваність чи корозійну стійкість, то до звичайного індексу додається буква «С» чи «К», наприклад Ат-ІVс, Ат-Vк, Ат-Vск і т.п.

Дротова арматура позначається буквою В і виконується, як правило, холоднотягнутою: B-I, Вр-I, високоміцний дріт позначається B-II, Вр-II,

індекс «р» вказує на періодичність профілю.

Канатна арматура в основному застосовується двох типів К-7, К-19, хоча існують також інші канати К-3, К-36 і т.п.

Для кожного виду арматури існують свої діаметри, що приводяться в сортаменті арматури (дод. III).

Основні властивості БЕТОНУ

Міцність при стисненні є основним показником механічних властивостей бетону. Вона визначається межею міцності при стисненні стандартних зразків-кубів, виготовлених з даної бетонної суміші і витриманих до випробування протягом 28 діб в нормальних умовах (при 1 = 15-20оС і відносній вологості повітря не менше 90%). За межею міцності при стисненні для важких бетонів встановлені наступні марки: М200, М250, МЗОО, М350, М400, М450, М500, М600, М700, М800.

При бетонуванні ряду конструкцій, наприклад, бетонних дорожніх покриттів, важливо знати міцність бетону при вигині. Для цього відчувають зразки-балки. Для звичайних залізобетонних конструкцій широко застосовують бетон марок М200 і М250, а для попередньо-напружених залізобетонних конструкцій - МЗОО-М5ОО. Бетон марок М100 і М150 використовують для підстав, фундаментів і інших масивних монолітних конструкції.

Основні фактори, що впливають на міцність бетону - активність цементу і співвідношення маси води і цементу в складі бетонної суміші (водо-цементне відношення В / Ц або зворотне йому цементоводное ставлення - Ц / В). Залежність міцності звичайного бетону від Ц / В і марки цементу в загальному вигляді виражають формулою: Rб = А Rц (Ц / В - 0,5), де Rб - міцність бетону у віці 28 діб. при твердінні в нормальних умовах, МПа; Rц - активність цементу, МПа; А - коефіцієнт, що враховує якість наповнювачів і в'яжучого (для високоякісних - 0,43, для рядових - 0,4, для зниженого якості - 0,37). На міцність бетону певний вплив має зерновий склад заповнювачів, правильність перемішування його складових в бетоносмесителе, коли все зерна заповнювача повністю покриті шаром цементного тесту.

Значний вплив на міцність бетону надають ступінь ущільнення бетонної суміші, тривалість і умови тверднення бетону. Добре ущільнений бетон в сприятливих температурних і вологісних умовах безперервно набирає міцність протягом ряду років. При цьому в перші 7 -10 діб. міцність бетону зростає досить швидко, потім зростання міцності до 28 діб. сповільнюється і, нарешті, у віці понад 1 рік поступово згасає. Наприклад, бетонні зразки при зберіганні в нормальних умовах в 7-добовому віці мають середню міцність, рівну 60 - 70% 28-добової (марочної) міцності, у віці 180 діб., 1 року і 2 років їх міцність відповідно становить 150, 175 і 200% марочної міцності.

Фактичну міцність бетону в конструкціях визначають випробуванням контрольних зразків, виготовлених з тієї ж бетонної суміші і тверднуть в умовах аналогічних умовам експлуатації конструкцій. Великий вплив на швидкість наростання міцності бетону надає температура навколишнього середовища. При 70 - 85оС в атмосфері насиченої пари бетони через 10 -12 год набирають міцність 60 - 70% марочної. При низьких позитивних температурах (5 - 7оС) навколишнього повітря швидкість наростання міцності бетону сповільнюється, а при температурі нижче 0 ° С твердіння бетону припиняється і відновлюється знову при встановленні в навколишньому середовищі стійкої позитивної температури.

Густина. Звичайний важкий бетон не є щільним матеріалом.

Наявні в бетоні пори утворилися внаслідок випаровування зайвої води, а також неповного видалення повітряних бульбашок при ущільненні бетонної суміші. Щільність бетону підвищується при ретельному підборі зернового складу заповнювачів, зменшенні водоцементного відносини і застосуванні, пластифікаторів, що знижують водопотребность суміші при тій же рухливості, а також за рахунок ретельного ущільнення бетонної суміші. Із зростанням щільності бетону підвищуються його властивості - міцність, водонепроникність, морозо- і коррозієстійкості і ін.

Водонепроникність. Щільний бетон при товщині залізобетонних конструкцій більш 200 мм, як правило, виявляється водонепроникним. Це властивість бетону характеризується ступенем водопроникності, т. Е. Величиною найменшого тиску води, при якому вона ще не просочується через бетонний зразок. За цим показником бетони поділяють на 12 марок: В2, В4, В6, В8, В10, В12, В14, В16, В18, В20, В25 і ВЗО, т. Е. На бетони, які витримують тиск відповідно не менше 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 і т. д. до 3 МПа. Для підвищення водонепроникності бетону застосовують спеціальні покриття, наприклад, плівки з пластмас або ущільнюють добавки. Значно зростає водонепроникність бетону при застосуванні розширюються цементов.

Морозостійкість. Важкі бетони за ступенем морозостійкості ділять на марки від Мрз 50 до Мрз 700. Морозостійкість бетону для житлових і промислових будівель зазвичай характеризується маркою Мрз 50. Високої морозостійкістю володіють бетони з щільною структурою на нізкоалюмінатном портландцементе і високоякісному гранітному щебені.

Усадка і розширення. При твердінні на повітрі бетон (якщо він не на безусадочном або розширюється цементах) дає усадку, а при твердінні у вологих умовах він може незначно розбухати. Величина усадки важкого бетону зазвичай близько 0,15 мм на 1 м довжини бетонної споруди, що може спричинити за собою утворення тріщин у масивних і великорозмірних конструкціях. Для зменшення усадки бетону слід уникати застосування бетонів з великою витратою цементу, при цьому необхідно використовувати великі заповнювачі хорошого зернового складу і забезпечувати вологісний режим тверднення бетону. При бетонуванні масивних конструкцій в перший період твердіння бетону можливо його розширення від нагрівання теплотою, що виділяється при взаємодії цементу з водою. З метою зменшити тепловиділення бетону необхідно застосовувати цементи з малої екзотермії, а також влаштовувати температурні шви.

Коррозієстійкості. Корозія бетону відбувається в результаті руйнування цементного каменю і зазвичай супроводжується зниженням міцності і водонепроникності, а також погіршенням його зчеплення з арматурою. Заходи запобігання: збільшення щільності бетону, застосування спеціальних цементів (пуццоланового, кислотостойкого, глиноземистого), а також облицювання щільними керамічними плитками, обробка спеціальними речовинами (рідким склом з кремнійфтористим натрієм), покриття гідроізоляційними бітумінозних і пленкообразующими полімерними матеріалами.

Вогнестійкість. Бетон є вогнестійким матеріалом. Однак тривалий вплив температур в інтервалі 160 - 200оС знижує міцність бетону на 25 - 30%. При нагріванні понад 500оС бетон руйнується. Конструкції, що піддаються впливу температур понад 200оС, слід захищати теплоізоляційними матеріалами або виконувати їх з жаростійкого бетону.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...