Главная » Як зробити » У роздріб добавки для бетону

У роздріб добавки для бетону

Добавки для бетону: розширення спектра можливостей

Міцність, довговічність та естетичність: сучасна алхімія бетонних розчинів

Вимоги до будівельних матеріалів постійно підвищуються. Якщо кілька десятків років тому всі споруди будувалися за допомогою поширеної рецептури — пісок, щебінь, вода і цемент, то сьогодні застосовують принципово інший склад. Сучасні розробки та новинки дозволяють забезпечити конкретні необхідні якості бетону для тих чи інших умов. Наприклад, якщо необхідно залити густоармовану ділянку фундаменту, зробивши це максимально швидко.

Додавання в бетон пластифікаторів дозволяє домогтися від розчину необхідної пластичності та рухливості, легкої укладки й при цьому зберегти важливий параметр — міцність і характеристики, що властиві саме цій марці бетону. Підсумковий результат — дотримуються терміни виконання проекту, а розрахункова міцність відповідає документації.

Всі види хімічних компонентів що додаються в бетон, класифікують за взаємодією з розчином, фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками.

  • Гідрофобізатори. Використовуються у випадках, коли потрібно захистити бетон від впливу вологи. Зазвичай це актуально для цокольних поверхів, підвалів, басейнів і будівель, що знаходяться у відповідних кліматичних умовах.
  • Сповільнювачі/прискорювачі твердіння. Регулюють процес гідратації цементу і його схоплювання на найважливішій стадії. Добавки вводять у розчин, коли необхідно знизити швидкість набору міцності або навпаки, збільшити її.
  • Регулятори рухливості, пластифікатори, суперпластифікатори. Застосовуються для підвищення еластичності готової суміші. Так само розрізняють групу поверхнево-активних речовин, використання яких дозволяє знизити витрати води, зберігаючи при цьому всі цифри міцності та надійності цементу.
  • Інгібітори. Арматурні стрижні схильні до корозії, навіть якщо знаходяться всередині бетонної конструкції. Інгібіторні добавки виключають корозійний вплив, а отже, вся конструкція служить значно довше.
  • Армувальні. Не тільки арматура використовується для тандему з бетоном; поліпропіленова або базальтова фібра, скловолокно та інші спеціальні добавки створюють певну «рухливість» бетону зі збереженням міцності. Іншими словами — поява усадкових тріщин і деформації виключена.

Розвиток індустрії зумовлює принципово новий підхід до будівництва, в основі якого лежить розумна економія та високі вимоги щодо надійності та безпеки споруд.

Протиморозні добавки в бетон: будуємо в будь-яку пору року

Особливим сегментом на ринку виділений ряд добавок в бетон, що вводяться у розчин в холодну пору року. Ніхто не скасовував архіважливе правило будівельних організацій: кожен проект повинен здаватися вчасно й відповідати всім вимогам. Оскільки основна складова бетонного розчину — це вода, то працювати при низьких температурах буквально десяток років назад було неможливо.

При низькій температурі гідратація цементу значно знижується, а при досягненні відмітки –5°C припиняється через замерзання води. Безумовно, при розтаванні процес відновлюється, але катастрофічним моментом для бетону є утрачений час — перша фаза набору міцності повинна пройти належним чином.

Введення протиморозних добавок (антифризів) забезпечує збереження рідкої фази й гідратацію мінералів портландцементу. Так фінішна міцність фундаменту і спорудження в цілому буде на високому рівні.

У роздріб добавки для бетону

Перейти на главную страницу

5.1.4 Правила обробки результату випро-­

5.1.4.1 Ефективність пластифікуючої здатності добавок оцінюють за зміненням легкоукладальності бетонної суміші та міцності бетону основного складу у порівнянні з бетон­ною сумішшю та бетоном контрольного складу у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.7-65.

5.1.4.2 Обробку результатів випробу­вання міцності бетону на стиск проводять за ГОСТ 10180.

5.1.4.3 Результати випробувань заносять в журнал, в якому повинні бути передбачені такі графи:

дата приготування замісу;

найменування добавки та її дозування;

рухливість,що визначається осіданням конуса бетонної суміші;

умови тверднення бетону;

дата випробування бетонних зразків та вік бетону;

міцність бетону на стиск за 5.1.3.5.

5.1.2.2 Взвешивают составляющие бетон­ной смеси. Погрешность дозирования состав­ляющих материалов - не более 1 % по массе.

5.1.2.3 Отмеренное количество добавки смешивают с водой затворения.

5.1.3.1 Приготавливают бетонные смеси контрольного и основного составов с одина­ковым водоцементным отношением; подвиж­ность контрольного состава принимают 2-4см.

5.1.3.2 Для бетонных смесей определяют подвижность по ГОСТ 10181.1.

5.1.3.3 Из бетонных смесей изготавливают образцы для определения прочности на сжа­тие.

5.1.3.4 Образцы подвергают тепловой об­работке (на два срока испытаний и/или остав­ляют твердеть в нормальных условиях на три срока испытаний).

5.1.3.5 Образцы испытывают на сжатие по ГОСТ 10180:

прошедшие тепловую обработку - че­рез 4 ч после нее и в возрасте 28 суток:

твердевшие в нормальных условиях - в возрасте 3, 7 и 28 суток.

5.1.4.1 Эффективность пластифицирую­щей способности добавок оценивают по изменению удобоукладываемости бетонной смеси и прочности бетона основного состава по сравнению с бетонной смесью и бетоном контрольного состава в соответствии с требо­ваниями ГОСТ 242111.

5.1.4.2 Обработку результатов испы­тания прочности бетона на сжатие ведут по ГОСТ 10180.

5.1.4.3 Результаты испытаний заносят з журнал, в котором должны быть предусмот­рены следующие графы:

дата приготовления замеса;

наименование добавки и ее дозировка;

подвижность, определяемая осадкой конуса бетонной смеси;

условия твердения бетона;

дата испытания бетонных образцов її возраст бетона;

прочность бетона на сжатие по 5.1.3.5.

с.8 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96)

5.2 Визначення ефективності стабілізую­чих та водоутримуючих добавок

Ефективність стабілізуючої та водоутри-муючої добавки визначають за зміненням по­казників розшаровуваності - водовідділення та розчиновідділення бетонної суміші.

5.2.1.1 Для визначення ефективності ста­білізуючих та водоутримуючих добавок засто­совують засоби випробування та допоміжні пристрої за ГОСТ 10181.4.

5.2.2.1 Підготовка матеріалів та їх дозу­вання - за 5.1.2.

5.2.3.1 Готують бетонні суміші основних складів з маркою за легкоукладальністю П5.

5.2.3.2 Для бетонних сумішей визначають показники водо- та розчиновідділення за ГОСТ 10181.4.

5.2.4.1 Ефективність стабілізуючих та водоутримуючих добавок оцінюють за змі­ненням водо- та розчиновідділення бетонної суміші основного складу у порівнянні з бетон­ною сумішшю контрольного складу у відпо­відності з вимогами ДСТУ Б В.2.7-65.

5.2.4.2 Результати випробувань заносять в журнал, в якому мають бути передбачені такі графи:

- дата виготовлення замісу;

- найменування добавки та її дозування;

- осідання конуса бетонної суміші;

- результати визначення розчиновідді­лення та водовідділення.

Ефективність добавки, шо поліпшує пере­качування бетонної суміші, оцінюють за збе­реженням рухливості та показників розшаро­вуваності суміші до та після перекачування суміші через насосну установку.

Эффективность стабилизирующей и водо-удерживаюшей добавки определяют по изме­нению показателей расслаиваемости - водоот-деления и раствороотделения бетонной смеси.

5.2.1.1 Для определения эффективности стабилизирующих и водоудерживающих до­бавок применяют средства испытания и вспо­могательные устройства по ГОСТ 10181.4.

5.2.2.1 Подготовка материалов и их дози-рование - по 5.1.2.

5.2.3.1 Приготавливают бетонные смеси основных составов с маркой по удобоуклады-ваемости П5.

5.2.3.2 Для бетонных смесей определяют показатели водо- и раствороотделения по ГОСТ 10181.4.

5.2.4.1 Эффективность стабилизирующих и водоудерживающих добавок оценивают по изменению водо- и раствороотделения бе­тонной смеси основного состава по сравнению с бетонной смесью контрольного состава в соответствии с требованиями ГОСТ 24211.

5.2.4.2 Результаты испытаний заносят в журнал, в котором должны быть предусмот­рены следующие графы:

- дата изготовления замеса;

- наименование добавки и ее дозировка;

- осадка конуса бетонной смеси;

- результаты определения раствороотде­ления и водоотделения.

Эффективность добавки, улучшающей перекачивание бетонной смеси, оценивают по сохранению подвижности и показателей рас­слаиваемости смеси до и после перекачивания смеси через насосную установку.

ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) с.9

5.3.1 Засоби випробування та допоміжні пристрої

5.3.1.1 Для визначення ефективності добавок, що поліпшують перекачування бетонної суміші, застосовують засоби випро­бування та допоміжні пристрої за ГОСТ 10181.1 та ГОСТ 10181.4.

5.3.2 Порядок підготовки до проведення випробування

5.3.2.1 Відкритий кінець бетоноводу спря­мовують у приймальний бункер бетононасоса.

5.3.2.2 Перед проведенням випробувань через насосну установку прокачують цемент­но-піщаний. розчин складу 1:3 за масою (це-мент:пісок) з маркою за легкоукладальністю П3. Об'єм зазначеного розчину повинен бути не менше 0,5 м 3 .

5.3.2.3 Підготовка матеріалів та їх дозу­вання - за 5.1.2.

5.3.2.4 Максимальний розмір зерен круп­ного заповнювача не повинен перевищувати 20 мм.

5.3.3 Порядок проведення випробування

5.3.3.1 Готують бетонні суміші контроль­ного та основних складів з маркою за легко­укладальністю П3 об'ємом не менше 0,8 м 3 кожна. Суміші завантажують у приймальний бункер бетононасоса, де їх перемішують про­тягом 2 хв, після чого визначають рухливість за ГОСТ 10181.1 та розшаровуваність за 5.2.

5.3.3.2 Бетонні суміші перекачують через бетононасос при максимальній продуктив­ності, фіксуючи тиск. що встановлюється у гід­росистемі через кожну хвилину.

5.3.3.3 Для бетонної суміші з добавками після їх перекачування та надходження у прий­мальний бункер повторно визначають рухли­вість та розшаровуваність.

5.3.4 Правила обробки результату випро­бування

5.3.4.1 Показники рухливості та розшаро-вуваності бетонної суміші основного складу з добавкою, що поліпшує перекачування, не повинні погіршуватись після перекачування суміші через бетононасос.

5.3.4.2 За показаннями манометра визна­чають середньоарифметичний тиск у гідросис­темі при перекачуванні бетонної суміші конт­рольного та основного складів.

5.3.1.1 Для определения эффективности добавок, улучшающих перекачивание бетон­ной смеси, применяют средства испытания и вспомогательные устройства по ГОСТ 10181.1 и ГОСТ 10181.4.

5.3.2 Порядок подготовки к проведению испытания

5.3.2.1 Открытый конец бетоновода на­правляют в приемный бункер бетононасоса.

5.3.2.2 Перед проведением испытаний че­рез насосную установку прокачивают цементно-песчаный раствор состава 1:3 по массе цемент:песок) с маркой по удобоукладываемости П3. Объем указанного раствора должен быть не менее 0,5 м 3 .

5.3.2.3 Подготовка материалов и их дози-рование - по 5.1.2.

5.3.2.4 Максимальный размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 20 мм.

5.3.3 Порядок проведения испытания

5.3.3.1 Приготавливают бетонные смеси контрольного и основных составов с маркой по удобоукладываемости П3 объемом не ме­нее 0,8 м 3 каждая. Смеси загружают в прием­ный бункер бетононасоса, где их перемеши­вают в течение 2 мин. после чего определяют подвижность по ГОСТ 10181.1 и расслаиваемость по 5.2.

5.3.3.2 Бетонные смеси перекачивают через бетононасос при максимальной пооизводительности фиксируя установившееся давление в гидросистеме через каждую минуту .

5.3.3.3 Для бетонной смеси с добавками после их перекачивания и поступления в при­емный бункер повторно определяют подвиж­ность и расслаиваемость.

5.3.4 Правила обработки результата испы­тания

5.3.4.1 Показатели подвижности и рассла-иваемости бетонной смеси основного состава с добавкой, улучшающей перекачивание, не должны ухудшаться после перекачивания смеси через бетононасос.

5.3.4.2 По показаниям манометра опреде­ляют среднеарифметическое давление в гид­росистеме при перекачивании бетонной смеси контрольного и основного составов.

с.10 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96)

5.3.4.3 Різницю тисків ΔР у відсотках роз­раховують за формулою

5.3.4.3 Разность давлений ΔР в процентах рассчитывают по формуле

ΔР = , (1)

де Рк - показник тиску, що отримується при перекачуванні бетонної суміші контрольного складу, МПа;

Ро - показник тиску, що отримується при перекачуванні бетонної суміші основних складів, МПа;

где Рк - показатель давления, получаемый при перекачивании бетонной смеси контрольного состава, МПа;

Ро - показатель давления, получаемый при перекачивании бетонной смеси основных составов, МПа;

, (2)

де Рк1, Рк2, Рkn - 1-й, 2-й. n-й показники тиску, що отримують при перекачуван­ні бетонної суміші контрольного скла­ду, МПа;

P о 1 , Ро2, P on - 1-й, 2-й. n-й показники тиску, що отримують при перекачуван­ні бетонної суміші основних складів, МПа.

5.3.4.4 Результати випробування заносять у журнал, в якому мають бути передбачені такі графи:

дата виготовлення замісу;

найменування добавки та її дозування;

осідання конуса та розшаровуваність бетонної суміші до та після перекачу­вання через бетононасос;

результати розрахунку за 5.3.4.3.

5.4 Визначення ефективності добавок, що регулюють збереженість бетонної суміші

Ефективність добавки, що регулює збере­ження бетонної суміші, визначають порівнян­ням швидкості рухливості бетонної суміші ос­новного та контрольного складів.

5.4.1 Засоби випробування і допоміжні пристрої

5.4.1.1 Засоби випробування та допоміжні пристрої - за ГОСТ 10181.1.

5.4.2.1 Підготовка матеріалів та їх дозу­вання - за 5.1.2. 10

где Рк1, Рк2, Ркn - 1-й, 2-й. n-й показатели давления, получаемые при перекачива­нии бетонной смеси контрольного сос­тава. МПа;

5.3.4.4 Результаты испытания заносят в журнал, в котором должны быть предусмот­рены следующие графы:

дата изготовления замеса;

наименование добавки и ее дозировка;

осадка конуса и расслаиваемость бетонной смеси до и после перекачива­ния через бетононасос:

результаты расчета по 5.3.4.3.

5.4 Определение эффективности добавок, регулирующих сохраняемость бетон­ной смеси

Эффективность добавки, регулирующей сохраняемость бетонной смеси, определяют сравнением скорости изменения подвижности бетонной смеси основного и контрольного составов.

5.4.1.1 Средства испытания и вспомога­тельные устройства - по ГОСТ 10181.1.

5.4.2.1 Подготовка материалов и их дози-рование - по 5.1.2.

с.11 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96)

5.4.3.1 Готують бетонні суміші контроль­ного та основного складів з маркою за легко-укладальністю П3.

5.4.3.2 Для бетонних сумішей визначають рухливість за ГОСТ 10181.1 протягом необ­хідного часу. Перше визначення рухливості бетонних сумішей виконують безпосередньо після закінчення їх перемішування, наступні -через певні проміжки часу: для бетонних сумішей без добавок - через 20 хв, з добав­ками - через 20-60 хв (залежно від призначення добавки). Рухливість визначають до досяг­нення бетонною сумішшю осідання конуса 2 см.

5.4.3.3 Об'єми замісів мають бути достат­німи для того, щоб для кожного визначення рухливості бетонної суміші використовувати окрему пробу.

5.4.3.4 Порцію бетонної суміші, що під­лягає випробуванню, перемішують перед кож­ним визначенням рухливості. Решту бетонної суміші укривають вологою тканиною або поліетиленовою плівкою та залишають до наступного випробування.

5.4.4.1 Показник змінення часу збережен­ня рухливості бетонної суміші Пзр* визнача­ють за формулою

де τ0 - час втрати рухливості бетонної суміші основних складів від вихідної величини (П*) до 2 см, хв;

τк - час втрати рухливості бетонної

суміші контрольного складу від вихід­ної величини (П*) до 2 см, хв.

5.4.4.2 Результати випробування заносять у журнал, в якому мають бути передбачені такі графи:

дата виготовлення замісу;

найменування добавки та її дозування;

осідання конуса бетонної суміші за часом;

час втрати рухливості бетонної суміші від вихідної до 2 см;

результати розрахунку за 5.4.4.1.

5.4.3.1 Приготавливают бетонные смеси контрольного и основного составов с маркой по удобоукладываемости П3.

5.4.3.2 Для бетонных смесей определяют

подвижность по ГОСТ 10181.1 в течение требуемого времени. Первое определение под­вижности бетонных смесей выполняют непо­средственно после окончания их перемешива­ния, последующие - через определенные про­межутки времени: для бетонных смесей без добавок - через 20 мин. с добавками - через 20-60 мин (в зависимости от назначения добав­ки). Подвижность определяют до достижения бетонной смесью осадки конуса 2 см.

5.4.3.3 Объемы замесов должны быть дос­таточными для того, чтобы для каждого опре­деления подвижности бетонной смеси исполь­зовать отдельную пробу.

5.4.3.4 Испытываемую порцию бетонной смеси перемешивают перед каждым опреде­лением подвижности. Остальную бетонную смесь укрывают влажной тканью или поли­этиленовой пленкой и оставляют до следую­щего испытания.

5.4.4.1 Показатель изменения времени сохранения подвижности бетонной смеси Пип определяют по формуле

где τ0 - время потери подвижности бетон-ной смеси основных составов от исход­ной величины (П) до 2 см. мин;

τк - время потери подвижности бетон­ной смеси контрольного состава от исходной величины (П) до 2 см, мин.

5.4.4.2 Результаты испытания заносят з журнал, в котором должны быть предусмот-рены следующие графы:

дата изготовления замеса;

наименование добавки и ее дозировка;

осадка конуса бетонной смеси по вре­мени;

время потери подвижности бетонной смеси от исходной до 2 см;

результаты расчета по 5.4.4.1.

* Тут і далі наводяться літерні позначення, які застосовують у нормативних документах та технологічній документації, що розробляються українською мовою

с.12 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96)

5.5 Визначення ефективності повітровтя-гувальних та піноутворюючих доба­вок (для легкого бетону)

Ефективність повітровтягувальної та піноутворюючої добавки оцінюють за втра­тою втягнутого повітря при збереженні міц­ності бетоні з добавкою.

5.5.1.1 Для визначення ефективності повітровтягувальних та піноутворюючих добавок в легких бетонах застосовують:

форми для зразків-кубів з ребром 150 мм за ГОСТ 22685;

лабораторну пропарювальну камеру;

преси випробування на стиск;

лабораторний змішувач спонукальної дії місткістю 30-40 л з числом обертів лопатей 30-40 об/хв;

відцентровий насос типу 1,5 К-6 для збивання технічної піни з числом обер­тів не менше 1400 об/хв;

мірна металева посудина за ГОСТ 10181.2:

ареометри за ГОСТ 18481.

5.5.2 Порядок підготовки до проведення випробування

5.5.2.1 Розрахункову щільність бетонної суміші р у кілограмах на кубічний метр визна­чають за формулою

де Ц та П - розрахункові витрати цементу та

ρк - насипна щільність крупного пористого заповнювача, кг/м 3 ;

160 - орієнтовна сумарна витрата води та добавки (піни), кг/м 3 .

5.5.2.2 Технічну піну з піноутворюючої добавки готують за допомогою відцентрового насоса, який обладнаний приймальною лій­кою на вхідному отворі та шлангом подавання піни на вихідному. Робочу концентрацію піно-утворювача та швидкість подавання його в насос встановлюють з необхідності отри­мання технічної піни з кратністю від 4 до 10.

5.5.2.3 Концентрацію робочого розчину повітровтягувальної добавки визначають, виходячи з вимог нормативної та технічної документації на неї, та контролюють її щіль­ність за допомогою ареометра.

Эффективность воздухововлекающей и пенообразуюшей добавки оценивают по поте­ре вовлеченного воздуха при сохранении прочности бетона с добавкой.

5.5.1.1 Для определения эффективности воздухововлекающих и пенообразующих добавок в легких бетонах применяют:

формы для образцов-кубов с ребром 150 мм по ГОСТ 22685;

лабораторную пропарочную камеру;

прессы испытания на сжатие;

лабораторный смеситель принудитель­ного действия вместимостью 30-40 л с числом оборотов лопастей 30-40 об/мин;

центробежный насос типа 1,5 К-6 для взбивания технической пены с числом оборотов не менее 1400 об/мин;

мерный металлический сосуд по ГОСТ 10181.2;

ареометры по ГОСТ 18481.

5.5.2 Порядок подготовки к проведению испытания

5.5.2.1 Расчетную плотность бетонной смеси в килограммах на кубический метр определяют по формуле

где Ц и П - расчетные расходы цемента и

ρк - насыпная плотность крупного

пористого заполнителя, кг/м 3 ;

160 - ориентировочный суммарный

расход воды и добавки (пены), кг/м 3 .

5.5.2.2 Техническую пену из пенообразу­ющей добавки приготавливают с помощью центробежного насоса, оборудованного при­емной воронкой на входном отверстии и шлангом подачи пены на выходном. Рабочую концентрацию пенообразователя и скорость подачи его в насос устанавливают из необхо­димости получения технической пены с крат­ностью от 4 до 10.

5.5.2.3 Концентрацию рабочего раствора воздухововлекающей добавки назначают, исходя из требований нормативной и техни­ческой документации на нее, и контролируют ее плотность с помощью ареометра.

ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) с.13

5.5.2.4 Підготовка складових бетонної суміші та їх дозування - за 5.1.2.

5.5.2.5 Витрату води на заміс та дозування добавки встановлюють виходячи з умов отримання легкобетонної суміші злитої структури з рухливістю 1-2 см. визначеної за ГОСТ 10181.1, та щільністю менш за роз­рахункову на 50-100 кг/м 3 , визначеною за ГОСТ 10181.2.

5.5.3.1 Готують легкобетонну суміш ос­новного складу об'ємом 20 л у лабораторному змішувачі спонукальної дії за такою послідов­ністю завантаження компонентів та триваліс­тю їх перемішування.

На початку у попередньо зволожений змі­шувач завантажують пористий заповнювач, цемент, пісок та 80-90 % води з урахуванням води, що міститься у розчині повітровтя-гувальної добавки (або у технічній піні), та після 30 с перемішування вводять мінімальну порцію робочого розчину повітровтягувальної добавки (або технічної піни).

Після 60 с роботи змішувача визначають щільність бетонної суміші. За наявності не-злитої (крупнопористої) або відсутності пори-зованої структури або при щільності більшій ніж розрахункова додають другу порцію по-вітровтягувальної добавки (або технічної пі­ни). У випадку меншої рухливості суміші до­ливають воду. Повторне перемішування про­довжують 60 с з наступною перевіркою струк­тури та щільності суміші. Подібні операції повторюють 2-3 рази до отримання злитої структури суміші та щільності на 50-100 кг/м 3 менше за розрахункову. Загальна тривалість приготування суміші у процесі випробування добавки повинна складати не більше 180-200 с.

5.5.3.2 У випадку, якщо після введення у змішувач першої або чергової порції повітро-втягувальної добавки (або технічної піни) щільність суміші при злитій структурі буде значно менша за розрахункову, випробування проводять повторно при зменшених витратах добавки.

Якщо при введенні чергової порції повіт-ровтягувальної добавки (або піни) спостері­гається тенденція до збільшення злитості структури та зменшення щільності, але необ­хідний ефект не досягається, то експеримент повторюють при збільшених витратах добав­ки (або піни).

5.5.2.4 Подготовка составляющих бетон­ной смеси и их дозирование - по 5.1.2.

5.5.2.5 Расход воды на замес и дозировку добавки устанавливают исходя из условии получения легкобетонной смеси слитной структуры с подвижностью 1-2 см. опреде­ленной по ГОСТ 10181.1. и плотностью менее расчетной на 50-100 кг/м 3 , определенной по ГОСТ 10181.2.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...