Главная » Як зробити » Улаштування дорожніх покриттів з бетону

Улаштування дорожніх покриттів з бетону

ШЛАКОЛУЖНІ БЕТОНИ ДЛЯ ДОРОЖНІХ ОСНОВ І ПОКРИТТІВ, ЩО СПОРУДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

поточна оцінка 5.0

будівництва і архітектури

Корчагін Павло Олексійович

ШЛАКОЛУЖНІ БЕТОНИ ДЛЯ ДОРОЖНІХ ОСНОВ І ПОКРИТТІВ,

ЩО СПОРУДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ

РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному науково-дослідному інституту в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник : | - доктор технічних наук, професор

Кривенко Павло Васильович,

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри будівельних матеріалів

Офіційні опоненти: | - доктор технічних наук, професор

Філатов Лев Григорович,

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України,

професор кафедри архітектури та інженерних вишукувань;

- кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Дорошенко Юрій Михайлович,

Національний транспортний університет,

доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Провідна установа: | - Донбаська державна академія будівництва і архітектури, кафедра будівельних матеріалів, виробів та автомобільних доріг Міністерства освіти і науки України, м. Макіївка

Захист відбудеться 14.12.2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 "Підвалини і фундаменти. Будівельні матеріали та вироби" Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

Автореферат розісланий 10.11.2005 р.

спеціалізованої вченої ради,

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Проведення робіт по підготовці ЧАЕС до зняття з експлуатації, будівництво комплексу виробництв зі зберігання та захоронення радіоактивних відходів “Вектор”, підготовка до будівництва “Укриття-2”, перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему, експлуатація значної кількості об’єктів різного призначення потребує розгалуженої мережі шляхів сполучення.

Транспортування в Зону відчуження великої кількості будівельних матеріалів та мінеральної сировини з інших районів України для будівництва, в т.ч. для шляхів, підвищує вартість будівництва. Разом з тим, Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) дозволяється використання для промислового і дорожнього будівництва будівельних матеріалів та будівельної мінеральної сировини з підвищеним вмістом радіонуклідів.

Регулювання структури бетону на різних рівнях шляхом направленого синтезу цеолітних новоутворень та формуванням однорідної щільної структури з переважанням мікропор відкриває нові можливості керування властивостями матеріалу і дозволяє використовувати місцеві ґрунти, як дрібні заповнювачі до бетону, впливати на підвищення фізико-механічних і експлуатаційних характеристик бетонів, які надійно локалізують радіонукліди.

Таким чином, використання радіаційно забруднених ґрунтів Зони відчуження для одержання бетонних основ і покриттів доріг може значною мірою вирішити актуальну для України проблему розширення мережі автошляхів, що споруджуються в умовах радіоактивного забруднення середовища, є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Розробка спеціальних шлаколужних бетонів для дорожніх основ і покриттів з можливістю надійної іммобілізації радіоактивно забруднених ґрунтів і радіоактивних відходів проводилася в рамках державної Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами, яка затверджувалася постановами Кабінету Міністрів України № 480 від 29.04.96, № 542 від 05.04.99 та № 2015 від 25.12.02, річних програм науково-дослідних робіт МНС України в 1998-2003 рр. та дослідно-промислових випробувань в Зоні відчуження, в яких здобувач приймав участь як виконавець.

Шлаколужні бетони для дорожніх основ і покриттів, що споруджуються в умовах радіоактивного забруднення середовища

Розроблення рецептури і технології одержання бетонів для дорожніх основ і покриттів з використанням забруднених радіонуклідами ґрунтів Зони відчуження Чорнобильської АЕС, а також одержання дорожніх бетонів на основі модифікованих шлаколужних в'яжучих.

Подобные документы

Особливості гранулометрії, склад і форма зерен піщано-гравійних заповнювачів і їхній вплив на властивості цементних бетонів на їхній основі. Підвищення ефективності застосування сумішей у дорожніх цементних бетонах для верхніх шарів дорожніх покриттів.

Дослідження, спрямоване на розроблення теоретичних засад і технології одержання дорожніх бетонів підвищеної тріщиностійкості шляхом розкриття та реалізації закономірностей розвитку процесів структуроутворення бетонів. Енерговитрати на руйнування.

Розробка складів енергоекономічних литих органо-мінеральних сумішей для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг. Становлення закономірностей формування структури і заданих адгезійно-когезійних характеристик литих бетонів.

Розробка методів формування мікроструктури цементної матриці на основі шлаколужних в'яжучих систем для виробництва шлаколужних бетонів зі стабільними властивостями при експлуатації в умовах циклічних змін температури і вологості навколишнього середовища.

Ефективність підвищення терміну служби асфальтобетонних покриттів засобом модифікації бітумів. Аналіз характеристик нафтових дорожніх бітумів, що застосовуються в дорожньому будівництві. Дослідження впливу гумової крихти на властивості дорожніх бітумів.

Принципи реалізації технологічного процесу очищення дорожніх покриттів, розробка моделей його оптимізації та планування. Дослідження впливу умов експлуатаційного фону на параметри досліджуваного технологічного процесу, напрямки його вдосконалення.

Використання шамотнокаолінового пилу, термоактивованого каоліну та аморфного кремнезему у рідкоскляних композиціях бетонів. Встановлення закономірностей низько- та високотемпературного синтезу в’яжучих систем на основі силікатів та алюмінатів натрію.

Аналіз властивостей бетонів на активованих композиційних в'яжучих. Можливості та технології отримання енерго- і ресурсоефективних композиційних цементів і бетонів на їх основі за рахунок використання техногенних відходів та застосування механоактивації.

Параметри технології радіаційнозахисних бетонів та їх фізико-механічні властивості. Аналіз корозійної стійкісті бетонів в хімічно агресивних середовищах. Розробка та визначення економічної ефективності покриття з дрібнозернистих безусадних бетонів.

Способи підвищення довговічності шарів покриттів автомобільних доріг шляхом регулювання структури та властивостей кам’яновугільних в’яжучих. Розгляд властивостей дьогтів, модифікованих відходами виробництва стиролу і полістиролу та дьогтеполімербетонів.

ОЦІНКА УМОВ РУХУ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ

Питання визначення заходів по організації руху вирішують на основі аналізу графіків коефіцієнтів безпеки і коефіцієнтів аварійності, оскільки існує прямий зв'язок між значенням цих коефіцієнтів і ефективністю заходів щодо поліпшення організації руху.

Таблиця 6.1. – Градація ступеня небезпеки ділянки дороги

У першу чергу необхідно проводити заходи щодо підвищення безпеки руху в тих місцях, де коефіцієнти безпеки аварійності перевищують допустимі значення. В таблиці 6.1 наведено ступінь небезпеки ділянки дороги залежно від коефіцієнтів безпеки і аварійності.

Ступінь небезпеки ділянки дороги залежно від значень коефіцієнтів аварійності:

0 – 20 – безпечні

20 – 40 – небезпечні

> 40 – дуже небезпечні

Нижче наведено рекомендовані заходи щодо постадійного поліпшення умов безпеки руху. Заходи, що рекомендуються, залежать від рівнів безпеки та аварійності дороги і виконуються по стадіях залежно від матеріальних і фінансових ресурсів у дорожніх установах.

6.1 Пересічення та примикання в одному рівні

Встановити пріоритетну для транспорту однієї з доріг шляхом установки дорожніх знаків і розмітки; укріплення узбіччя на відстані не менше, ніж 50-100 м від пересічення осей доріг; шорстка обробка покриття на відстані не менше, ніж 100-150 м від осей пересічення доріг; закриття «диких з’їздів»; улаштування твердого покриття на з’їздах; улаштування пішохідних переходів огорожами, дорожніми знаками, розміткою; установка індивідуальних дорожніх знаків; установка дзеркал за необхідністю.

Встановлення робіт щодо ліквідації перешкод, що обмежують видимість пересічення або примикання; улаштування перехідно-швидкісних смуг неповної довжини для право- і лівоповоротних потоків; збільшення радіусів з’їздів; улаштування острівців(напрямних і розподільних) за допомогою розмітки; заборона обгону в зоні пересічення або примикання; установка пішохідного або транспортного світлофора з різними принципами регулювання (пристрій виклику, жовтий миготливий сигнал, «зелена хвиля» та ін.); установка індивідуальних та багато позиційних знаків на портальних та консольних опорах; обладнання зовнішнього освітлення.

Реконструкція пересічення або примикання з переведенням його в розв’язку кільцевого руху з пріоритетом транспорту на двох підходах; улаштування перехідно-швидкісних смуг певної довжини, направляючих і розподільних острівців у бордюрі; будівництво надземного або підземного пішохідного переходу; будівництво розв’язків в різних рівнях.

6.2 Криві в плані

Установка дорожніх знаків «небезпечний поворот»; знаків, що обмежують швидкість руху; знаків «напрямок поворотів» тощо; нанесення всіх видів розмітки; розподільної суцільної лінії, бічних ліній, вертикальної розмітки огорож і сигнальних стовпчиків; установка транспортних огорож на зовнішній стороні кривої.

Улаштування віражу та розширення на кривій; ліквідація перешкоди видимості; улаштування шорсткої поверхневої обробки на кривій та в 150 м зонах; посадка дерев з зовнішньої сторони кривої для орієнтування водіїв щодо напрямку руху; установка катафотів з зовнішньої сторони кривої.

Улаштування пере початком кривої кольорових та трясучих смуг; спрямлення або реконструкція ділянки дороги на кривій з дотримання вимог діючих нормативних документів.

6.3 Уклони та криві в профілі

Заборона обгону шляхом установки дорожніх знаків і розмітки; установка знака «крутий спуск» з дублюванням його на лівому боці дороги; заготівля необхідної кількості матеріалів, що запобігають ожеледиці; забезпечення належного повздовжнього водовідводу на ділянках дороги у виїмках.

Улаштування додаткової смуги на підйомі і обладнання її знаками «початок смуги» і «кінець смуги»; нанесення всіх видів розмітки; улаштування «уловлюю чого кармана» в кінці спуски при наявності крутого повороту дороги; установка огорож на високих насипах.

Реконструкція ділянки зі збільшення радіуса вертикальної кривої і з забезпечення нормативної відстані видимості зустрічного автомобіля.

6.4 Дорожній одяг і покриття

Систематичне очищення дорожніх покриттів від пилу, бруду, снігу, льоду; боротьба з зимовою слизькістю з використанням протиожеледних матеріалів; нагляд за ділянками доріг з пучинами та ділянками, що мають недостатньо міцний дорожній одяг (тимчасове огородження та регулювання руху тощо); ремонт та заповнення швів у цементобетонних покриттях ліквідація ям, вибоїн, колій, просідань; виправлення кромок бордюрів на всіх типах покриттів; поновлення шорсткості невеликих поверхонь чорних покриттів; виправлення профілю гравійних та ґрунтових доріг на окремих ділянках без введення добавок; розмітка проїзної частини доріг з удосконаленням покриття на небезпечних ділянках.

Робота по поліпшенню рівності та шорсткості покриттів; улаштування поверхневої обробки покриттів верхніх шарів асфальтобетонних та інших чорних покриттів; улаштування нових шарів зношених покриттів на окремих ділянках (забезпечення у необхідних випадках шорсткості покриттів незалежно від міжремонтних покриттів; відновлення профілю щебеневих та гравійних покриттів, а також ґрунтових поліпшених доріг, поліпшення проїзної частини в’яжучими та знепилучими матеріалами; заміна основи ділянок бруківок; відновлення профілю та поліпшення проїзної частини ґрунтових доріг щебенем, гравієм, шлаком, цементом та іншими матеріалами; суцільне профілювання ґрунтових доріг. Розмітка проїзної частини доріг з удосконаленим покриттям на всьому протязі.

Посилення, уширення дорожніх одягів та улаштування більш удосконалених покриттів з використанням існуючих дорожніх одягів як основи; суцільне перемощення бруківок з повною чи частковою заміною піщаної основи; улаштування бордюрів та укріплюючи смуг(з боків удосконалених покриттів) з монолітного або збірного бетону та інших матеріалів.

6.5 Мости та шляхопроводи

Установка дорожніх знаків «звуження дороги» (коли не виконуються нормативні вимоги); обмеження швидкості руху або заборона обгонів (шляхом установки дорожніх знаків та нанесення суцільних осьових ліній розмітки); нанесення всіх інших видів горизонтальної розмітки; установка знаків, що обмежують габаритні розміри і масу транспортних засобів.

Установка огорож на мосту, шляхопроводі і на підходах до них; ремонт проїзних частин, споруд і підходів до них; нанесення вертикальної розмітки.

Реконструкція мосту. Шляхопроводу з доведенням габариту до нормативних розмірів.

6.6 Населені пункти. Заходи щодо забезпечення безпеки руху пішоходів

Улаштування тротуарів у центральній частині населеного пункту та велосипедних доріжок на окремих ділянках дороги; обладнання пішохідних переходів дорожніми знаками, розміткою, світлофорною сигналізацією викличної дії, пішохідними огорожами; заборона стоянки і зупинки транспорту в місцях пішохідних переходів шляхом установки дорожніх знаків і розмітки.

Улаштування тротуарів на всьому протязі населеного пункту; місцевого проїзду для транспорту; організація світлофорного регулювання за типом «зелена хвиля»; установка дорожніх знаків у межах населеного пункту.

Реконструкція ділянки дороги в межах населеного пункту з доведенням всіх його параметрів до нормативних; будівництво підземних або надземних пішохідних переходів та майданчиків для стоянок автомобілів; будівництво обходу населеного пункту.

6.7 Забезпечення безпеки руху при проведенні ремонтних робіт на автомобільних дорогах

Всі місця виконання робіт повинні бути відповідним чином огорожені, а водії поінформовані про умови та режими руху в цих місцях шляхом установки дорожніх знаків та інших засобів управління рухом. При цьому потрібно керуватися діючою інструкцією щодо огорожі місць проведення дорожніх робіт та технічними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг.

Залежно від коефіцієнтів безпеки та аварійності призначаються заходи щодо їх зниження для кожної небезпечної ділянки дороги. Після чого визначаються коефіцієнти аварійності, що прогнозуються.

Результати розрахунків заносяться в підсумкову таблицю 6.2.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...