Главная » Як зробити » Ультразвуковий вимірювач міцності бетону ук1401м

Ультразвуковий вимірювач міцності бетону ук1401м

Сучасні комп’ютерні технології у методах неруйнівного контролю бетону

сучасні Комп’ютерні технології

у методах неруйнівного контролю бетону

Науковий керівник - к. т.н., доц.

Хмельницький національний університет

Зведення та наступна експлуатація будівель і споруд нерозривно пов’язані с необхідністю оцінки їх стану. Найбільш важливою є інформація про міцнісні характеристики матеріалів, з яких вони збудовані. Найчастіше вона повинна бути отримана безпосередньо на місці розташування будівельної конструкції без порушення її цілісності, що можливе тільки при використанні неруйнівних методів контролю.

Оскільки найбільш широко у сучасному будівництві використовуються бетон і залізобетон, для них розроблено цілий ряд методів і комп’ютеризованих засобів оцінки характеристик міцності.

В літературі [1, 2] встановлено вимоги до визначення міцності бетону механічними та ультразвуковими методами неруйнівного контролю. Схему класифікації вказаних методів наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Класифікація методів неруйнівного контролю міцності бетону

При проведенні контролю міцності бетону за допомогою неруйнівних методів необхідно враховувати ту обставину, що всі ці методи є непрямими. Це означає, що безпосередньо вимірюваною характеристикою є певний фізичний показник, пов’язаний з міцністю бетону деякою кореляційною залежністю. Тому всі методи неруйнівного контролю міцності бетону вимагають побудови індивідуальних градуювальних (тарувальних) залежностей за результатами випробувань стандартних зразків-кубів, виготовлених з бетону такого ж складу та віку, що й випробовувана конструкція.

З усіх методів неруйнівного контролю бетону найбільш точними вважаються методи місцевих руйнувань. В той же час до їх недоліків відносять:

– необхідність визначення положення арматури в конструкції та глибини її залягання;

– неможливість використання на густоармованих ділянках конструкції;

– часткове ушкодження поверхні конструкції.

Сьогодні всі вказані методи все більше реалізуються за рахунок використання комп’ютеризованих засобів контролю.

Так до сучасних приладів, що реалізують метод відриву зі сколюванням, відносять вимірювач міцності бетону «Оникс-ОС» (Росія, Челябінськ, НВП «Интерприбор») .

Перед початком випробування у бетонному виробі попередньо просвердлюють отвір. В отвір встановлюють анкерний пристрій, з’єднують його з вимірювачем тягою і обертанням рукоятки приладу створюють зусилля виривання. Електронний блок приладу відслідковує процес навантаження і запам’ятовує значення зусилля виривання, розраховує значення межі міцності бетону і виводить його на дисплей приладу.

Серед ударних приладів на сьогоднішній день найбільш відомим для реалізації методу ударного імпульсу є прилад ИПС-МГ4 (Росія, Челябінськ, ТОВ «СКБ Стройприбор»). Прилад складається з електронного блока та склерометра. Вимір міцності бетону полягає в нанесенні за допомогою склерометра на контрольованій ділянці виробу серії до 15 ударів. Електронний блок по параметрах ударного імпульсу, що надходить від склерометра, оцінює твердість і пружно-пластичні властивості випробуваного матеріалу, перетворює параметри імпульсу в значення міцності, відображаючи його на дисплеї приладу в мегапаскалях.

Прилад дозволяє оцінювати фізико-механічні властивості матеріалів (міцність, твердість, пружно-пластичні властивості), виявляти неоднорідності, зони поганого ущільнення та ін.

Для випробувань бетону на міцність ультразвуковим методом компанією «Ультракон» (Україна, Київ) розроблено ультразвуковий прилад УК-39. Прилад складається з електронного блока та двох ультразвукових перетворювачів. Перетворювачі можуть бути об’єднані в один датчик або використовуватися роздільно. У першому випадку прилад працює способом поверхневого прозвучування, у другому – наскрізного.

Принципово новою реалізацією ультразвукового методу контролю конструкцій з бетону, залізобетону та каменю при однобічному доступі до них є ультразвукова томографія. Вона дозволяє визначити цілісність матеріалу в конструкції, здійснити пошук сторонніх включень, порожнин, розшарувань і тріщин, а також вимір товщини об’єкта контролю. Результати контролю представляються у вигляді зображень перетинів (томограм) об’єкта, що значно полегшує розуміння результатів контролю та є зручним для експрес-аналізу стану об’єкта. Спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє відтворити будь-яку томограму із тривимірного масиву даних, а також представити тривимірне зображення структури об’єкта.

Ультразвуковий томограф А1040 MIRA (Росія, Москва, ТОВ «АКС») являє собою повністю автономний вимірювальний, яким проводять збір і томографічну обробку даних про цілісність матеріалу конструкції. Вимірювальний блок має антенну решітку, що складається з 48 перетворювачів ультразвукових імпульсів із сухим точковим контактом і керамічними зносостійкими наконечниками. Прилад має вбудований комп’ютер, що дає змогу обробляти дані безпосередньо в процесі роботи, представляти їх на TFT дисплеї та зберігати в пам’яті. Для розширеної обробки даних за допомогою спеціального програмного забезпечення існує можливість передати дані на зовнішній комп’ютер.

Впровадження описаних вище комп’ютеризованих приладів в практику діяльності експертних організацій дозволяє значно полегшити процеси обстеження конструкцій існуючих будівель і споруд та покращити якість виконання всіх робіт з обстеження в цілому.

1. ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 20 с.

2. ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010.

Ультразвуковий метод визначення міцності бетону

6.4.1. Принцип визначення міцності бетону ультразвуковим методом заснований на наявності функціонального зв'язку між швидкістю поширення ультразвукових коливань і міцністю бетону.

Ультразвуковий метод застосовують для визначення міцності бетону класів В7,5 - В35 (марок М100-М400) на стиск.

6.4.2. Міцність бетону в конструкціях визначають експериментально за встановленими градуювальними залежностям «швидкості поширення ультразвуку - міцність бетону V=f (R)»Або« час поширення ультразвуку t - Міцність бетону t=f (R)». Ступінь точності методу залежить від ретельності побудови тарувального графіка.

Тарувальний графік будується за даними прозвучиванія і випробувань на міцність контрольних кубиків, приготованих з бетону того ж складу, за тією ж технологією, при тому ж режимі твердіння, що і вироби або конструкції, що підлягають випробуванню. При побудові тарувального графіка слід керуватися вказівками ГОСТ 17624-87.

6.4.3. Для визначення міцності бетону ультразвуковим методом застосовуються прилади: УКБ-1, УКБ-1М, УК-16П, «Бетон-22» та ін. (Див. Табл. 6.2).

6.4.4. Ультразвукові вимірювання в бетоні проводять способами наскрізного або поверхневого проникання. Схема випробувань бетону наведена на рис. 6.18.

Мал. 6.18. Способи ультразвукового прозвучування бетону

а - Схема випробування способом наскрізного прозвучування; б - То ж, поверхневого проникання; УП - Ультразвукові перетворювачі

При вимірі часу поширення ультразвуку способом наскрізного прозвучування ультразвукові перетворювачі встановлюють з протилежних сторін зразка або конструкції.

швидкість ультразвуку V, м / с, обчислюють за формулою

де t - Час поширення ультразвуку, мкс;

l - Відстань між центрами установки перетворювачів (база прозвучиванія), мм.

При вимірі часу поширення ультразвуку способом поверхневого проникання ультразвукові перетворювачі встановлюють на одній стороні зразка або конструкції за схемою, наведеною на рис. 6.18.

6.4.5. Число вимірювань часу поширення ультразвуку в кожному зразку має бути: при наскрізному прозвучу - 3, при поверхневому - 4.

Відхилення окремого результату вимірювання часу поширення ультразвуку в кожному зразку від середнього арифметичного значення результатів вимірювань для даного зразка, не повинно перевищувати 2%.

Вимірювання часу поширення ультразвуку та визначення міцності бетону виробляються відповідно до вказівок паспорта (технічного умови застосування) даного типу приладу і вказівок ГОСТ 17624-87.

6.4.6. На практиці нерідкі випадки, коли виникає необхідність визначення міцності бетону експлуатованих конструкцій при відсутності або неможливості побудови градуювальної таблиці. У цьому випадку визначення міцності бетону проводять в зонах конструкцій, виготовлених з бетону на одному виді крупний заповнювач (конструкції однієї партії). Швидкість поширення ультразвуку V визначають не менше ніж в 10 ділянках обследуемой зони конструкцій, за якими визначають середнє значення V. Далі намічають ділянки, в яких швидкість поширення ультразвуку має максимальне Vmax і мінімальне Vmin значення, а також ділянку, де швидкість має величину Vn найбільш наближену до значення V, А потім вибурюють з кожного наміченого ділянки не менше ніж по два керна, за якими визначають значення міцності в цих ділянках: Rmax, Rmin, Rn відповідно. міцність бетону RH визначають за формулою

коефіцієнти а1 и a0 обчислюють за формулами

6.4.7. При визначенні міцності бетону за зразками, відібраними з конструкції, слід керуватися вказівками ГОСТ 28570-90.

6.4.8. При виконанні умови 10% допускається орієнтовно визначати міцність: для бетонів класів міцності до В25 по формулі

де А - Коефіцієнт, який визначається шляхом випробувань не менше трьох кернів, вирізаних з конструкцій.

6.4.9. Для бетонів класів міцності вище В25 міцність бетону в експлуатованих конструкціях може бути оцінена також порівняльним методом, приймаючи в основу характеристики конструкції з найбільшою міцністю. В цьому випадку

6.4.10. Такі конструкції, як балки, ригелі, колони повинні прозвучіваться в поперечному напрямку, плита - за найменшим розміром (ширині або товщині), а ребриста плита - по товщині ребра.

6.4.11. При ретельному проведенні випробувань цей метод дає найбільш достовірні відомості про міцності бетону в існуючих конструкціях. Недоліком його є велика трудомісткість робіт з відбору та випробування зразків.

будівельний контроль

Ультразвуковий контроль міцності бетону

Міністерство освіти Російської Федерації Оренбурзька ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра технології будівельних матеріалів і виробів А. і. Кравцов УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КОНТРОЛЬ МІЦНОСТІ БЕТОНУ Методичні вказівки по курсу ,, технологія бетону будівельних виробів і конструкцій '' для студентів спеціальності 290600 "Виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій" Оренбург 2000 ББК 38.53 я7 К 78 УДК 691.32 (076) Рекомендовано до видання Редакційно-видавничим радою ОДУ .

1. kf.osu.ru + Методичка по УЗ http://kf.osu.ru/old/bibl/lib_books/doc_gsh/24.pdf

NOVOTEST - Контроль якості будівельних матеріалів

Прилади контролю в будівництві - це прилади неруйнівного контролю міцності бетону, цегли та інших матеріалів; прилади виявлення арматури, вимірювання глибини залягання арматури і вимірювання її діаметра; ультразвукові вимірювачі міцності будівельних матеріалів також дозволяють проводити дефектоскопію бетонних та інших будівельних конструкцій, а також вимірювати глибину тріщин.

2. novotest-russia.ru +++ Ультразвукові прилади. Випробування цегли +++

. При визначенні міцності бетону. Неруйнуючий контроль

При обстеженні будівель, що підлягають реконструкції та капітального ремонту, ми здійснюємо контроль міцності будівельних матеріалів шляхом відбору зразків, безпосередньо з конструкції. Виконуємо визначення міцності стяжок, колон, визначаємо міцність бетону перекриттів. Номенклатура вимірюваних в випробувальної будівельної лабораторії параметрів будівельних матеріалів. № пп.

3. www.sovinteh.ru + Http://www.sovinteh.ru/statya_25.shtml Стройлаб

Контроль міцності бетону | Будівельний портал "Три цегли"

Статті> Матеріали для будівництва> Бетон. Результати випробувань на міцність в результаті стиснення зразків-кубів не завжди може задовольнити співробітників будівельних лабораторій, будівельників і проектувальників - адже це не дає всієї інформації про міцність бетону, а лише приблизно вказує на його дефекти.

4. trikirpicha.com ++ Контроль міцності бетону

Методи та засоби неруйнівного контролю міцності матеріалів

При виборі методів і засобів неруйнівного контролю міцності матеріалів необхідно визначитися в складі матеріалів, використовуваних в у відповідних виробах і конструкціях. Загальна характеристика міцності бетону. Однією з основних характеристик бетону, що дозволяє стати йому основним будівельним матеріалом, є висока міцність на стиск.

5. studopedia.net ++++ Для опрацювання, вивчення, реферату .

. Склерометр (вимірювач міцності будівельних матеріалів .

· Оперативний контроль міцності і однорідності бетону (ГОСТ 22690) при технологічному контролі, обстеженні об'єктів, а також контроль цегли, легких бетонів, будівельних і композитних матеріалів. · Дефектоскопії виробів, дослідження пружно-пластичних властивостей матеріалів. · Вимірювання щільності композитних матеріалів (опція).

6. www.a-nk.ru + Каталог приладів неруйную. контролю http://www.a-nk.ru/

Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів .

Неруйнівний Контроль > Продукція та послуги > Контроль бетону > Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів ОНІКС-2.53. Оперативний контроль міцності бетону (ГОСТ 22690) при технологічному контролі, обстеженні будівель і споруд, а також контроль міцності цегли, легких бетонів, композиційних матеріалів, розчинних швів, штукатурки і т. П.

7. www.ncontrol.ru ++ http://www.ncontrol.ru/catalog/Kontrol-betona/Universal-nyj-izmeritel-prochnosti-stroitel-nyh-materialov-ONIKS-2.53

Руйнівні методи контролю міцності бетону (Журнал "Молодий .

Виявлено та обґрунтовано необхідність використання неруйнівних методів контролю міцності, описані принципи проведення випробувань. Ключові фрази: бетон, міцність бетону, неруйнівний контроль, методи випробувань, ударний, скол, ультразвукової. Бетон - будівельний матеріал, штучний кам'яний матеріал, що отримується в результаті затвердіння раціонально підібраної і ущільненої суміші в'язкої речовини (цемент або ін.), Наповнювачів, води.

8. www.moluch.ru ++ Огляд НМК http://www.moluch.ru/archive/46/5697/

Контроль міцності бетону в конструкціях

Контроль міцності бетону за результатами випробувань на стиск зразків-кубів не може повністю задовольняти працівників лабораторій, проектувальників і будівельників, тому що результати випробувань зразків не завжди відображають дійсну міцність бетону у виробах і конструкціях. Для контролю якості будівельних матеріалів і залізобетонних конструкцій в Главленінградстрое створені спеціальні стаціонарні та пересувні електронно-акустичні і радіометричні лабораторії.

9. remont63.ru + Довідник виконроба http://remont63.ru/prorab/1/10.htm

Контроль бетону | неруйнівний контроль міцності бетону .

Каталог »Контроль будівельних матеріалів» Контроль бетону. Методи неруйнівного контролю. З огляду на різноманіття форм, габаритів і призначення досліджуваних об'єктів фахівцями застосовуються відразу кілька основних способів дефектоскопії. Так, контроль міцності бетону використовує такі методи

10. prometeyndt.ru +++ Фото приладів для реферату.

Міцність будівельних матеріалів

Міцність будівельних матеріалів зазвичай характеризують маркою, яка відповідає за величиною межі міцності при стисненні, отриманого при випробуванні зразків стандартних форми і розмірів. Для кам'яних матеріалів встановлено такі марки: 4,7, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 1. Попов Л. н. Будівельні матеріали та деталі.- М .: Стройиздат, 2000. 2. Попов Л. н. Лабораторний контроль будівельних матеріалів та виробів.

11. otherreferats.allbest.ru ? +? Довідник-лікнеп з будматеріалів для реферату. http://otherreferats.allbest.ru/construction/00168369_0.html

Реферат: Підвищення якості будівельних матеріалів - BestReferat.ru

Контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій проводиться двома основними способами. 1) Складається у виявленні граничних несучих здібностей об'єктів, що пов'язано з доведенням їх до руйнування. Застосування даних методів, дозволяє отримати достовірну оцінку міцності будівельних матеріалів, не порушуючи цілісність елементів конструкцій.

12. www.BestReferat.ru + Огляд. Це зразок реферату.

КОНТРОЛЬ МІЦНОСТІ БЕТОНУ. Прилад КІСІ М. а. Новгородського. Прилади .

Фізичні методи контролю міцності бетону виробів і конструкцій знаходять в даний час широке застосування. Ці методи можуть бути розділені на наступні основні види: ультразвуковий імпульсний, метод хвилі удару, резонансний і радіометричний. Для контролю якості будівельних матеріалів і залізобетонних конструкцій в організації «Главленінградстрой» створені спеціальні стаціонарні та пересувні електронно-акустичні і радіометричні лабораторії.

13. www.bibliotekar.ru ++? Слабкий огляд.

. Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів .

Головна Продукція Контроль будівельних конструкцій Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів ОНІКС-2.5. 9). Оперативна установка користувачем за допомогою меню або комп'ютера власних градуювальних характеристик, назв матеріалів і об'єктів контролю. Облік віку, складу, умов твердіння і карбонізації бетону. Архівація поодиноких і серійних результатів, коефіцієнта варіації, виду матеріалу, вироби, часу і дати вимірювань.

14. xrs.ru + ОНІКС Опис.

Вимірювач міцності будівельних матеріалів ІПМ-1Е

15. www.geo-ndt.ru + ІПМ-1Е http://www.geo-ndt.ru/pribor-4803-izmeritel-prochnosti-stroitelnih-materialov-ipm-1e.htm

Контроль міцності бетону

Знаєте відповідь? Ну можна тоді і не дочитувати. А для тих, хто полінувався подумати трохи розповість про бетонних кубиках для контролю якості бетону. Бетон, як відомо, складовою будівельний матеріал, в його склад входять різні матеріали, в числі яких щебінь. Ось спеціально для таких випадків користування під наглядом міцності бетону в Гості 10180-90 «Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках »і була визначена залежність розміру бетонних кубиків для визначення міцності бетону в залежності від розміру зерна .

16. niola-td.ru + Лікнеп http://niola-td.ru/stroika/709-control-prochnosti-betona

Контроль міцності бетону | Суворі будні начальника лабораторії

Коефіцієнт міцності щебеню. Критерії оцінки компетентності. Оформлення акту випробувань будівельних матеріалів. Подача бетонної суміші баддями Виробництво бетонних робіт при температурі повітря понад +25 оС Будівельний глибинний вібратор Плити бмп технологія Контроль міцності бетону монолітні роботи з противоморозні добавками Контроль геометричних параметрів конструкцій Сніп бетонних і залізобетонних конструкцій.

17. xn--90afcnmwva.xn--p1ai +++ Кіно-лікнеп Показ в аудиторії з перекладачем! http: //xn--90afcnmwva.xn--p1ai/kontrol-prochnosti-betona.html

Прилади контролю будівельних матеріалів

Кропус-Урал: Контроль в будівництві - Прилади контролю будівельних матеріалів. Прилад ПОС-2МГ4П призначений для неруйнівного контролю міцності ніздрюватого бетону методом вириваючи спірального анкера. Область застосування приладу - контроль міцності ніздрюватого бетону на підприємствах будіндустрії і об'єктах будівництва, а також при обстеженні будівель і споруд.

18. kropus-ural.ru ++++ Повний комплект! http://kropus-ural.ru/kontrol_v_stroitelstve/pribory_kontrolya_stroitelnyx_materialov/

Контроль міцності будівельних матеріалів ультразвуковим .

Томографи по бетону3. Контроль міцності будівельних матеріалів ударним методом4. 45000 руб. Вимірювач міцності і однорідності будівельних матеріалів ультразвуковим методом ІПСМ-У + Т.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...