Главная » Як зробити » Вакансії начальник лабораторії з бетону

Вакансії начальник лабораторії з бетону

Начальник лабораторії з контролю виробництва (архітектура та будівництво)

Статус документа - 'діючий' .

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії з контролю виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

1.3. Знає та застосовує у діяльності:

- постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління якістю робіт у будівництві;

- технологію виготовлення і вимоги до будівельних матеріалів і готової продукції, будівельні норми та правила, стандарти та технологічні умови;

- організацію та методи проведення досліджень;

- технологію й основи організації будівельного виробництва;

- передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань підвищення якості будівництва;

- основи трудового законодавства;

- правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії з контролю виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії з контролю виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, що надходять на об'єкти.

2.2. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення якості будівництва, виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, підготовленні об'єктів, що будуються, до періоду весняного розмерзання.

2.3. Забезпечує розроблення для підсобних виробництв і підприємств рецептури виготовлення бетону, будівельного розчину, мастик, барвників та інших будівельних компонентів.

2.4. Організовує контроль за якістю будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, що випускаються підсобними виробництвами й підприємствами, температурним режимом витримання бетонних конструкцій під час зимового бетонування.

2.5. Слідкує за відповідністю конструкцій, деталей та матеріалів, що надходять від постачальників, діючим стандартам і технічним вимогам.

2.6. Забезпечує безпосередньо на об'єктах контроль за зберіганням матеріалів, конструкцій та виробів, їх транспортуванням і розвантаженням.

2.7. Проводить методичні та інструктивні заняття з питань якості будівництва з робітниками й виробничим персоналом будівельної організації та її підрозділів.

2.8. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць співробітників лабораторії.

2.9. Розробляє заходи щодо оснащення будівельної лабораторії необхідним устаткуванням, впровадження в практику лабораторної роботи досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки.

2.10. Підтримує зв'язок з науково-дослідними організаціями з питань підвищення якості будівництва.

2.11. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів.

2.12. Керує робітниками лабораторії.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3.1. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Охрана Труда

Посадова інструкція начальника лабораторії з контролю виробництва

Посадова інструкція начальника лабораторії з контролю виробництва

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника лабораторії з контролю виробництва.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник лабораторії з контролю виробництва призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник лабораторії з контролю виробництва підпорядковується безпосередньо головному інженеру.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра не менше 3 років.

1.6. Начальник лабораторії з контролю виробництва повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва.

1.6.2. Технологічні процеси і режими виробництва.

1.6.3. Устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації.

1.6.4. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.5. Методи та організацію проведення науково - дослідних робіт.

1.6.6. Стандарти, технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва.

1.6.7. Досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції.

1.6.8. Основи економіки, організації виробництва та управління.

1.6.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.10. Основи трудового законодавства.

1.6.11. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час виконання робіт в лабораторії.

2.1. Функціональні обов'язки начальника лабораторії з контролю виробництва визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник лабораторії з контролю виробництва:

2.2.1. Організує проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних випробувань та інших досліджень, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам та технічним умовам.

2.2.2. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів лабораторного контролю та надає допомогу в їх упровадженні у виробництво.

2.2.3. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з контролю виробництва.

2.2.4. Розробляє методики та інструкції з поточного контролю виробництва, в тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях, здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням працівниками лабораторії.

2.2.5. Здійснює нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну перевірку.

2.2.6. Здійснює нагляд за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії, вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.

2.2.7. Організує чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань.

2.2.8. Здійснює контроль за відповідністю лабораторного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів вимогам діючих стандартів.

2.2.9. Забезпечує дотримання встановленого порядку допуску персоналу служби до експлуатації лабораторного устаткування.

2.2.10. Забезпечує безпечне виконання вимірювань загазованості повітряного середовища згідно з вимогами чинних нормативних актів з охорони праці.

2.2.11. Розроблює наряди-допуски та інші дозвільні документи на проведення робіт підвищеної небезпеки; особисто керує цими роботами.

2.2.12. Організовує виконання приписів органів нагляду, які відносяться до експлуатації і ремонту лабораторного устаткування.

2.2.13. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів на робочих місцях та перевірок знань робітників з питань охорони праці, видає письмове розпорядження про закріплення нових робітників для стажування за висококваліфікованими спеціалістами, контролює своєчасність та якість проведення інструктажів та стажування.

2.2.14. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників лабораторії, розроблює питання для цієї перевірки.

2.2.15. Розроблює інструкції з безпечної експлуатації, обслуговування і ремонту лабораторного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.16. Забезпечує посадових осіб і спеціалістів посадовими інструкціями та нормативними документами з охорони праці, а робітників – інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.17. Організовує придбання необхідного лабораторного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів для проведення атестації робочих місць.

2.2.18. Бере участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці підприємства.

2.2.19. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій; у розробленні заходів щодо їх попередження за напрямком своєї діяльності; забезпечує виконання запланованих заходів.

2.2.20. Бере участь у розробленні комплексних заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві, у колективному договорі.

3.1. Начальник лабораторії з контролю виробництва має право:

а) усувати від роботи працівників, що допустили порушення виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці, виявили незадовільні знання або знаходяться у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

б) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування устаткування лабораторії;

в) давати вказівки на припинення робіт у випадках порушення правил безпечної експлуатації лабораторного устаткування, несправності вентиляційних систем, електричної мережі, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за своєчасне і якісне проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних випробувань та інших досліджень на підприємстві, забезпечення лабораторного контролю відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам та технічним умовам.

4.3. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях персоналу лабораторії, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.4. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник лабораторії з контролю виробництва може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5.1. В своїй роботі підпорядковується головному інженеру.

5.2. Керує персоналом лабораторії.

5.3. Взаємодіє з відділом технічного контролю з питань проведення аналізу показників якості, що характеризують вироблювану продукцію.

5.4. З питань охорони праці начальник лабораторії з контролю виробництва організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

Вакансії начальник лабораторії з бетону

(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

інша посадова особа,

(підпис) (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

І. Загальні положення

1. Начальник лабораторії з контролю виробництва належить до професійної групи “Керівники”.

2. Призначення на посаду начальника лабораторії з контролю виробництва та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Начальник лабораторії з контролю виробництва безпосередньо підпорядковується ______________________.

ІІ. Завдання та обов’язки

Начальник лабораторії з контролю виробництва:

1. Організує проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних випробувань та інших досліджень, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам та технічним умовам.

2. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів лабораторного контролю та надає допомогу в їх упровадженні у виробництво.

3. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з контролю виробництва.

4. Розробляє методики та. інструкції з поточного контролю виробництва, в тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях, здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням працівниками лабораторії.

5. Здійснює нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну перевірку.

6. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.

7. Організує чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань.

8. Керує працівниками лабораторії.

Начальник лабораторії з контролю виробництва має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.

3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.

Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Начальник лабораторії з контролю виробництва повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва.

2. Технологічні процеси і режими виробництва.

3. Устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації.

4. Перспективи технічного розвитку підприємства.

5. Методи і організацію проведення науково-дослідних робіт.

6. Стандарти, технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва.

7. Досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції.

8. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

9. Основи трудового законодавства.

VI. Кваліфікаційні вимоги

– Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

1. За відсутності начальника лабораторії з контролю виробництва його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник лабораторії з контролю виробництва взаємодіє:

2.1. З головним конструктором з питань:

– технічної документації на узгодження;

– експериментальних висновків по конструкціях;

– узгоджень окремих профілактичних операцій;

– пропозицій з технологічних питань;

2.2. З начальником відділу стандартизації з питань:

– стандартів, інструкцій, технічних умов;

– висновків по технічній документації щодо дотримання чинного законодавства про стандартизацію;

– планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

– технічної документації лабораторії;

– пропозицій щодо проведення робіт зі стандартизації;

– інформації про порушення стандартів та технічних умов;

2.3. З начальником інструментального відділу з питань:

– висновків про можливість застосування того чи іншого інструменту;

– консультацій по застосуванню експериментального інструменту;

– відповідного ремонтного обладнання для потреб лабораторії;

– заявок на експертну оцінку можливості застосування конкретного інструменту в діяльності лабораторії;

– заявок на ремонтне обладнання;

– звітів про використання інструменту в роботі лабораторії;

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...